Virkarikosepäily Elyn ja Avin yllyttämisestä ympäristöpäästöön.

Elyn ja Avin vaatimus yllyttää ympäristöpäästöön, joka rehevöittää haitallisesti lähirantoja ja Saimaan vesistöä.

Rikosilmoituskopio ilman virkarikoksesta epäiltyjen nimiä:

Virkavastuun ja rikoslain vastainen tietoinen yllyttäminen ympäristöpäästöön.

Hyvät poliisin rikostutkijat, P-K Elyn ja I-S Avin rikoslain 48:1§ vastaisesti vaatima vesistölle haitallisten aineiden päästö loukkaa tärkeää sekä yleistä, että yksityistä etua. Ympäristöpäästövaatimus täyttää törkeän virkarikoksen tunnusmerkit. 

Asiakirjoin todistetusti ennakkoon tietoisena vaatimuksensa laittomuudesta ja suostumatta sitä oikaisemaan Elyn virkailijat 30.3.2023 hakivat vaatimukselleen Avilta lainvoimaa, jonka saivat Avin päätöksellä.

Koska Elyn ja Avin rikoslain ja vesilain vastainen vaatimus on suoritettu asiakirjoin todistetusti ennakkoon tietoisena vaatimuksen laittomuudesta, niin Elyn ja Avin ympäristöpäästövaatimus täyttää törkeän virkarikoksen tunnusmerkit.

Tärkeän yleisen ja yksityisen edun loukkaus.

– Elyn laittomaan ympäristöpäästöön yllyttävän vaatimuksen maansiirtotöiden arviolta useiden kymmenien tuhansien eurojen kustannukset lähentelevät metsätilan arvoa. Kohtuuttoman kalliina Elyn laiton vaatimus loukkaa vakavasti kiinteistönomistajan yksityistä etua.

– Vesistölle haitallisten aineiden päästön suorittaminen Elyn maansiirtovaatimuksen mukaisesti pakottaisi minut kiinteistönomistajana sellaiseen rikokseen, josta rikoslain 48:1§ määrää rikosseuraamuksena vankeusrangaistuksen.

Elyn vaatimus täyttää törkeän rikokseen yllyttämisen tuntomerkit, ja on vastoin perustuslain vaatimusta julkisen vallan käytön perustumisesta tarkoin lakiin.

Elyn ylijohtaja kieltäytyi perustelemasta laittomuuteen yllyttämistä.

Vastauksessaan 26.7.2023 P-K Elykeskuksen ylijohtaja kieltäytyi perustelemasta virastonsa vaatimusta törkeään rikokseen yllyttämisestä sanoin:

”… asian käsittelyyn osallistuneiden ELY-keskuksen virkamiesten menettelyn ei ole syytä epäillä täyttävän minkään rikoksen tunnusmerkkejä.”

P-K Elykeskuksen virkamiehet ovat toistuvasti kehotuksissaan yllyttäneet minua kiinteistönomistajana vastoin tahtoani ja oikaisuvaatimuksistani välittämättä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka tiedän vesilain 1:1§ 3) ja rikoslain 48:1§ vastaiseksi törkeäksi, enimmillään kahden vuoden vankeustuomiota edellyttäväksi rikokseksi. Elyn ylijohtaja hyväksyy vastauksessaan virikailijoidensa yllyttämisen rikoslain vastaiseen ympäristöpäästöön, ja kieltäytyy puuttumasta vakavaan virkarikosepäilyyn virastossaan.

Laittomuuteen yllyttämisestä todisteena ovat asianomistajan viestinvaihto P-K Elykeskuksen virkailijoiden kanssa sekä P-K Elykeskuksen rikokseen yllyttävät asiakirjat, jotka vastaavat virkailijat jättivät asianosaisen toistuvista laittoman vaatimuksen huomautuksista ja oikaisuvaatimuksista välittämättä oikaisematta. Aikaisemmin lähettämiäni asiakirjoja saa käyttää osana Elyn ja Avin virkarikosepäilyn käsittelyä.

Elyn ylijohtajan kieltäytyminen rikostutkinnasta.

Vastauksessaan 26.7.2023 P-K Elykeskuksen ylijohtaja kieltäytyi asianosaisen vaatimuksesta tehdä rikoslain edellyttämästä velvollisuudestaan tutkintapyyntö törkeään laittomuuteen yllyttämisepäilystä vastuullaan olevassa virastossaan sanoin:

”Teillä ei ole laissa säädettyä nimenomaista oikeutta vaatia ELY-keskuksen ylijohtajaa tekemään alaisestaan virkamiehestä tutkintapyyntöä poliisille.”

Rikoslain 15 luvun 10 §:stä seuraa, että jokaisen, mukaanlukien ja erityisesti viranomaisen, on ilmoitettava poliisille tai sille jota vaara uhkaa, jos hän saa tietää suunnitteilla olevasta törkeästä rikoksesta, ja rikos olisi vielä estettävissä. Tästä lakisääteisestä hankkeilla olevan rikoksen ilmoitusvelvollisuudestaan P-K Elykeskuksen ylijohtaja vastauksessaan kieltäytyi. Lainaus rikoslain ilmoitusvelvollisuudesta:

15:10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen.
Joka tietää … törkeän ympäristön turmelemisen … olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (8.7.2022/723)

P-K Elyn ylijohtaja kieltäytyi virkavastuunsa mukaisesta velvollisuudesta viranomaisesimiehenä esimiehenä itse aktiivisesti valvoa alaisuudessaan työskentelevien virkamiesten toiminnan asianmukaisuutta.

Elyn ylijohtajan kieltäytyminen päätöksen antamisesta.

P-K Elykeskuksen ylijohtaja kieltäytyi antamasta päätöstä perusteluineen kieltäytymisestään rikoslain edellyttämän tutkintapyynnön suorittamisesta sanoin:

”Vaatimuksen esittäjällä ei ole oikeutta saada hallintopäätöstä pelkästään sillä perusteella, että hän itse katsoo asiansa edellyttävän päätöksen tekemistä.”

Alaistensa rikosepäilyn tutkintaan liittyvästä hallintopäätöksestä kieltäytyminen kansalaisen perusoikeuksiin kuuluvassa laillisuusasiassa osoittaa Elyn ylijohtajan pyrkivän vastoin virkavelvollisuuttaan suojelemaan alaisiaan joutumasta asiakirjoin todistetun virkarikosepäilyn laillisen tutkinnan kohteiksi.

Törkeä rikokseen yllyttäminen.

Virkavelvollisuuden rikkominen jättämällä asianomistajan oikaisuvaatimukset P-K Elykeskuksen ja I-S Avin toimenpidevaatimuksen laillisuudesta toistuvasti ja tieten huomiotta ja oikaisematta, sekä rikoslain enimmäisrangaistuksen suuruus lainvastaiseen toimenpiteeseen yllyttämisestä täyttävät määritelmän törkeään rikokseen yllyttämisestä johtuen P-K Elykeskuksen virkailijoiden kehotuksissaan esittämistä vesilain 1:1§ 3) ja rikoslain 48:1§ vastaisista vaatimuksista.

Toistuva P-K Elykeskuksen kieltäytyminen oikaisemasta vesilain ja rikoslain vastaista vaatimusta aiheuttaa vesistölle haitallinen päästö osoittaa rikokseen yllyttämisen tarkoituksellisuutta tai suunnitelmallisuutta, mikä todistaa törkeästä rikokseen yllyttämisestä virkavastuun alaisena.

Näen P-K Elykeskuksen ja IS Avin vastaavien virkailijoiden ja esimiesten toistuvan kieltäytymisen perustelemasta vesilain 1:1§ 3) ja rikoslain 48:1§ vastaista vaatimustaan aiheuttaa vesistölle haitallinen valuma yrityksenä peitellä lainvastaista toimintaansa.

Virkavastuun välttely P-K Elyssä ja I-S Avissa:

Lakien vastaiseen saastuttamiseen vaativaa kehotustaan puolustelevat P-K Elykeskuksen ja I-S Avin virkailijat ovat toistuvasti pyrkineet siirtämään eli pompottelemaan omaa virkavastuutaan muille, kuten Ely Aville, ja Avi edelleen Vaasan hallinto-oikeudelle.

Lain mukaan virkamies on vastuussa toimiensa lainmukaisuudesta. Laissa määrätään virkavastuusta:

https://www.minilex.fi/a/mit%C3%A4-virkavastuu-tarkoittaa

”Virkamiehille on heidän asemansa vuoksi säädetty erityinen virkavastuu, joka on laajempi kuin kaikkia kansalaisia koskeva tavanomainen oikeudellinen vastuu. Virkavastuu tarkoittaa vastuuta niistä toimista ja virheistä, joita virkamies virkaa hoitaessaan tekee. Suomen perustuslain mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Virkamies on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.”
”Virkavastuu koskee kaikkia julkishallinnossa työskenteleviä virkamiehiä ja viranhaltijoita jotka käyttävät julkista valtaa.”
Virkarikokset ovat yleisen syytteen alaisia eli virkarikos voi tulla tuomioistuimen käsiteltäväksi virallisen syyttäjän syyttämispäätöksen seurauksena.”
”Viranomaisen tulee myös itse aktiivisesti valvoa alaisuudessaan työskentelevien virkamiesten toiminnan asianmukaisuutta.”
”Rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuessaan virkamiehelle määrätään rikoslain mukainen rangaistusseuraamus. Vahingonkorvausvastuussa virkavirheen aiheuttamat vahingot korvataan vahingon kärsineelle ihmiselle tai yritykselle. Kurinpidollisten seuraamusten tarkoituksena on puolestaan toimia varoituksena virkamiehille lievissä virkavirheissä tai poistaa sopimattomasti toimineet virkamiehet tehtävistään.”

Asiakirjatodiste ympäristöpäästöstä ennakkoon ilmoittamisesta:

Ympäristöpäästön aiheuttamisesta ilmoittava asiakirjalainaus vastaselityksestäni 09.05.2023 I-S Aville osoittaa, että Avi ja Ely olivat ennakkoon tietoisia pakkotoimivaatimuksensa vedenpuhdistusojan purkamisen johtavan ympäristöpäästöön, siitä piittaamatta.

”Mikä kehotuksen tarkoitus?

Elyltä on edelleenkin vastaamatta keskeinen kysymykseni: Ojanpurkamisvaatimuksen tarkoitus?

Ympäristöelyn johtaja on tähän mennessä kolmesti kieltäytynyt vastaamasta kirjalliseen kysymykseeni. Myöskään kehotuksen laatineet Elyn asiantuntijat eivät ole vastanneet.

Kysymys kuului: Miksi johtamasi Elyn yksikkö vaatii minun purkavan ojan niin, että ojan ohjaamana harmittomasti kosteikkoon sitoutumisen sijasta typpi- ja fosforilannoitepitoinen peltovaluma pääsisi haitallisesti suoraan Saimaan vesistöön sitä rehevöittämään ja veden laatua heikentämään?

Onkohan epäilykseni oikea, että Elyn virkamiehet tuntevat olevansa laittomilla teillä vaatiessaan vastoin vesilain 1:1§ tarkoitusta vesistönsuojeluojan purkamista niin, että lannoitevaluma pääsisi vapaasti Saimaaseen?”

Ympäristöviranomainen yllyttää ympäristörikokseen.

Minulla on ihmeellinen laillisuusongelma. Elyn ja Avin ympäristöviranomaiset vaatii minua pakkotoimien uhalla tekemään ympäristörikoksen, välittämättä oikaisuvaatimuksistani. I-S Avi vaatii päätöksessään minua pakkotoimien uhalla välittömästi suorittamaan vesistölle vahingollisen ympäristöpäästön.

Mikä pahinta, ympäristövirkailijat ovat vieläpä ennakkoon tietoisina täysin piittaamattomia siitä, että olen selkeästi osoittanut heidän pakkotoimivaatimuksensa olevan vastoin vesi-, rikos-, ja perustuslakia. Avin vaatimus täyttää ympäristörikokseen yllyttämisen tunnusmerkit.

Jos tottelen Avin vaatimusta suorittaa ympäristöpäästö, rikoslain 48:1§ määrää minulle siitä vankeusrangaistuksen. Jos kieltäydyn suorittamasta Avin vaatiman vesistölle haitallisen päästön, Avi määrää minulle pakkotoimet ja sakon. Ympäristövirkailijoiden vaatimuksen totteleminen tekisi minusta ympäristörikollisen vakavin rikosseuraamuksin.

Ilmoitin lausunnoissani selkeästi ennakkoon Elylle ja Aville pakkotoimivaatimuksen olevan rikoslain ja vesilain vastainen. Avi jätti päätöksessään huomiotta lausuntoni vaatimuksensa laittomuudesta, mikä selkeästi osoittaa Avin virkailijoiden syyllistyneen tietoiseen ja tarkoitukselliseen ympäristörikokseen yllyttämiseen.

Olen hämilläni ja huolissani sellaisesta laillisuudestaan kovin ristiriitaisesta ympäristöviranomaisten vaatimuksesta, jonka totteleminen vie minut vääjäämättä joko vararikkoon, vankilaan, tai molempiin.

Virkarikosepäilyn lakiperusteita.

Ympäristöviranomaisen pakkotoimipäätös yrittää pakottaa minua laittomuuteen väärin perustein, aiheettomaksi osoittautuneen ruoppausväitteen varjolla.

Elyn ja Avin pakkotoimivaatimus yllyttää minua tilanomistajana sellaiseen vesilain 1:1§ 3) ja rikoslain 48:1§ kuvaamaan vesistöä haitallisesti pilaavaan lannoitevalumaan, johon yllyttämisestä vastaaville Avin ympäristöviranomaisille voidaan vaatia vesilain 16:1§ mukaista rangaistusta vastoin tätä lakia tehdystä ympäristön turmelemisesta rikoslain 48 luvun 1–4 § mukaan.

Elyn ja Avin vesilain ja rikoslain vastaisen pakkotoimipäätöksen vaatimus täyttää rikokseen yllyttämisen tuntomerkit. Rikoslain 5:5§ mukaan se, joka tahallaan taivuttaa toisen henkilön tahalliseen rikokseen tai rikoksen rangaistavaan yritykseen, on tuomittava yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Virkarikossyytevaatimus.

Näen vesistön ja lähirantojeni saastuttamisvaatimusta tietoisesti ja oikaisematta kannattaneiden P-K Elyn ja I-S Avin virkamiesten ja alaistensa rikosepäilyyn puuttumatta jättäneiden esimiesten toimineen vastoin lain edellyttämää virkavastuutaan.

Aiheettomasti vääryyttä kärsineenä asianosaisena ja ympäristörikokseen yllytettynä vaadin lain mukaisia esitutkintatoimia virkarikossyytteen nostamiseksi vesilain 1:1§ 3) ja rikoslain 48:1§ vastaiseen toistuvaan törkeään yllyttämiseen osallistumisesta epäiltyjen P-K Elykeskuksen virkailijoiden panemiseksi viralta vastuullisiin virkatehtäviinsä sopimattomina.

On tärkeää, että asiakirjatodistein tietoisesti lainvastaiseksi epäilty ympäristövirkailijoiden toiminta tulee yleisesti tunnetuksi niin, että siihen voidaan lopultakin puuttua kyseenalaisten Elyn ja Avin viranomaiskäytäntöjen korjaamiseksi tasapuolisiksi, oikeudenmukaisiksi ja laillisiksi. Sen vuoksi tätä asiaani, aineistoani ja nimeäni saa käsitellä julkisina.

  

Juha Hartikka
Keskusta Liperi

Metsätilallinen, luontoharrastaja, luottamushenkilö, DI.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu