Turvallisuus VUCA-maailmassa

On hyvä, että Suomessa on asetettu turvallisuuden osalta tavoitteet korkealle. Haluamme olla maailman turvallisin maa, edistää aktiivisesti kansalaisten hyvinvointia sekä esimerkiksi kyberturvallisuudessa olla kyberuhkiin varautumisessa maailmanlaajuinen edelläkävijä. Turvallisuus näyttäytyy Suomelle ja suomalaisille sekä hyvin vahvana arvona että yhteiskunnan peruspilarina. Niin pitääkin olla – myös tulevaisuudessa.

Uhkiin varautuminen ja uhkista selviytyminen ovat erottamaton osa Suomen ja suomalaisten tulevaisuutta. Kykyjämme ja tahtoamme tullaan koettelemaan jatkossakin, ja on meistä itsestämme kiinni, miten niistä koettelemuksista selviämme. Luottamuksen ja koheesion merkitys kasvaa. Presidentti Kyösti Kallion sanoin: ”Toivon sydämestäni, että se yhteistunto, joka koettelemuksissamme on meitä pystyssä pitänyt, yhä lujittuisi, sillä siitä riippuu kansamme menestys ja tulevaisuus.”

Monet tutkijat ja asiantuntijat pitävät tämän hetken maailmaa kaoottisempana ja epävarmempana kuin mitään aiempaa historian jaksoa maailmassa. Nykyhetkessä helposti liioittelemme sen hetkistä muutosta ja turbulenssia, mutta on totta, että tulevaisuuden maailmaa ja uhkakuvia arvioitaessa juuri muutosnopeus on yksi olennainen piirre. Tähän yhteyteen sopii hyvin Albert Einsteinin esittämä ajatus, jonka tulee kannustaa meitä tulevaisuudessa jatkuvasti kehittämään varautumistamme erilaisiin uhkiin sekä löytämään uudenlaisia uhkien ennakointi- ja suojautumistapoja: ”Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.”

Elämme maailmassa, jota leimaavat epävakaus (Volatility), epävarmuus (Uncertainty), monimutkaisuus (Complexity) ja monimerkityksellisyys (Ambiguity). Englannin kielessä puhutaan VUCA-ajatusmallista, joka on noussut viimeaikaisessa keskustelussa niin turvallisuuden kuin yritystoiminnan yhteydessä yhä voimallisemmin esille. Voi väittää, että VUCA-kuvaus toimintaympäristöstä on aikamme ”uusi normaali”. Yleisesti ottaen maailma on nyt ja tulevaisuudessa epävakaa, epävarma, kompleksinen ja monimerkityksellinen. Tulevaisuus näyttäytyy siten epäselvempänä ja vaikeammin ennakoitavana. Muutosnopeus ei tule hidastumaan – päinvastoin. Syy-seurausketjut muuttuvat nopeastikin.

VUCA-maailman tuomiin haasteisiin joudutaan tulevaisuuden yhteiskunnissa ja organisaatioissa tarttumaan entistä tietoisemmin ja suunnitelmallisemmin. Yksilöiden, organisaatioiden ja valtion näkökulmasta tämä tarkoittaa, että meidän on opittava entistä tehokkaammin hyväksymään ja hyödyntämään epävarmuutta ja jatkuvia muutoksia. VUCA-mallin suosion taustalla on myös yleinen käsitys resilienssin kasvaneesta merkityksestä niin turvallisuudelle kuin lähes kaikelle toiminnalle. Vision huolellinen määrittely, ennakointikyvykkyyden kehittäminen, selkeyden tavoitteleminen ja joustavuus toiminnassa näyttäytyvät tutkimuksissa neljänä perusasiana, jotka auttavat niin yhteiskuntia kuin yrityksiä selviytymään VUCA-ympäristössä. VUCA-mallin omaksuminen on ominaispiirre tulevaisuuden uhkakuvien ymmärtämisessä ja niihin varautumisessa.

Arvioitaessa tulevaisuuden turvallisuutta ja uhkakuvia on modernissa turvallisuusajattelussa syytä pitää mielessä kolme asiaa.

Ensinnäkin moderni turvallisuusajattelu on ennen kaikkea pureutumista ongelmien syihin jo ennen kuin seuraukset kasvavat mittaviksi turvallisuusuhkiksi tai -ongelmiksi. Esimerkiksi sen sijaan, että paloautot pumppaavat joka kevät vettä pois tulville alttiissa kaupunginosassa, alueelle tehdään jo rakennusvaiheessa vettä kuljettavia kanavia ja viheralueita. Vastaavasti digitalisaatiossa kyberturvallisuus ei ole jälkeenpäin päälleliimattava asia. Turvallisuus onkin kuin kananmuna, joka vatkataan jo tekovaiheessa tai uhkan alkulähteellä taikinaan – ei kuorrutus, joka lisätään vasta valmiiseen kakkuun.

Toiseksi, turvallisuus on aina myös tunne, eikä mikään viranomainen tai lainsäädäntö yksinään voi luoda turvallisuuden tunnetta. Tunteen merkitys tietoyhteiskunnan turvallisuudessa kasvaa. Ihmisen turvallisuuden tunne syntyy oman elämän hallinnasta, merkityksellisestä tekemisestä, vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että on osa jotain suurempaa yhteisöä. Jokaisen omien tietojen, taitojen ja sivistyksen vaikuttavuus on yhä tärkeämpää. Yksilön merkitys myös yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmasta korostuu tulevaisuudessa. Keskeiseksi nousee yhteiskunnassa luotavien rakenteiden ohella osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kansalaisille.

Kolmanneksi, koska maailma on entistä vaikeammin ennustettava, moderni turvallisuus edellyttää resilienssiä. Resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutua ja toimia joustavasti häiriötilanteissa sekä toipua ja kehittyä jopa entistä vahvemmiksi kriisin jälkeen. Äärimmäisen tehokkuuden ja toimintojen keskittämisen sijaan yhteiskuntaa pitää rakentaa niin, että sen osat voivat toimia myös itsenäisesti, jos yksi osa kaatuu. Resilienssin käsite on nostanut merkitystään entisestään hybridiuhkakeskustelun myötä. Käsitteen merkitys, mahdollisuudet ja ongelmakohdat ovat kuitenkin liian vaillinaisesti tunnettuja. Tulevaan varautuminen on entistä vaikeampaa, mutta juuri siksi on järkevää ennakoida: kartoittaa etukäteen erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja tapoja toimia niissä. Tämä on ehdoton vaatimus vastattaessa tulevaisuuden uhkakuviin.

JarnoLimnell
Kokoomus Espoo

Jarno Limnell on kansanedustaja (Kok). Hän on myös dosenttina kolmessa yliopistossa, ja on Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän on Espoon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja puheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja MTS:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu