Meitä uhkaa kaikki mahdollinen?

Kouvolassa järjestettiin perjantaina korkeatasoinen turvallisuuskonferenssi, jossa arvioitiin tämän hetken turvallisuutta ja uhkakuvia. Esille nousi myös ”uhkaähky” eli liiallinen uhkapuhunta. Mikä meitä suomalaisia sitten uhkaa?

Turvallisuus on positiivinen asia. Maslowin tarvehierarkiankin mukaan turvallisuus on ihmisen toiseksi tärkein perustarve. Meillä on Suomessa myös oikeus turvallisuuteen, kuten perustuslaissa todetaan: ”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.” Kansallisen turvallisuuden varmistaminen puolestaan mahdollistaa muiden yhteiskunnallisten asioiden tekemisen.

Turvallisuuden vastakäsite on uhka. Erilaiset uhkat, riskit ja vaarat aiheuttavat turvattomuutta, turvallisuutta nakertaen. Uhkat olisi kyettävä tunnistamaan sekä niiden vaikutuksia ja todennäköisyyksiä arvioimaan, jotta uhkiin osataan varautua oikealla tavalla – turvallisuutta tuottaen.

Uhkat muuttuvat ajan myötä. Eri uhkien todennäköisyydet kasvavat tai heikkenevät, kuten uhkien vaikutuksetkin. Osa uhkista poistuu, ja uusia uhkia ilmenee. Osa uhkista säilyy vuosikymmenestä toiseen. Uhkien arvioinnin ja uhkiin varautumisen kehittäminen on oltava jatkuvaa.

Aiemmin turvallisuudesta ja uhkista puhuminen oli helpompaa. Vielä muutama vuosikymmen sitten uhkakuvat olivat sotilaallisesti painottuneita ja puhuttiin valtiokeskeisestä turvallisuudesta. Kylmän sodan päättymisen jälkeen alkoi prosessi, jolloin Suomessakin siirryttiin laajan turvallisuuskäsityksen aikaan. Yhä useammista asioista alettiin puhua uhkina, myös turvallisuuspoliittisina uhkina. Useissa länsimaissa luovuttiin lähes kokonaan sotilaallisista uhkakuvista ja tilalle tulivat ”uudet ei-sotilaalliset uhkakuvat.”

Suomessa ei sotilaallisista uhkakuvista ja niihin varautumisesta – onneksi – missään vaiheessa luovuttu. Sotilaallisten uhkien ohella Suomessa kuitenkin ”sotilaallisia uhkia laajempi turvallisuuskäsitys” voimistui 1990-lopulta alkaen. Turvallisuuspoliittisissa selonteoissa mainitut uudet uhkat eivät useinkaan olleet uusia, mutta niiden määrittely turvallisuuspoliittisina ja ylipäänsä uhka-sanaan yhdistettyinä asioina sotilaallisten uhkien rinnalla oli uutta. Turvallisuus ja uhkat laajentuivat, tai paremminkin niitä laajennettiin. Tämän päivän Suomessa laajaa turvallisuuskäsitystä voi pitää itsestään selvänä.

Turvallisuuden laajenemisen ohella olemme kokeneet hyvin merkittävän informaatioteknologian vallankumouksen. Erilaista informaatiota tulvii silmiimme ja korviimme eri digitaalisia kanavia pitkin. Maailma seuraa meitä – ja me maailmaa – jatkuvasti älylaitteiden muodossa. Elämme maailmassa, jossa tapahtumat eri ilmiöineen, muutoksineen ja twiitteineen vyöryvät poikkeuksellisella vauhdilla.

Laajan turvallisuuden ja informaatioteknologian aikakaudella on vahvistumassa kaksi trendiä. Ensinnäkin lähes kaikki turvallisuutta koskeva uutisointi ja informaatio on turvattomuutta vahvistavaa – mitä voimallisemmin painotetaan uhkia ja ikäviä asioita, sen parempi. Pelko ja huolestuneisuus herättävät ihmisissä vahvoja tunnetiloja, mikä sitten näkyy klikkauksien ja jaettavien uutisten määrässä. Tähän usein pyritäänkin, koska ”pelko myy” tai pelkoa pyritään tarkoituksellisesti informaatiovaikuttamisen keinoin luomaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriimme.

Toiseksi, uhka-sana on kokenut inflaation. Lähes kaikista asioista puhutaan uhkina, sillä uhkapuhunnalla asia saa yleensä suuremman painoarvon. Sama koskee sota-sanaa. On viinasotaa, huumesotaa, kybersotaa, taloussotaa, Äitien sotaa ja Kokkisotaa. On syytä muistaa, että sota on äärimmäisen julma ja ikävä asia.

Turvallisuusympäristömme erityispiirteet

Elämme maailmassa, jossa turvallisuustilanteet voivat muuttua nopeasti. Uutta normaalitilaa voi kutsua eräänlaiseksi ennalta-arvaamattomaksi epävakaudeksi.

Tämän päivän turvallisuusympäristö on monimutkainen, jossa eri asiat ja ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat johtaa sotiin tai terroristit käyttävät kybermaailmaa iskujensa tekemiseen. Eri tekijöiden ja ilmiöiden vuorovaikutussuhteita on turvallisuusarvioissa kyettävä yhä paremmin tulkitsemaan, mihin kiihtyvällä vauhdilla kehittyvä teknologia tuo vielä merkittävän lisämausteensa. Tämän päivän turvallisuusympäristö rakentuu monimutkaisista ja toisiinsa kytkeytyvistä tekijöistä, mikä puoltaa uhka-arvioissa laajan lähestymistavan tarpeellisuutta.

Toinen merkittävä piirre on aiempien – meidän ihmisten määrittelemien – dikotomioiden hämärtyminen. Ihmismieli jakaa asioita erilaisiin kahtiajakoihin, jotta niitä olisi helpompi ymmärtää ja käsitellä. Esimerkkinä käy sodan ja rauhan ajan hämärtyminen pitkäaikaiseksi ja tarkoitukselliseksi niin sanotuksi harmaaksi ajaksi. Tällöin emme ole selkeästi rauhan tilassa, mutta emme sodassakaan. Yhä hämärtyvämmiksi käyvät myös monet muut dikotomiat, kuten yksilön – yhteiskunnan turvallisuus, sotilaalliset – ei-sotilaalliset uhkakuvat, uudet – vanhat uhkakuvat, sisäinen – ulkoinen turvallisuus sekä digitaalinen – fyysinen turvallisuusympäristö. Turvallisuuden dikotomiat hämärtyvät jatkossa yhä enemmän. Käytännön tasolla turvallisuuden rajojen hämärtyminen pakottaa ”eri turvallisuudet” ja turvallisuustoimijat yhä läheisempään niin kansalliseen kuin kansainväliseen yhteistyöhön. Perinteisiä jakolinjoja ylittävän ymmärryksen merkitys korostuu nykyajassa, ja on yksi uhkaymmärryksen perusta.

Lisääntyneestä laajan turvallisuuden uhkapuheesta huolimatta, voi viime vuosien kehitystä kuvata Euroopassa kovan turvallisuuden comeback:nä. Muiden muassa sodat Ukrainassa ja Lähi-idässä osoittavat, että avointa sotilaallista toimintaa painottava geopolitiikka on voimissaan. Sotilaalliset uhkakuvat eri muodoissaan koetaan jälleen ajankohtaisiksi ja moni länsimainen valtio ”korjannut” turvallisuusstrategioitaan. Samalla varaudutaan aiempaa tehokkaammin myös hybridivaikuttamiseen, jossa asevoimillakin on tärkeä roolinsa.

On syytä muistaa, että maailma monesti muuttuu tavalla, jota emme pysty loogisesti ennakoimaan. Kun arvioimme uhkia, arvioimme tulevaisuutta. Tulevaisuuteen katsoessa on syytä olettaa, että yllättävien tapahtumien ja tilanteiden todennäköisyys jopa lisääntyy etenkin teknologian kiihtyvän kehityksen myötä. Kuka olisi osannut arvioida 10.9.2001 mitä tapahtuu seuraavana päivänä? Epätodennäköisiäkin kehityskulkuja on syytä rohkeasti arvioida, ja toisaalta hyväksyä se, että kaikkia uhkia emme kykene riittävällä tavalla ennakoimaan.

Mikä meitä uhkaa?

Aiheellisesti voi kritisoida, että lähes kaikista huolista, murheista ja ongelmista puhutaan tänä päivänä uhkina. Liiallinen uhkapuhunta luo tarpeetonta turvattomuuden tunnetta, ja toisaalta liiallinen uhkiksi kutsuttavien asioiden määrä saattaa viedä huomion sivuun todellisista ja tärkeimmistä uhkaavista tekijöistä. Trendinä kuitenkin lähitulevaisuutta arvioitaessa on se, että uhkaksi kutsuttavien asioiden määrä tulee entisestään lisääntymään.

Kyky uhkien priorisointiin korostuu. Helppoa se ei aina ole, ja lisäksi uhkien arvottamiseen liittyy vahvasti politiikka, kun esimerkiksi mietitään mihin uhkiin rajallisia resursseja kohdennetaan.

Varsinkin sotilaallisessa suunnittelussa on uhkan arvioinnista käytetty usein kaavaa:
Tahto X Kyky = Uhka.
Kaavan mukaisesti uhkan todennäköisyys ja voimakkuus määräytyvät vastapuolen tahdon ja suorituskyvyn yhteisvaikutuksena. Kykyä pystytään arvioimaan varsin hyvin, mutta tahdon arviointi on haasteellisempaa. Se voi muuttua yhdessä yössä.

Uhkia voidaan arvioida myös toisenlaisen kaavan kautta. Esimerkiksi pakolaisongelman tai ympäristöuhkan taustalta on vaikea löytää selkeää kykyä tai tahtoa. Ja kun uhkia on nykymaailmassa hyvin monenlaisia, on uhkan vaikutuksien arviointi otettava kaavaan mukaan. Myös uhkan mahdollisuus, miten helpon kohteen tarjoamme uhkan toteutumiselle, on syytä huomioida. Tällöin uhka-arvion kaavan voi kirjoittaa muotoon:
Toteutumisen todennäköisyys X Vaikutukset X Mahdollisuus = Uhka

Vaikka uhkien arvioinnin ennakointikyvyssä meillä on Suomessa vielä kehitettävää, esittää viimeisin Kansallinen riskiarvio (2018) varsin hyvin keskeisimmät uhkat yhteiskunnallemme. Alla olevassa taulukossa on uhkien lisäksi esitetty arvio uhkien niin todennäköisyyden muutostrendistä kuin vaikutuksista maamme elintärkeisiin toimintoihin.

Malttia uhkapuhuntaan

Uhkista puhuttaessa ja niitä arvioitaessa on syytä pitää mielessä sopiva maltillisuus. Kaikista asioista ei kannata uhkia tehdä. Etenkään uhkia, joihin pitäisi vastata turvallisuuspolitiikan keinoin. On kuitenkin välttämätöntä arvioida erilaisia uhkailmiöitä ja -tekijöitä, sillä se on varautumisen perusta. Jos emme ymmärrä uhkia, emme pysty niihin oikealla tavalla varautumaan. Uhkia ei myöskään saa tarpeettomasti vähätellä. Toteutuessaan uhkan vaikutus on pienempi, kun siihen on oikealla tavalla varauduttu.

Turvallisuus ei tarkoita erilaisten uhkien poissaoloa vaan eri uhkatekijöiden tiedostamista sekä riittävää varautumista niihin. Turvallisuus on siten myös luottamusta omiin, yhteisön sekä yhteiskunnan kykyihin suojautua uhkia vastaan sekä kyvykkyyttä palauttaa turvallisuuden taso entiselleen uhkan toteutumisen jälkeen. Perimiltään turvallisuus on olotila.

Suomessa on onneksi pitkä perinne siitä, kuinka erilaisia uhkia hallitaan viranomaisten yhteistyön ja koko yhteiskunnan sitouttamisen voimin. Tämä suomalainen kokonaisturvallisuuden malli toimii hyvin ja on kansainvälisesti arvostettu. On toki huomioitava, että viime vuosina turvallisuus ilmiönä on pirstaloitunut ja muuttunut itsestään selvistä, tutuista tai selkeistä kysymyksistä monimutkaisiksi, eri konteksteissa erilaisia sisältöjä saavaksi hybridiksi, jonka omistajuudesta ja hallinnasta käydään jatkuvaa arviointia. Nyt jos koskaan tarvitaan kykyä yhdistää erilaisia näkökulmia, käytännön toimia ja myös tieteenaloja, jotta voimme saada syvempää ymmärrystä tämän hetken uhkien luonteesta ja eri toimijoiden keskinäisestä dynamiikasta.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu