Sähkömarkkinalain muutosesitys pyyhkii kuluttajilla pöytää

Ihanko totta hallitus?

Nykyisessä sähkömarkkinalaissa on yksi ainoa kohta, joka suojaa kuluttajia kohtuuttomalta hinnoittelulta, 67 §. Nyt se ollaan hallituksen (EU vaatii muutoksia nykykäytäntöön) toimesta poistamassa markkinavoimien rajoituksista. Meille puhutaan hallituksen toimesta, että kuinka kohtuutonta on nykyinen sähköpörssin kautta tapahtuva hinnoittelu, jossa kallein tuotantomuoto määrittää sähkön hinnan kaikille pörssiasiakkaille. Ollaan muka huolissaan sähkön korkeasta hinnasta ja verovaroin (maksamistamme veroista joillekin tulee veronpalautusta) tuetaan kansalaisia sähkölaskujen osalta. Markkinoihin ei puututa ja selityskin löytyy muutosesityksestä, jossa kyllä kaikkien muiden tahojen muutoksista aiheutuvaa rasitusta arvioidaan, mutta kuluttajan jatkossa maksamaa hintaa ei arvioida mitenkään. Lupa lailliselle ryöstölle annetaan, jos esitys hyväksytään.

Näin EU ja hallitus luovat uskoa siitä, että kuluttajat saavat sähköä kohtuuhintaisena:

”EU:n sähkömarkkinakokonaisuuden yleinen poliittinen tavoite on parantaa sähkömarkkinoiden varmuutta ja tehokkuutta ja lisätä niiden kilpailua ja samalla varmistaa, että sähköä tuotetaan kestävällä tavalla ja se pysyy kohtuuhintaisena kaikille. Lainsäädäntöehdotus pyrkii edistämään näitä tavoitteita.”

Nykyinen sähkömarkkinalaki kertoo sähkön kohtuullisesta hinnasta näin:

67 §

Toimitusvelvollisuus

Vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille, joiden käyttöpaikka on varustettu enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään 100 000 kilowattituntia vuodessa (toimitusvelvollisuus). Jos jakeluverkonhaltijan vastuualueella ei ole vähittäismyyjää, jolla on huomattava markkinavoima, on toimitusvelvollisuus sillä vähittäismyyjällä, jonka toimitetun sähkön määrällä mitattu markkinaosuus toimitusvelvollisuuden piirissä olevien loppukäyttäjien hankkimasta sähköstä on kyseisellä vastuualueella suurin.

Vähittäismyyjällä, jolla on toimitusvelvollisuus, on oltava julkiset sähkön myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille. Niissä ei saa olla kohtuuttomia eikä sähkökaupan kilpailua rajoittavia ehtoja. Kuluttajille suunnatut myyntiehdot on lisäksi esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa sisältyä sopimusten ulkopuolisia esteitä kuluttajien oikeuksien toteutumiselle.

Energiamarkkinavirasto voi määrätä tässä pykälässä tarkoitetun vähittäismyyjän toimittamaan sähköä 2 momentissa tarkoitetuilla ehdoilla toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille.”

EU:n mallioppilas, Suomen hallitus, haluaa toimillaan poistaa sanat ”kohtuulliseen hintaan” laista. Muutosesityksessä sanotaan:

”67 §. Toimitusvelvollisuus.

Toimitusvelvollisuutta koskeva säännös ehdotetaan muutettavaksi siten, että säännöksessä todettaisiin yksiselitteisesti, että dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimus voisi olla myös toimitusvelvollisuustuote.”

”4.1.2 Markkinapohjaiset toimitushinnat ja yleispalvelu

Esityksessä ehdotetaan, että toimitusvelvollisuutta koskevassa 67 §:ssä todettaisiin yksiselitteisesti, että dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimus voisi olla myös toimitusvelvollisuustuote.”

Dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimuksella tarkoitetaan direktiivissä sähköntoimitussopimusta, jossa toimitetun sähkön hinta seuraa sähkön pörssihintaa. Nyt siis ollaan muuttamassa aikaisempaa 67 § niin, että sähkön pörssihinta voi jatkossa olla se kohtuullinen hinta, jolla jakeluverkonhaltijan vastuualueen markkinajohtajan on tarjottava sähköä toimitusvelvollisuusalueen kuluttajille. Kohtuullinen hinta on jotain nollan ja äärettömän väliltä. Mikä hinta on, kun sähköstä on pulaa? Tuo, jos mikä, on kohtuullista (sarkasmia).

Pykälää muutettaisiin seuraavasti:

”67 §

Toimitusvelvollisuus

Vähittäismyyjällä, jolla on toimitusvelvollisuus, on oltava julkiset vähittäismyyntiehdot ja -hinnat tai hinnanmääräytymisperusteet toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille. Niissä ei saa olla kohtuuttomia, syrjiviä tai sähkökaupan kilpailua rajoittavia ehtoja. Vähittäismyyntihinnat tai hinnanmääräytymisperusteet on esitettävä helposti ja selkeästi verrattavalla tavalla.”

Lainaukset ovat näistä, jossa ensimmäinen on nykyinen laki ja jälkimmäinen esitys tulevasta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220318

Hallitus puhuu toista ja tekee toista. Vaalitilaisuuksissa kannattaa ottaa asia esille.

 

 

 

 

jariojala

Alahärmässä v. 1957 syntynyt ukko. Nykyinen asuinpaikkani on Tampereella. Haluan oppia muiden mielipiteistä, joten hyvin perustellut väitteet ovat tervetulleita. Epäasiallisiin kommentteihin sortuvat saavat minusta riitapukarin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu