Mu sáhkavuorru ruvkelága ođastusas 15.9.2020: Ii ruvkkiid Sápmái

Árvvus atnojuvvon guldaleaddjit ja ruvkeláhkabargojoavkku lahttut, giitu sáhkavuorus.

Lean Janne Hirvasvuopio, Ii ruvkkiid Suoma Giehtaruohttasii -lihkadusas.

Ii ruvkkiid Giehtaruohttasii -lihkadusas lea lagabui 40 000 olbmo doarjja. Mii hálidit dadjat, ahte eat hálit ruvkesuorggi doaimmaid Giehtaruohttasii ja Sápmái, mat ellet buhtes luonddus, ja dan vihkkedallojuvvon ja suvdilis geavaheamis.

Vuosttažettiin fuomášahttan, ahte lea váidalahtti, ahte bargojoavkku evttohus ii vástit stáhtaministtar Marina ráđđehusprográmma girjemiid, maid mielde ruvkelága ođastusa vuolggasadjin lea luonddusuodjaleami dási buorideapmi ja báikkálaš dohkkehahttivuođa ja váikkuhanvejolašvuođaid buorideapmi.

Ráđđehusprográmma mielde ruvkefidnuin galgá váldit dálá láhkaásaheami mielde eamiálbmogiid rivttiid vuhtii.

Ruvkelága 50 § gieldá addimis lobiid, jos doaibma dovdomassii heajuda sámiid eavttuid hárjehit árbevirolaš ealáhusaid dahje doalahit sámi kultuvrra. Daningo dát heajuidahttin, mii lea máinnašuvvon lágas, ii leat meroštallojuvvon gostege, oktage lohpi ii leat biehttaluvvon lága vuođul. Láhkaparagráfii eai leat evttohuvvon nuppástusat.

Evttohusas hupmojuvvo máŋgga sajis seammasullasaččat guovddáš- dahje mearkkašahtti hehttehusas. Leat buorit sivat dasa, ahte dát hehttehusat meroštallojuvvojit dárkilit vai eiseváldiid guorahallanváldi ii báze menddo stuorran, dego dálá lága buohta lea geavvan.

Evttohusas leat maiddái eará váttisvuođat, maidda ii leat giddejuvvon fuomášupmi. Ovdamearkan gullodoidinlobiid sáhttá ohcat bálddalas guovlluin, ja dalle guovlluid sturrodaga guoski mearrádusaid sáhttá garvit. Dán suotnjanráiggi galgá dahppat vai ráđđehusprográmma vuoikŋa gudnejahttojuvvošii.

Lea maiddái čielggas, ahte buot ruvkedoaimmaid ja málbmaohcama galgá gieldit sámeguovllus, luonddusuodjalanguovlluin, naturaguovlluin, álbmotmehciin ja meahcceguovlluin, ja dáin guovlluin galgá dahkat buotlágan ruvkedoaimmain gildojuvvon nu gohčoduvvon no go -guovlluid. Suomas leat ovdamearkkat, main málbmaohcan lea dagahan birasvahágiid dákkár guovlluin. Dát ii leat riekta.

Loahpas hálidan deattuhit dan, ahte go gažaldagas lea ruvkelága ollislaš ođastus, nu dálá girjemat leat ovttaskas girjemat, kosmehtalaččat ja máŋgga sajis juobe geahnohuhttet luonddusuodjaleami dási ráđđeshusrográmma vuostásaččat.

Jos válmmaštallan ii váldde vuhtii ráđdehusprográmma vuoiŋŋa ja das ásahuvvon ulbmiliid, nu lága válmmaštallama ferte máhcahit ođđasit gieđahallamii nu, ahte maiddái álbmotorganisašuvnnat leat bargojoavkkus buorebut ovddastuvvon.

Loahpas hálidan addit iežan doarjaga min lihkadusa eará ovddasteaddjiid oainnuide ja evttohusaide. Giitu.

Jorgalus: Pirita Näkkäläjärvi

**
Puheenvuoro on luettavissa suomeksi  tästä.

JanneHirvasvuopio
Vihreät Espoo
Ehdolla kuntavaaleissa

Espoon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (vihreät).
Saamelainen valtio- ja oikeustieteilijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu