Tarve julkisen vallan käytön kansanvaltaiselle valvonnalle. 

Muistion aloitteentekijän kokemuksista on koottu kertomukset "Iskä, tämä on meidän viimeinen puhelu", "Kuolemantapauksen tutkintapyynnöstä viranomaisen vainoamaksi", "Avoin vetoomus oikeusministerille - Virkakuntamme laittomuudet ja korruptio", sekä "Viranomaistoiminnan epäselvyyksiä koskeva avoin kirje kansanedustajillemme".

Avoin muistio kansanedustajillemme ja oikeusministerillemme:

Tarve julkisen vallan käytön kansanvaltaiselle valvonnalle.

Oikeusvaltiomme perustuslaki velvoittaa julkisen valtamme käytön perustuvan tarkkaan lakiemme noudattamiseen, ja säätää vallan kuuluvan maassamme kansalle. 

Julkisen vallan pitkäaikaisilla käyttäjillä on ajan mittaan taipumusta pyrkiä takertumaan valtaansa käyttääkseen sitä vuosien mittaan lisääntyen mielivaltaisesti ja laittomasti. Parlamentaarisessa oikeusvaltiossa pyritään välttämään edustajiemme epäterve vallanhalun kasvaminen vaihtamalla vallan käyttäjiä kansanvaltaisilla vaaleilla.

Valitettavasti tämä perustuslaillinen kansanvaltainen edustajiemme määräaikainen valintakäytäntö ei ulotu julkista valtaa käyttäviin viranomaisiimme.

Suomessa ei ole tasapuolisesti toimivaa viranomaisten laillisuusvalvontaa. Periaatteessa tehtävä kuuluu oikauskanslerille, mutta käytännössä tämä joko jättää virkavirhe-epäilyn tutkimatta, tai ratkaisee asian virkarikoksesta epäillyn hyväksi tämän oman lausunnon perusteella, jättäen todisteet huomiotta. Samoin keinoin on syyttäjillä ja rikostutkijoilla tapana vältellä tehtävänsä tasapuolista suorittamista virkarikosilmoituksia käsitellessään.

Riippumaton viranomaistemme laillisuusvalvonta.

Viranomaisten keskeinen sisäinen laillisuusvalvonta on osoittautunut toimimattomaksi, koska se vastoin kansalaisyhteiskunnan ja oikeusvaltion laillisuusperiaatteita suosii ja suojelee viranomaisyhteisöjen jäseniään vastoin kansalaisten laillisia oikeuksia.

Alunperin tasapuolista oikeudenmukaisuutta valvomaan ja puolustamaan tarkoitetut ylimmät laillisuusvalvojaviranomaisemme ovat saaneet viranomaisten väärinkäytöksistä kärsineiden kansalaistemme keskuudessa maineen viranomaisten väärinkäytösten puolustajina ja virkakunnan edunvalvojina perustuslaillisia kansalaisoikeuksiamme vastaan.

Onkin tarpeen puuttua viranomaistemme asiattomiksi tai lainvastaiseksi kehittyviin asenteisiin puuttumiseksi järjestämällä oikeusvaltioperiaatteemme mukaisesti täysin viranomaisista riippumaton virkakuntamme väärinkäytösepäilyjä käsittelevä laillisuusvalvonta.

Riippumattoman perustuslaillisen laillisuusvalvonnan järjestäminen.

Julkisen vallan sisäinen keskinäinen laillisuusvalvonta ei ole koskaan eikä missään toiminut tasapuolisesti, koska itse itseään valvovien yhteisöjen taipumuksena on suosia ja suojella omiaan. Julkisen valtamme toimivan laillisuusvalvonnan toteuttamiseen tarvitaan oikeusvaltiomme perustuslain hengessä kansanvaltaisesti valitut luottamuselimet.

Virkakunnan toimiva laillisuus-, oikeudenmukaisuus- ja tasapuolisuusvalvonta näyttää vaativan muodostaa kansalaisyhteiskuntamme perustuslaillisia oikeuksia valvovia, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ajattelevista ja virkakunnasta täysin riippumattomista eri alojen osaajista koostuvia demokraattisesti valittuja alueellisia luottamuselimiä valvomaan julkisen hallinnon edustajien asianmukaista toimintaa kansalaistemme viranomaisten väärinkäytöksistä, osaamispuutteista tai viranhoidon kannalta kyseenalaisista asenteista tekemien ilmoitusten perusteella.

Kansanvaltaisen oikeusvaltion laillisuusvalvonnan tehtävät ja oikeudet.

Riippumattomaksi muodostettavan laillisuusvalvonnan on tarpeen saada tehtäviensä suorittamiseksi lakisääteiset oikeudet

– pyytää käytettäväkseen viranomaisten toimintaan liittyviin asiakirjoja, tietoja ja tilastoja, sekä
– teettää viranomaisilla yhteenvetoja ja tutkimuksia toimintansa tueksi, sekä
– esittää hallitukselle ja eduskunnalle luottamuselimillä korvattaviksi sopivia hallinnonaloja,
– poistaa tehtävistään niihin sopimattomia virkamiehiä ja viranhaltijoita.

Riippumattomalla laillisuusvalvonnalla tulee olla oikeus viranhoidon tinkimättömän laillisuuden ja tasapuolisuuden ylläpitämiseksi kurinpitotoimena poistaa tehtävistään sellaisia tehtäviensä hoitoon sopimattomiksi havaitsemiaan viranomaisia, jotka:

– ratkaisuissaan rikkovat viranomaisina, viranhaltijoina tai oikeudenpalvelijoina tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuusvaatimustaan asettamalla ratkaisuissaan puutteellisesti tai kyseenalaisesti perusteltuja viranomaislausuntoja lakiin, asiantuntemukseen ja todisteisiin perustuvien asianosaisten kansalaisten lausuntojen edelle, tai
– suojellakseen tai suosiakseen virkamiesyhteisön muita jäseniä vähättelevät, ratkaisevat tasapuolisuusvaatimuksen vastaisesti, viivyttävät tai jättävät käsittelemättä viranomaisten väärinkäytösepäilyjä koskevia kansalaistemme huomautuksia tai valituksia, tai
– joiden toiminnassa ilmenee rakenteellisen korruption merkkejä oman tai virkatovereidensa tai sidosryhmänsä urakehityksen, vaikutusvallan, toimintaedellytysten tai etujen asettamiseksi vallankäytössään tasapuolisuuden, hyvän hallintotavan tai laillisuuden edelle, tai
– estävät tai haittaavat kansalaisten laillista tiedonsaantia asianosaisten asioiden käsittelyyn liittyviin asiakirjoihin tai tietoihin, tai
– laiminlyövät asianosaisten kansalaisten lakisääteisen tiedottamisen, tai
– välttelevät tai yrittävät siirtää tai selittää perustuslaillista virkavastuutaan muille, tai
– kieltäytyvät puuttumasta tietoonsa tuotuihin alaistensa laiminlyönteihin, väärinkäytöksiin tai virkavirhe-epäilyihin, tai
– laiminlyövät virastoesimiehen velvollisuutensa ilmoittaa virkarikosepäilyistä laissa määritellylle tutkintaviranomaiselle, tai
– johdattelevat luottamuselinten päätöksentekoa puutteellisen tiedonsaannin tai muutellun tai väärän esittelyn keinoin, tai
– jättävät toiminnassaan ja ratkaisuissaan huomiotta asianosaisten kansalaisten perusteltuja lausuntoja tai oikeuksia, tai
– kieltäytyvät velvollisuudestaan oikaista asianosaisiin kansalaisiin liittyviä puutteellisia, harhaanjohtavia, asiattomia tai vääriä lausuntojaan, hallintopäätöksiään tai viestejään, tai
– käyttävät väärin viranomaisoikeuksiaan painostaakseen kansalaisia henkisen väkivallan kaltaisin keinoin.

Tarpeettomien hallinnonalojen purkaminen resurssien keskittämiseksi todellisiin tarpeisiin.

Ne hallinnonalat, joita ilman tulemme toimeen, on edullista purkaa poistamalla niiden lakisääteiset velvoitteet, ja keskittää vapautuvat voimavarat niihin julkisiin palveluihin ja hallinnonaloihin, joilla on polttava resurssipula, ja joita meidän on yhteiskuntamme perustoimintojen turvaamiseksi välttämätöntä ylläpitää.

Riippumattomalle viranomaisten laillisuusvalvonnalle tulee osoittaa oikeus ja velvollisuus tehdä esityksiä eduskunnan ja hallituksen käsiteltäviksi havaitsemistaan sellaisten vanhentuneiden tai merkitykseltään vähäisiksi osoittautuneiden valvontaan, luvitukseen tai muiden hallinnonalojen ylläpitoon ja rahoitukseen velvoittavien lakien purkamisesta, joita ilman tulemme toimeen, joihin liittyy ristiriitoja aiheuttavia, väärinkäytöksiä mahdollistavia, tai epäluottamusta aiheuttavia virkakunnan harkinnanvaraisuuksia ja puutteelliseksi ilmoitettua käsittelijöiden asiantuntemusta, ja joihin käytetyt resurssit ja määrärahat olisivat hyödyllisemmässä ja tarpeellisemmassa käytössä julkishallinnon resurssipulasta kärsivillä aloilla.

Tarpeettomasti voimavaroja kuluttavia ja rahoitusta vaativia sekä viranomaisväärinkäytöksiä toistuvasti mahdollistavia lakisäätelyn vähentämiskohteita on tähän mennessä yleisesti havaittu olevan ainakin yritystoimintaan, maatalouteen, ympäristölupiin, teollisuuteen, rakennusvalvontaan, vapaaehtoiseen maanpuolustukseen, sekä metsästykseen liittyvillä hallinnonaloilla.

Hallinnonalojen paikallisten tehtävien siirtäminen kansanvaltaisille luottamuselimille.

Viranomaistemme puutteellinen osaaminen, käytännön kokemus ja huono paikallistuntemus aiheuttavat jatkuvasti sellaisia ristiriitoja, väärinkäytöksiä ja virkavirheitä, joita julkisen vallan toimivan laillisuusvalvonnan puutteessa on jokseenkin mahdoton oikaista.

Virkakunnan sisäisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden paine estää nykyistä ylintä laillisuusvalvontaamme riippumattomasti ja tasapuolisesti puuttumasta julkisen valtamme virheisiin, koska sekä laillisuusvalvojat, että valvonnan kohteet ovat virkamiehiä. Toisin kuin viranomaisten keskinäisiin virkavirheisiin, viranomaisyhteisöstä riippumattomien kansanvaltaisesti valittujen luottamuselintemme virheisiin pystyy olemassaoleva laillisuusvalvontamme käytännössä tasapuolisemmin puuttumaan.

Paikallis- ja erikoisosaamiseen liittyviä viranomaisten hoitamia valvonnan, luvituksen ja hallinnon alan tehtäviä on tarkoituksenmukaista ja oikeusvaltiomme perustuslaillisen kansanvaltavaatimuksen mukaista siirtää virkakuntaa asiantuntevammille alueellisille ja kunnallisille luottamuselimille.

Ihmiskasvoisempaa vaikuttamista luottamuselinten välityksellä.

Koska julkisen vallan edustajillamme on usein omaa kokemusta ainoastaan elinikäisestä virkakunnan osana toimimisesta, ilman omaa laajaa ammattikokemusta tai ymmärrystä ihmisten todellisista tarpeista, virkakuntamme päätöksentekoa leimaa sisäänpäin kääntynyt ymmärtämättömyys käytännön asioista ja ongelmista.

Pitkittynyt yksipuolinen virkaura puolestaan altistaa epäterveesti osoittamaan viranomaiskunnan edustajana valtaa ja auktoriteettia tasapuolisten ja oikeudenmukaisten ratkaisujen sijaan.

Kansanvaltaisesti valitut luottamuselimemme ovat yleensä keskitettyä viranomaishallintoamme pätevämpiä, kokeneempia, joustavampia ja osaavampia valvomaan lakiemme ja määräystemme asianmukaista ja järkevää noudattamista. Jäseniltään määräaikaisesti vaihtuvina luottamuselimet välttyvät pitkäaikaisia viranomaishallintoja vaivaavilta vallankäytön autoritäärisen keskittymisen ja vallanhalun haitoilta.

Vastuutaan väistelevän kasvottoman virkakuntamme tilalle tarvitaan ihmismäistä päätöksentekoa oikeusvaltiomme demokraattisten arvojen ja perustuslaillisten kansalaisoikeuksiemme toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oikeassa kansanvallan hengessä.

Hallinnon korvaaminen kansalaistoiminnalla.

Suureksi virkaväärinkäytöksiä ja julkisen valtamme harkintavirheitä aiheuttavaksi viranomaistoiminnan ja -valvonnan puutteeksi on osoittautunut virkakuntamme yksipuolinen tai puutteellinen kokemus ja osaaminen, sekä keskitettyjen hallinnonalojen vähäinen tai olematon paikallistuntemus.

Nyt raskaina, jäykkinä ja kalliina valtion-, alue- tai kunnallishallintoina ylläpidettävistä kansalaisten todellisia tarpeita huonosti huomioivista, viranomaisväärinkäytöksille alttiista ja virkakunnan puutteellisesta erikois- ja paikallisosaamisesta kärsivistä hallinnonaloista merkittävä osa on mahdollista korvata siirtämällä niihin kuuluvat valvonta- ja luvitustehtävät paikallisten vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen, -yhdistysten ja -seurojen tehtäviksi.

Esimerkkeinä kansalaistoimintana korvattaviksi edullisista hallinnonaloista voivat olla erityisesti paikallistuntemukseen ja -osaamiseen sekä ammattitaitoon liittyvät ihmisille läheiset tehtävät, kuten yritys- ja elinkeinotoimintaan, paikallisturvallisuuteen, metsästykseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen, joihinkin sosiaali- ja terveydenhoitoalan tehtäviin kuten omaishoitoon, sekä osittain maatalouteen ja rakentamiseen liittyvät lausunnot, valvonta ja luvitus.

Oikeudenmukaisuus viitoittaa tien yhteiskuntamme tulevaisuuteen.

Vallan epätasaisesta keskittymisestä mille tahansa ryhmälle tai hallinnonalalle on aina seurannut yleistä tyytymättömyyttä, joka on johtanut kansalliseen hajaannukseen, ja jopa yhteiskuntajärjestystä uhkaaviin sisäisiin levottomuuksiin.

Tie perustuslaillisen oikeusvaltion pysyvään sisäiseen yhteiskunnalliseen jatkuvuuteen ja yhteiskuntarauhaan kulkee yleisen turvallisuudentunteen kautta, kansalaistemme saadessa todellisen mahdollisuuden vaikuttaa julkisen valtamme pysyttämiseksi oikeudenmukaisena ja tasapuolisena kaikkia meitä kohtaan.

 


Otsikkokuva: Muistion aloitteentekijän kokemuksista on aikaisemmin koottu kertomukset ”Iskä, tämä on meidän viimeinen puhelu”, ”Kuolemantapauksen tutkintapyynnöstä viranomaisen vainoamaksi”Avoin vetoomus oikeusministerille – Virkakuntamme laittomuudet ja korruptio”, sekä ”Viranomaistoiminnan epäselvyyksiä koskeva avoin kirje kansanedustajillemme”.”Muutos alkaa siitä, kun asioista aletaan puhua niiden oikeilla nimillä.” – Kungfutse.

Juha Hartikka
Keskusta Liperi

Metsätilallinen, luontoharrastaja, luottamushenkilö, DI.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu