Täydentävien- ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM) lainsäädännön nykytila ja Kokoomus nyt

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho on jättänyt 22.12. 20 eduskuntaan uuden lakialoitteen puoskarilaista. Siinä: syöpäsairas, alaikäinen, raskaana oleva, epilepsiasta, dementiasta, diabeteksesta, mielenterveyshäiriöstä tai näistä verrattavista sairauksista kärsivä, ei saisi jatkossa itse valita hoitoja tai hoitajiaan. www.eduskunta.fi/.

Myös hypnoosia saisi antaa jatkossa vain lääketieteen koulutuksen saanut.

Asetelma tarkoittaisi n. 2 miljoonalle suomalaiselle hoitorajoituksia/ holhousta, eli oman valinnanvapauden rajoittamista.

Lakialoite on outo monella tavalla. Koska toteutuessaann olisi jo perustuslain vastainen finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731. Myös muualla maailmassa CAM-hoitojen saantia lisääntyvästi turvataan ja WHO who.int/medicines suosittaa jäsenmaitaan helpottamaan kansalaisten niihin pääsyä.

Ihmetyttää uusi lakialoite siksikin, koska STM:ssä on parhaillaan lain valmistelu asiassa meneillään. Potilasturvallisuus taas ei voi olla asiassa peruste https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28186008/

En myöskään usko, että Mia Laiho on tämän itse suunnitellut – vaan asetelmasta paistaa psykiatri/ hypnoositerapeutti Hannu Lauerman, prof. Juhani Knuutin ja lääk., Päivi Räsäsen KD, pitkään toivottu hanke, saada rajata ihmisten hoitovalinnanvapaus heidän koulukuntansa jäsenille.

Tietoa vallitsevista asioista:

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on siis jo käynnissä vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelu. (Perhe- ja peruspalveluministeri 10.07.2017–05.06.2019) Annika Saarikko on antanut tehtäväksi lakivalmistelun käynnistämisen. [1]

Vaihtoehtohoidoilla (CAM-hoidoilla) tarkoitetaan viralliseen terveydenhuoltoon kuulumattomia hoitoja, joita voivat antaa niin terveydenhuollon ammattihenkilöt kuin sen ulkopuolella toimivat henkilöt. Vaihtoehtohoitojen tarjoaminen, markkinointi ja käyttö on lisääntynyt. [1]

Tällä hetkellä vaihtoehtohoidoista on vain hyvin yleisluonteista säätelyä. Vaihtoehtohoitoja koskee kuluttajasuojalainsäädäntö samoin kuin muidenkin palvelujen myyntiä. Tapauskohtaisesti voidaan soveltaa myös vahingonkorvaus- tai rikoslainsäädäntöä. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa säädellään ammattihenkilölailla. [1]

Vaihtoehtohoitojen sääntely vaatii laajaa asiantuntemusta.
Vaihtoehtohoitoja koskevan sääntelyn kehittäminen vaatii laajaa asiantuntemusta, aikaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kyseessä on hanke, joka edellyttää muutoksia myös moneen muuhun jo voimassa olevaan lakiin. Tavoitteena on, että uusi laki sisältäisi muun muassa vaihtoehtohoitojen määritelmän, säännöksen lain soveltamisalasta, yleisiä velvoitteita vaihtoehtohoitoja ammattimaisesti antaville, markkinointia ja valvontaa koskevia säännöksiä sekä säädökset hoitoa antavien rekisteröinnistä. [1]

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita on selvitetty viimeksi vuonna 2009. Silloin sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti, että ryhdyttäisiin valmistelemaan laajaa, vaihtoehtohoitoja tarkemmin sääntelevää omaa lainsäädäntöä.

Lainsäädännön valmistelu on siis jo käynnistetty 2018 ja se jatkuu edelleen.
Luontaishoitoalan Foorumi ry ehdottaa, että täydentävistä hoidosta tehdään toimialaselvitys, jolla selvitetään täydentävien hoitojen nykyinen tilanne Suomessa. Toimialaselvityksen toteutusmallina voidaan käyttää Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemia toimialakohtaisia raportteja. [2]

Toimialaselvityksen yhteydessä on syytä selvittää CAM-hoitoihin liittyvät potilasturvallisuusasiat ja potilasvahingot. Potilasturvallisuusnäkökulmaan liittyvien asioiden tulee perustua varmistettuihin viranomaisten tietoon tulleisiin tapauksiin. [2]

Täydentävien hoitojen kenttä on varsin pitkälle järjestäytynyt hoitomuodoittain ammatillisiin yhdistyksiin, joilla on jäsenilleen asetetut koulutusvaatimukset, eettiset ohjeet ja hoitajarekisteri. Nämäkin asiat on hyvä selvittää tarkemmin toimialaselvityksessä. Valitusasioita hoitaa yhdistyksen säännöissä tai eettisissä ohjeissa määritelty toimielin. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietojen mukaan valitustapauksia on tullut yhdistysten käsiteltäviksi hyvin vähän. [2]

Suomessa arvioidaan olevan 8.000–10 000 CAM-hoitojen ammatinharjoittajaa, näistä suuri osa toimii ammatissaan yrittäjinä. Ammatinharjoittajien määrä tulee selvittää osana mahdollista toimialaselvitystä. [2]

On syytä korostaa, että CAM-hoitojen alalla toimivat yritykset ja yrittäjät luovat työpaikkoja, kasvattavat kansantuloa ja parantavat Suomen kilpailukykyä. CAM-hoitojen toimialaselvityksessä tulisi selvittää yrittäjyyteen liittyviä seikkoja ja niiden merkitystä yhteiskunnan kannalta. [2]

Jotta voitaisiin säätää CAM-alaa koskeva laki, tulisi ensin selvittää mitä vaikutuksia lailla olisi koko alalle? Sekä mikä on todellisuus hoitovahinkojen kohdalla?

CAM- alaa säätelee myöskin EU-direktiivit, joista esimerkiksi Homeopatian kohdalla sovelletaan sekä kansallista lainsäädäntöä, että EU-direktiivejä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo homeopaattisia lääkevalmisteita. Valvontavelvoite on peräisin ihmis- ja eläinlääkedirektiiveistä 2001/83/EY ja 2001/82/EY (muutoksineen).  [6]

Homeopaattiset valmisteet sisällytettiin eurooppalaisiin lääkesäädöksiin direktiivein vuonna 1992. Siitä alkaen homeopaattisten valmisteiden laadun ja turvallisuuden valvonta on kuulunut lääkevalvonnan piiriin. Homeopatiavalmisteiden tavoin valmistettuja antroposofisia valmisteita valvotaan samoin säädöksin. [6]

Muiden lääkevalmisteiden tavoin homeopaattiset valmisteet kuuluvat ennakkovalvonnan piiriin. Valmisteet tarvitsevat myyntiluvan tai rekisteröinnin ennen niiden tuontia markkinoille. [6]

Valvira on antanut asiassa oman ohjeistuksensa:
Antaessaan vaihtoehtohoitoja henkilö ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilönä, vaikka hänellä olisikin terveydenhuollon ammattihenkilön koulutus. Valviran näkemyksen mukaan näissä tilanteissa terveydenhuollon ammattihenkilön ei tule käyttää terveydenhuollon ammattinimikettä, sillä terveydenhuollon ammattihenkilön ei tule antaa tai tarjota vaihtoehtohoitoja terveyden- ja sairaanhoitoon kuuluvana, ammattitutkintonsa mukaisena hoitona. [3]

Vaihtoehtohoitoja koskevissa ongelmissa voi ottaa yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Kuluttajalainsäädännön lisäksi vaihtoehtohoitoja koskevat muun muassa vahingonkorvauslainsäädäntö ja rikoslaki. Ravintolisävalmisteet kuuluvat elintarvikelain piiriin, ja niitä valvoo Ruokavirasto. [3]

Lain valmistelussa olisikin valinnanvapauden ja tasa-arvoisuuden kohdalla myöskin tärkeää, hahmottaa millainen vaikutus lailla on kuluttajan asemaan, kun huomioidaan, että Valviran ohjeistuksen mukaan terveydenhuollon henkilökunnan ei tulisi antaa CAM-hoitoja.

Lääkäriliito ei suhtaudu CAM-alaan suopeasti ja on perinnehoitoja vastaan.
Lääkärin tulee käyttää vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödylliseksi osoittamia menetelmiä. [4]

Uskomushoidoilla, luontaisvalmisteilla ja ravintolisillä voi olla merkittäviä sivu- tai yhteisvaikutuksia lääketieteellisten tutkimusten ja hoitojen kanssa. Lääkärin velvollisuus on kertoa potilaalle mahdollisista haitoista, ja suositella tällaisista hoidoista pidättäytymistä. [4]

Jos lääkäri havaitsee kollegan antavan uskomushoitoja, tulee kollegan huomiota kiinnittää tähän suositukseen. [4]

Lääkäriliiton nihkeän suhtautumisen ohella sen vaaliteemana on ”uskomushoitolaki”
”Liiton vaaliteemoja ovat muun muassa ­uskomushoitolaki, saattohoito sekä tutkimus- ja koulutusresurssit.” [5]

” – Lääkäriliitto teki eduskuntavaalitavoitteensa hyvissä ajoin viime syksynä, ja virallisesti ne julkistettiin joulukuussa valtuuskunnan kokouksen aikaan. Ne lähetettiin heti puolueiden vaaliohjelmia tekeville tahoille, kertoo liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Pauliina Pulkkinen. Pyrkimyksenä on vaikuttaa tulevaan hallitusohjelmaan, olivatpa hallituksessa mitkä puolueet tahansa.” [5]

Lääkäri voisi vastaanotolla vedota lakiin, jos kuulisi potilaan kallistuneen uskomushoitojen kannalle. [5]

Joten CAM-hoitoja koskevaa lainsäädäntöä valmistellessa on hyvä myös kiinnittää huomiota yksittäisen ammattiliiton pyrkimykseen vaikuttaa yhteiskuntarakenteeseen ja poliittiseen toimintaan.

[1] https://stm.fi/-/stm-kaynnistaa-valmistelun-vaihtoehtohoitoja-koskevasta-lainsaadannosta
[2] https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/kannanotto-taydentavien-hoitojen-sa/
[3] https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/vaihtoehtohoidot
[4] https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/suositus-laakarin-suhtautumisesta-uskomushoitoihin/
[5] https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/vaalien-alla-vaikuttamistyo-kay-kuumana/
[6] https://sic.fimea.fi/3_2014/homeopaattiset_valmisteet_laakevalvonnassa

jouni jämsä

Kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen. Epäoikeudenmukaisuutta on Suomessakin yllättävän monessa ja ihmiset manipuloidaan ajattelemaan asioista määrätysti. Eriarvoisuus on valikoidun moralisoinnin johdosta suurempaan kuin koskaan ennen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu