Elyn nolo tutkintasekoilu väärästä ilmiannosta

Otsikkokuvassa näkyy I-S Avin ja P-K Elyn edustajia julkisessa katselmuksessa seisomassa kuivin jaloin aiheettoman ilmoituksen perusteella 'ruoppaukseksi' väitetyn ojan vieressä maalla kohdassa, jota P-K Elyn 'asiantuntijat' väittivät 'vesialueeksi'. Katselmuspäivänä vedenpinta oli keskikorkeudessaan niin, että vesilain mukainen rantaviiva oli nähtävissä silmin. Vaikka I-S Avi totesi katselmusmuistiossaan vesirajan sijainneen lähimmillään kymmenen metrin päässä ojasta, niin I-S Avi vahvisti P-K Elyn näkemyksen 'ruoppauksista vesialueella'. Myöhemmin hallinto-oikeus kumosi Elyä tiiviisti tukeneen Avin päätöksen purkaa ojitus 'ruoppauksena'.

Oikeus kumosi, kunnanhallitus mitätöi:

Elyn nolo tutkintasekoilu väärästä ilmiannosta.

Erikoiset tapahtumat käynnistyivät, kun kunnan kiinteistönvalvonnan virkailija alkuvuodesta 2023 ilmoitti P-K Elylle käyneensä ’kiinteistönvalvonnan katselmuksessa’ havaitsemassa luvattomia ’ruoppauksia’ tilan ’edustalla’. Kunnan viranhaltija oli suorittanut tarkastuskäyntinsä kiinteistönomistajan tietämättä ja luvatta.

P-K ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikkö suoritti paikalla katselmuksen, mutta jätti mittaamatta toimenpiteen sijainnin, ja tarkistamatta sen laadun. Muistiossaan P-K Elyn ’asiantuntijat’ selittivät toimenpiteen jääneen heiltä näkemättä, koska ”Heposelkä oli jäässä ja alueella oli lumikerros”.

Sijainnin tarkistamisen laiminlyöntiään eivät Elyn virkailijat selittäneet. Uskoen kunnan virkailijan ’katselmuksen’ väitteen luvattomista ’ruoppauksista’ tilan ’edustalla’ pitävän pitävän paikkansa, P-K Ely vaati Avia vahvistamaan vaatimuksensa toimenpiteen purkamisesta.

Ruoppaus’ olikin vedenpuhdistusoja.

Todellisuudessa toimenpide olikin lupavapaa ojitus tilanrajojen sisällä, eikä viranhaltijan ilmoittama luvaton ’ruoppaus tilan edustalla’. Ojituksella ohjattiin pelloilta laskeva lannoitevaluma pois haitallisesti rehevöittämästä järveä puhdistumaan luonnollisesti kosteikossa tilanomistajan omalla maalla.

P-K Elyn ’asiantuntijat’ olivat katselmuksessaan kieltäytyneet tarjotusta mahdollisuudesta kaivaa oja näkyville hangen alta. Koska ’ruoppauksia’ väitettiin kunnan virkailijan ilmoituksessa ’katselmuksen’ havainnoiksi, P-K Elyn virkailijat näyttävät pitäneen tarpeettomana enää tutkia asiaa itse. Oikaisuvaatimukset P-K Ely jätti huomiotta.

Vasta lähes kuukausi toimenpiteen purkamisvaatimuksensa jälkeen P-K Ely kävi mittaamassa sen todellisen sijainnin, ja toteamassa sen laadun. Kunnan virkailijan ’katselmuksen’ ilmoituksessa väitetyt vesialueen ’ruoppaukset’ tilan ’edustalla’ osoittautuivatkin ojitukseksi maalla tilanrajojen sisällä.

Oikaisun sijasta P-K Elyn ’asiantuntijat’ yrittivät ennakkokäsitystään tukeakseen osoittaa maan olevan vesialuetta suorittamalla oman, hyväksytyistä mittauskäytännöistä poikkeavan mittauksensa. Myöhemmin oikeus jätti tämän P-K Elyn kyseenalaisen mittauksen huomiotta.

Laittoman ’katselmuksen’ väärä ilmianto.

Vaikka kunnan virkailijan ’katselmuksen’ ilmoitus ’ruoppauksista’ osoittautui aiheettomaksi, P-K Ely ei kuitenkaan korjannut maansiirtovaatimustaan. Ilmeisesti virheen myöntäminen olisi ollut liian noloa P-K Elyn ’asiantuntijoiden’ auktoriteetille.

I-S Avi suoritti tarkastuksen, jonka osanottajat havaitsivat ojan sijaitsevan vesilain mukaisella maalla, selkeästi erillään rantaviivasta. Silti I-S Avi käytäntönsä mukaan vahvisti P-K Elyn vaatimuksen, välittämättä oikaista edes oman tarkastuskäyntinsä raportissa ilmenneitä ristiriitoja P-K Elyn väitteeseen luvattomista ’ruoppauksista’.

Tapaus vahvistaa virastojen kanssa asioineiden kansalaisten kertomuksia, että Avin tapana on tukea Elyn ’näkemyksiä’ jopa niiden laillisuudesta välittämättä.

Kunnanhallitus vahvisti ’katselmuksen’ laittomaksi.

Kunnanhallitus puolestaan mitätöi virkailijansa väitteen ’kiinteistönvalvonnan katselmuksen’ laillisuudesta päättämällä, ettei ’katselmus’ ollut virallinen.

Edelleenkään P-K Ely ei oikaissut kunnan laittomaksi osoittautuneeseen ’katselmukseen’ perustuvaa vaatimustaan väittämiensä ’ruoppausmaiden’ siirrosta.

Kunta salasi väärän ilmiannon alkuperäisen asiakirjan. Hallinto-oikeus määräsi ilmiantoasiakirjan luovutettavaksi ilmiannon kohteena olleelle asianosaiselle kiinteistönomistajalle. Kunta ei ole vielä toteuttanut oikeuden päätöstä.

Väärästä ilmoituksesta turha oikeuskäsittely.

Koska enempää Ely, kuin Avikaan ei lukuisista oikaisuvaatimuksista ja asiakirjatodisteista huolimatta perunut vaatimustaan, asia eteni Vaasan hallinto-oikeuteen, joka kumosi P-K Elyn ja I-S Avin maansiirtovaatimuksen aiheettomana.

P-K Ely suhtautui oikeuden päätökseen vastahakoisesti lähettämällä kiinteistönomistajalle kirjeen, jossa edelleen väitti ojitusta maalla ’ruoppaukseksi’. Kirjeen sisältö antaa käsityksen, että P-K Ely käsittää harmittavaksi arvovaltansa menetykseksi oikeuden tasapuolisen, järkevän ja laillisen ratkaisun.

P-K Ely on kieltäytynyt toistuvasti perustelemasta, miksi vaatii vesilain vastaisesti järviluonnolle haitallista ravinnevalumaa laskettavaksi puhdistavan kosteikon ohi suoraan Saimaaseen. Suhtautuminen viittaa asenteeseen, että P-K Elylle on määräysvaltansa osoittaminen tärkeämpää, kuin vesistöjemme suojelu.

Virkakunta mieltää toimivansa lain yläpuolella?

Kunnan virkailijan laittoman ’katselmuksen’ väärästä ruoppausilmoituksesta oli P-K Elyn ilmeisen tutkintahuolimattomuuden ja oikaisuhaluttomuuden johdosta kasvanut yli vuoden mittainen työläästi ja kalliisti oikeusjärjestelmäämme ja kiinteistönomistajaa turhaan kuormittava käsittely.

Yksityiset kiinteistönomistajat puolestaan näyttävät olevan kokemusten mukaan suojattomia virkakunnan ylilyöntejä vastaan. Vaikka periaatteesa laki antaakin mahdollisuuden puolustaa yksityishenkilön kansalaisoikeuksia, niin virkavastuuväärinkäytöksiä ei näytä käytännössä haluavan kukaan virkakuntamme sisällä ottaa käsiteltävikseen.

I-S poliisi jättää järjestelmällisesti virkarikosilmoitukset käsittelemättä niin, etteivät virkavastuurikkomusepäilyt pääse etenemään syyteharkintaan. Samanlaisia kokemuksia poliisin välttelevästä suhtautumisesta virkarikosten tutkintaan on kuulunut muualtakin Suomesta.

Ely, järviluontomme ykkösvihollinen?

Asiakirjoista ilmenee, että vastaavia vesistön tilaa heikentäviä vaatimuksia P-K Ely on esittänyt useita kertoja aikaisemminkin niin, että viraston järviluontomme tilan parantamisesta piittamaton asenne on herättänyt järviseutujen asukkaissa melkoista kummastusta.

On esitetty, että P-K Elyn ympäristövastuuvirkailijoiden henkilökohtainen ideologinen suuntautuminen on hämärtänyt virkamiesten kykyä tai halua perustuslaillisen virkavastuunsa mukaisesti noudattaa tarkoin lakejamme.

On myös ihmetelty, että onko maassamme ylipäätään varaa ylläpitää sellaisia virastoja, joiden asiantuntemus ja osaaminen on puutteellinen ja ennakkoasenteellinen, ja jotka toistuvasti pitävät erityisoikeutenaan toimia lakiemme yläpuolella ja tavoittamattomissa.

 


Otsikkokuvassa näkyy I-S Avin ja P-K Elyn edustajia julkisessa katselmuksessa seisomassa kuivin jaloin aiheettoman ilmoituksen perusteella ’ruoppaukseksi’ väitetyn ojan vieressä maalla kohdassa, jota P-K Elyn ’asiantuntijat’ väittivät ’vesialueeksi’. Katselmuspäivänä vedenpinta oli keskikorkeudessaan niin, että vesilain mukainen rantaviiva oli nähtävissä silmin. Vaikka I-S Avi totesi katselmusmuistiossaan vesirajan sijainneen lähimmillään kymmenen metrin päässä ojasta, niin I-S Avi vahvisti P-K Elyn näkemyksen ’ruoppauksista vesialueella’. Myöhemmin hallinto-oikeus kumosi Elyä tiiviisti tukeneen Avin päätöksen purkaa ojitus ’ruoppauksena’.”Muutos alkaa siitä, kun asioista aletaan puhua niiden oikeilla nimillä.” – Kungfutse.

Juha Hartikka
Keskusta Liperi

Metsätilallinen, luontoharrastaja, luottamushenkilö, DI.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu