Hyvä ja turvallinen vanhuus

HYVÄ JA TURVALLINEN VANHUUS
 

Suomi ikääntyy!
Useasti olet varmaan lehdistä saanut lukea, että väestömme vanhenee, suuret ikäluokat jäävät hoitotyöstään eläkkeelle ja uuden työvoiman saanti vaikeutuu entisestään.
Mielessäsi on varmaan useasti käynyt, että kuka hoitaa minua kun tarvitsen apua?
Hoitotyössä ja erityisesti vanhustenhoidossa olemme nyt suurten muutosten ja haasteiden edessä.
 

Sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Suomen kuntaliitolta olemme saaneet maaliskuussa 2008 uudet ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevat laatusuositukset. www.stm.fi
Laatusuositusten tehtävänä on toimia kunnissa ikääntyneiden palveluiden suunnittelun ja kehittämisen välineenä. Laatusuositus ohjeistaa kaikkia kuntia laatimaan ikääntymispoliittisen strategian, jonka toimeenpano kytketään kunnan talousarvioon ja suunnitelmaan.
 

Suositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. Palveluvalikoimaa on monipuolistettava neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla ja terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista on tuettava kaikissa palveluissa.
 

Väestörakenteen muuttuessa tulee meidän kaikissa kunnissa kiinnittää siis erityistä huomiota ikääntyvän väestömme tarpeisiin ja palveluiden tuottamiseen ja hankintaan. Laatusuositus tukee kuntia kehittämään palveluitaan ikääntyvän väestön tarpeet huomioiden eli asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen sekä laajentamaan voimavarojamme ja lisäämään yhteistyötä kolmannen sektorin (yhdistykset, järjestöt), yksityisten palvelutuottajien sekä asiakkaiden omaisten ja muiden kuntien kanssa.
 

Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä palveluiden kehittämisellä?
Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen merkitsee monesti kotona asumisen ja kotiin
tuotettavien palveluiden asettamista etusijalle. Iäkkäiden henkilöiden arkielämässä ja pitkäaikaishoidossa tarvittavia omaishoitoon, vapaaehtoistoimintaan, yrittäjätoimintaan ja julkisen vallan toimintaan perustuvia hoiva- ja huolenpitopalveluja kehitettäessä on mahdollista hyödyntää myös uusia yhteistoiminta- ja kumppanuusmalleja.  Jotta tätä asiakaslähtöistä ajattelumallia voidaan kunnissa toteuttaa, edellyttää se eri hallintokuntien, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen ja teknisen toimen sekä eri sidosryhmien, kuten järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien, keskinäistä ja rakentavaa yhteistyötä.
 

Laatusuosituksen mukaan vanhuksen ensisijainen hoitopaikan tulee olla siis oma koti.
Valtakunnallisena tavoitteena on, että vuoteen 2012 mennessä yli 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 91 – 92 % tulisi asua omassa kodissaan itsenäisesti tai kattavasti myönnettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin.
 

Tarvitaan siis uudenalaista asennoitumista huomaamaan ikääntyneiden /omaisten omat voimavarat. Meidän yhteinen sekä inhimillinen että taloudellinen etumme on turvata ikääntyneiden ihmisten mahdollisuudet toimia aktiivisesti yhteiskunnassa, kehittää omia tietojaan, taitojaan ja itsehoitovalmiuksiaan ja jatkaa täten mahdollisimman pitkään itsenäistä ja laadullisesti mielekästä elämää riittävien palveluiden ja toimeentulon turvin.
 

Omaishoito mahdollistaa kotona asumista. Omaishoitajien hoitotyön panos on valtakunnallisesti erittäin mittavaa ja kunnioitettavaa. Omaishoito tulee olemaan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi osa maamme terveydenhuoltoa ja sen tulee saada sille kuuluva arvostus ja tuki. Omaishoito takaa kotona asuvalle vanhukselle mahdollisuuden asua ja selviytyä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Omaishoito on inhimillistä ja kuntataloudellisestikin mittavaa hoitotyötä, jolla osaltaan vältetään ja ehkäistään laitoshoitoon siirtymistä. Omaishoitajat ovat kultaakin kalliimpia omaisilleen ja yhteiskunnalle, josta suuri kiitos heille!
 

Vanhusten paremman ja turvallisemman huomisen monipuolista rakentamista on syytä jatkaa ja edelleen kehittää myös tulevalla vaalikaudella. Laadullisten, asiakaslähtöisten ja avohuoltopainotteisten palveluiden tuottaminen vanhustenhuollossa tulee olla meidän kaikkien tavoite. Näillä eväin toivotan kaikille oikein aurinkoisia syyspäiviä ja voimia tehdä meille kaikille parempaa huomista.
 

Asiakas, vanhus, meidän lähimmäisemme, on meille kaikille yhteinen
 

Jaana Loimisto-Mäenpää
Sairaanhoitaja, muistihoitaja
SALO

http://www.kotivaalit.fi/Suomeksi/Kunta.iw3?candidate=d2400497-00a6-4547-b64d-b51e2945cce8
http://www.xn--mehilinen-z2a.fi/dynamic/fin/index.php?module=Otheruser&user_id=6166

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/36602-tasta-syysta-omaishoitajat-eivat-kayta-vapaitaan

 

Käyttäjäkuva

Olen 44 vuotias sairaanhoitaja / muistihoitaja ja yrittäjä Salosta. Perheeseeni kuuluu kaksi aivan ihanaa lasta, aviomies ja ikäneito koiramme Fiia. Olen politiikassa oikea sinnikäs sipuli, joka taistelee ja pitää vahvasti kiinni siitä, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti, reilusti ja että peruspalvelut kunnassa toimivat. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja näkemystä siitä miten palvelut jatkossa tuotetaan ja uskonkin, että kun kunnat, yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset toimijat yhdistävät voimavaransa, niin palveluiden saanti turvataan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu