Homeopatian vastustamien on toisille pakkomielle ja perusteet hataria

Suomessa pitää olla huolissaan joidenkin lääketieteen edustajien tavasta tuomita asioita valikoiduin tutkimusperustein. Homeopatiaa huuhaaksi ja vaaralliseksi alati esittävä Prof. Juhani Knuuti esiintyy alati mediassa ”asiantuntijana”, vaikka ei tunne alaa lainkaan.

Ei tiedettä voi määrittää tai ammatteja hävittää yksittäisiin- tai valikoituihin tutkimuksiin, virheellisiin tietoihin tai yhden maan parlamentin jäsenten mielipiteisiin vedoten, joihin Knuuti alati vetoaa. Tällä tavallahan voisi kieltää lääketieteenkin tai että maapallo on pyöreä.

Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoille on kyseisillä perusteilla opetettu vastustamaan vaihtoehtoisia hoitoja ja luotu järjestö Vastalääke ry, joka tuntuu enemmän opiskelijoiden manipuloinnilta edustaa professorin omaa katsontaa, kun lääketieteen opetukselta. Tämä on myös näille nuorille iso stressi, koska he nyt oikeasti luulevat, että ihmiset elävät harhassa ja hekään eivät saa heitä millään ”järkiinsä.”

Homeopatian Suurimmaksi ongelmaksi on kuitenkin esitetty, että sairas ei menisi homeopaatin sijasta lääkäriin. Tämmöisellä teoreettisella uhilla voisi kieltää sitten kaiken, paitsi lääkärissä käynnin – koska sairashan voi mennä lääkärin sijasta vaikka pelaamaan jalkapallo tai baariin, joissa voi aiheutua moninaisia vammojakin ja maksavatkin helposti enemmän.

Hyvä kuitenkin tiedostaa, että ihmiset hakevat omalla kustannuksella vaihtoehtoja, kun eivät saa apua lääkäristä tai lääkehaitat ovat hyötyjä suuremmat ja joku kertoo saaneensa avun toisaalta. Eli käynti kulkee lääkäreiltä vaihtoehtoihin ja ainakin homeopatian luona kävijät ovat yleisesti tyytyväisiä hoitoihin, joten voidaan myös kysyä, kenen etua homeopatian vastustajat ajavat?

Kaikessa keskinäisessä ammatinharjoittamisessa (lääkäri/ terapeutti) taas ei ole yleisesti soveliasta syyttää toista alaa, jos oma asiakas ei ole tyytyväinen, vaan yrittää tehdä itse asiat peremmin, jolloin ”kilpailijat” tulevat tarpeettomiksi. Ihmisten perusteeton nimittley ja vaino, ei myöskään edusta tätä päivää.

Keski-Euroopassakin on homeopatialle varmasti asenteellisia vastustajia, kuten kaikille asioille aina on, mutta siellä hoidot toimivat sopuisasti yhteistyössä ja usein myös vakuutukset korvaa homeopatiahoitoja. Siellä kunnioitetaan vaihtoetoja ja onhan homeopatia EU:ssa direktiivin vahvistettua Lääkehoitoa, Fimea. Homeopatian käyttäjiä Euroopassa on n. 100 000 000 (sata miljoonaa), että kait sekin jotain kertoo.

Löytyy myös arvostetulta tiedesivusto pudmed tieteellisiä tutkimuksia homeopatiasta, kun sanotaan, ettei näyttöä ole. Uskon vastustamisen olevan kuitenkin toisille enemmän pakkomielle, kuin näytön etsiminen.

Ymmärrän, että homeopatiaa on vaikea ymmärtää, jos ei perehdy siihen mitenkään, koska homeopatialla ei lääkitä, kuten ei akupunktiolla, psykologialla, hypnoosilla tai musiikkiterapialla, jne. Kaikille aloille löytyy kuitenkin tarpeensa myös Suomessa ja tarpeettomat jää aina automaattisesti pois. Turhat asenteet ja kiellot vievät vaihtoehdot vain maanalle ja luottamus lääkäreihin samalla heikkenee.

Suomessa homeopatian jatkuva tuomitseminen perustuu yleensä pilkkanimiin, vääriin-, tai vanhoihin tietoihin nojaten. Kuten Knuutin esittämät: Australian 1800 tutkimuksen meta-analyysi todiste tai Euroopan tiedeakatemian lausunto homeopatian toimivuudesta. Väittämiin ei oltu kuitenkaan paneuduttu tarkemmin, jolloin olisi selvinnyt, että luku 1800 onkin 176 tutkimusta ja Tiedeakatemian 2017 esittämiä väitteitä ovat joutuneet korjaamaan ja kritisoineet mm. BPI, eli Saksan kansallinen lääketeollisuuden ammattijärjestö. Alla suora käännös, joka on jäänyt monilta lukematta:

Euroopan Tiedeakatemian neuvoston ja muiden korjausten yksityiskohtainen käännös homeopatiasta:
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Homepathy_statement_web_final.pdf

Lausunnon tarkoitus on “reinforce criticism of the health and scientific claims made against homeopathic products”. Eli lisätä homeopaattisten tuotteiden kohdalla kriittisyyttä liittyen terveys- ja tiedeväittämiin. Tämmöistä tehtävän suorittamista ei voi varsinaisesti pitää neutraalina asenteena. EASAC (eli Euroopan tiedeakatemioiden) lausuntoa kritisoi HRI (Homeopatian tutkimusinstituutti)

Mainitseman https://www.hri-research.org/2017/09/easac-statement-on-homeopathy/lähdemateriaalin painottuvan Australian NHMRC raporttiin (versio kaksi) jossa homeopatian todetaan olevan toimimaton ja Britannian alahuoneen tiede- ja teknologiakomitean raporttiin. Molempia raportteja on kritisoitu myöhemmin runsaasti.

Australian NHMRC (Australian kansallinen terveys- ja lääketieteen tutkimus neuvosto) raporttia (versio kaksi) on jatkotulkittu toteamalla: “Contrary to some claims, the review did not conclude that homeopathy was ineffective.”( Liittyen osaan väitteistä (homeopatian toimimattomuudesta) raportin materiaali ei todennut homeopatiaa toimimattomaksi.) Tämän tarkennuksen antoi NHMRC CEO Prof. Anne Kelso 26.8.2019. Ja koska EASACin raportti on julkaistu 2017, ei tarkennus ja tietojen oikaisu ole voinut tavoittaa Tiedeakatemian raportin tekijöitä. – eli tieto johon vedotaan, on vanhaa.

Australian homeopaattisen yhdistyksen (AHA) ja HRI: n laaja tutkimus paljasti NHMRC: n toiminnasta liittyen raportin tieteelliseen analysointiin todisteita vakavista menettelytapa- ja tieteellisistä väärinkäytöksistä, mukaan lukien, että julkaistu raportti oli NHMRC: n toinen yritys – ensimmäistä vuonna 2012 kirjoitettua raporttia ei koskaan julkistettu yleisölle.

Puuttuvan ensimmäisen raportin NHMRC julkaisi lopulta sidosryhmien ja suuren yleisön painostuskampanjan jälkeen elokuussa 2019. Alkuperäisen raportin luonnoksessa vuodelta 2012, jonka laatija päätteli, että viidessä sairaudessa on ”rohkaisevia todisteita homeopatian tehokkuudesta”.  Siis vasta toinen versio julkaistiin ja sen sanoma oli päinvastainen kuin alkuperäisen raportin.

Syitä miksi Australian NHMRC julkaisi version kaksi, vaikka oli jo todennut raportin ensimmäisen version olevan ”I am impressed by the rigor, thoroughness and systematic approach given to this evaluation [….] Overall, a lot of excellent work has gone into this review and the results are presented in a systematic, unbiased and convincing manner.” voi spekuloida.

Voisiko sillä, että komitean puheenjohtaja Peter Brooks oli allekirjoittanut vakuutuksen kuulumattomuudestaan/ taloudellisista intressien puolesta olevansa sitoutumaton homeopatian puolesta tai vastaan liittyviin järjestöihin tai yrityksiin kuuluukin homeopatian vastaiseen lobbausryhmään ‘Friends of Science in Medicine’ olla vaikutusta, mitkä tutkimukset pääsivät raporttiin mukaan? Samaisessa raportissa oli myös virheellinen väittämä 1800 tutkimuksesta, joissa homeopatia todetaan toimimattomaksi. Media jakoi uutista varsin laajasti. Myöhemmin oikaistiin raportin käsittävänkin vain 176 tutkimusta, mutta tätä ei uutisoitu ja huolimattomasti jaettu virheellinen tieto jäi elämään omaa elämäänsä. Virheellisellä raportilla oli iso merkitys nyt esiin tulleessa Tiedeakatemioden lausunnossa.
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

Mitä tulee toiseen lähdemateriaalina käytettyyn Britannian alahuoneen komitean raporttiin, voi tiivistetysti sanoa sen taustalla olevan 14 parlamentin (eduskunnan) jäsenten mielipide, jotka siis ovat äänestämällä valittuja politikkoja. Raportin laadinnassa ei käytetty tieteellistä arviointia vain haastateltiin komitean jäsenten pyytämiä tahoja. Tämäkin raportti julkaistiin mediassa laajalti ilman mitään tieteellisestä sisältöä.
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/uk-select-committee-report/

Euroopan tiedeakatemioiden EASACn raporttia kritisoi myöskin BPI, joka on Saksan kansallinen lääketeollisuuden ammattijärjestö. Järjestöön kuuluu 11 % koko Euroopan lääketeollisuudessa toimivista tahoista klassisista lääketehtaista bioteknologian yrityksiin. Yritysten koko vaihtelee pienistä perheyrityksistä isompiin konserneihin.

BPI vastasi EASACin esiin tuomaan huoleen homeopaattisten lääkkeiden turvallisuudesta ” current EU legislation fully ensures quality and safety of homeopathic medicinal products based on the same standards as for all other medicinal products.[…] manufacture of homeopathic medicinal products is also subject to the same standards and the same monitoring by inspection authorities as for all other medicinal products. ” Eli nykyinen EU lainsäädäntö säätelee homeopaattisten lääkkeiden valmistusta ja turvallisuutta samalla tavalla kuin muidenkin lääkkeiden tuotantoa. Homeopaattiset lääkkeet valmistetaan ja tarkastetaan samojen standardien mukaan kuin muutkin lääkkeet.

BPIn mukaan mitä tulee EASAC: n lähestymistapaan selittää homeopaattisten lääkkeiden toimivuuden pelkästään lumevaikutuksella ja saavutettujen kliinisten tutkimuksien tulosten olevan yksinkertaisesti ”huonosti suunniteltuja … tai puolueellisia ”ei ole riittävää. Erityisesti terapeuttiset tulokset, jotka on saatu hoidettaessa erilaisia lajeja (esimerkiksi nautaeläimiä ja sikoja) homeopaattisilla lääkkeillä ei voida niin helposti väheksyä yksinkertaisella viittauksella lumelääkkeeseen. Lisäksi EASAC ei perusteellisesti tutki lausunnossa (sivu 5/6) tiivistettyjä tutkimuksia.

Esimerkiksi australialainen Kansallisen terveys- ja lääketieteellisen tutkimusneuvoston (NHMRC) 2015 katsaus on parhaillaan valmisteilla oikeusasiamiehen suorittama valvonnan ja raportin sääntöjenvastaisuuksien vuoksi. Lopuksi on aiheetonta määritellä kaikkia homeopaattisilla lääkkeillä suoritettuja tutkimuksia heikkoon tutkimussuunnitteluun tai muihin puutteisiin.

BPIn mukaan ” Yhteenvetona voidaan todeta, että lausunto, jonka 11 tutkijaa ovat laatineet toistaa homeopatian kriitikkojen tunnettuja väitteitä, joka on tämän raportin ilmoitettu tarkoituskin. Koska kaikki nämä näkökohdat on jo otettu asianmukaisesti huomioon nykyisessä EU:n lainsäädännössä, ei tarvita mitään lainsäädäntötoimia. Sen sijaan potilaiden pääsy kaikkiin valitsemiinsa turvallisiin ja korkealaatuisiin lääkkeisiin on säilytettävä. Homeopatia myös luokitellaan EU:n lainsäädännössä turvalliseksi ja korkealaatuiseksi lääkehoidoksi. https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-28_BPI-Position_on_EASAC_Publication.pdf.

EASACin raportin taustalla olevat tutkimukset ja raportit herättää suurta kritiikkiä, niitä on myös oikaistu ja tarkennettu homeopatiaa puoltavaan suuntaan jälkikäteen. Se syö tämän raportin uskottavuutta. Myöskin taustamateriaalina on käytetty varsin niukkalukuinen määrä tutkimuksia (jotka ilmenevät raportin lähdetiedoissa).

EU lainsäädännönkanta homeopatiaan ilmaisee: ”Lääkkeitä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettujen direktiivien 65/65/ETY ja 75/319/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja homeopaattisia lääkkeitä koskevista lisäsäännöksistä […]

Huolimatta vaihtoehtolääkkeiden asemassa olevista merkittävistä eroista jäsenvaltioissa, tulisi potilaille sallia haluamiensa lääkkeiden saanti antamalla tarpeelliset takuut tuotteiden laadusta ja käyttöturvallisuudesta, virallisessa farmakopeassa kuvattuja ja homeopaattisella menetelmällä valmistettuja antroposofisia lääkkeitä on käsiteltävä rekisteröinnin ja myyntiluvan osalta samalla tavoin kuin homeopaattisia lääkkeitä.”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0073

Jouni Jämsä
CAM-terapeutti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jouni jämsä

CAM-terapeutti yli 20 vuoden ajalta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu