Energiayhtiön yksityistämiskiemurat- case Sotkamo osa II

Kirjoitin marraskuussa Sotkamon energiayhtiön omistusjärjestelyihin liittyvistä haasteista.

Sotkamo-lehdessä kerrottiin 21.5.2021, että kunta on perustanut työryhmän uuden kaukolämpölaitoksen hsuunnittelua varten. Tällä varaudutaan nykyisen CHP-laitoksen jälkeiseen aikaan. Toisaalta sen voi nähdä painostukeinona neuvottelukumppani Neveliä vastaan. Jyväskylän Energialla oli ymmärtääkseni saman suuntainen intressi Fortumin suhteen, kun Keljonlahden voimalaitos rakennettiin. Siitä ei ymmärtääkseni kannata kaikilta osin kuitenkaan mallia ottaa.

Ensisijaisesti nykyinen kaukolämpölaitos kannattaa lunastaa kunnalle ja käyttää se teknisen käyttöikänsä loppuun. Kaukolämpö olisi tulevaisuudessakin järkevin tapa tuottaa ja jakaa lämpöä.

Uuden kaukolämpölaitoksen hankintaa varten tarvitaan riittävä asiantuntemus ja harkinta. Kunnan on pystyttävä antamaan arviot kaukolämmön kysynnän kehityksestä. Uudisrakentaminen ja peruskorjaukset lähtökohtaisesti pienentävät kulutusta, jos uudisrakennuksilla korvataan vanhaa. Kunnan pitää myös määritellä haluamansa reunaehdot lämmöntuotantotavalle. Kaukolämpöratkaisut voisivat olla osa ilmastostrategiaa, josta on tehty kuntalaisaloite. Itse teknisten ratkaisujen valintaan ja mitoitukseen tarvitaan kovaa osaamista ja kokemusta. Tästä ei kannata säästää.

Huomioon otettavia asioita ovat mm. lämpölaitoksen investointikustannus, kaukolämmön hinnan muutokset, ilmastokysymykset, nykyiset ja tulevat päästörajat sekä saatavilla oleva polttoaine. Halvin ei ole välttämättä paras vaihtoehto.

Turve ei liene järkevä polttoaine tulevaisuudessa. Polittinen riski on sen kohdalla realisoitunut raskaimman jälkeen. Järkevin polttoaine lienee nyt ja tulevaisuudessa metsähake. Turve olisi ollut erinomainen varastoitava ja hyvä huoltovarmuuden kannalta. Nyt kannattaa kuitenkin harkita kaatotuoreen hakkeen polttoa. Se osataan nykyisin tehdä ja kokemuksia löytyy Pohjanmaalta. Laitos voidaan suunnitella tuoreelle hakkeelle. Toisin kuin turvetta, puupolttoainetta voidaan korjata ympäri vuoden. Jos puun ei tarvitse antaa kuivua varastossa, se voidaan käyttää polttoaineena vaikka heti korjuun jälkeen. Polttoaine olisi varastossa metsässä. Mikään ei tietenkään estäisi käyttämästä kuivampaakin polttoainetta. Huoltovarmuus tulisi tätä kautta. Kaatotuoretta haketta tarvitaan tutkimusten mukaan vähemmän saman energiamäärän tuottamiseen. Siihen liittyvä logistiikka on yksinkertaisempaa kuin perinteisen ilmakuivatun hakkeen. Hankintahinta on siksi halvempi.

Polttoaineessa olevan ylimääräisen veden sitoma lämpöenergia saadaan takaisin savukaasupesurilla. Samalla savukaasut puhdistuvat. Pesurin toiminnan optimoimiseksi kaukolämmön paluuputkeen kannattaa laittaa lämpöpumppu, kuten nykyisessäkin kaukolämpölaitoksessa on tehty. Kovimman kulutuksen aikaan pesurin tuottamalle lämmölle on eniten tarvetta. Jos hake on tuoretta, pesurikin tuottaa lämpöä juuri silloin, kun kysyntä on kovimmillaan. Nykyään kovimman kulutuksen aikaan pyritään polttamaan mahdollisimman kuivaa haketta. Tällöin savukaasuissa on vähän kosteutta ja siten talteen otettavaa lämpöä. Tuoretta haketta poltettaessa samalla tulee hyödynnetyksi puun herkästi haihtuvat aineet lämmöntuotannossa. Kuivasta hakkeestahan ne ovat karanneet varastoinnin aikana taivaan tuuliin. Myös kaikki lämpölaitoksen hukkalämmöt kannattaa perkata läpi. Esimerkiksi tuhkasta voidaan ottaa lämpöä talteen lämpöpumpulla, mikä osaltaan lisäisi lämmöntuotantokapasiteettia. Hukkalämpöjä voidaan käyttää jopa sähkön tuotantoon. Aurinkopaneeleilla ja hukkalämmöillä voitaisiin tuottaa laitoksen kuluttama sähkö. Auringolla voitaisiin kesäaikaan tuottaa myös kaukolämpöä.

Jos koko kaukolämpöliiketoiminta päätyy lämpölaitoksineen ja jakeluverkkoineen kunnan omistukseen, tämä antaa mahdollisuuden optimoida sekä lämmön tuotanto että jakelu kokonaisuutena. Kaukolämpöverkon jäähtymä kannattaa maksimoida, koska on rahan hukkaa pumpata kovin kuumaa vettä verkossa laitokselle takaisin. Lämmön varastointiin investointi auttaisi myös optimoinnissa. Lämpöä voidaan varastoida esimerkiksi veteen tai hiekkaan. Erityisesti tulevaisuudessa, kun sektori-integraatio sähkö- ja lämpömarkkinoilla syvenee, lämpövarastot nousevat arvoonsa. Uusiutuvan sähköntuotannon aiheuttama tuotannon ja sähkönhinnan vaihtelu voidaan hyödyntää muuttamalla halpa sähkö lämmöksi. Kannattaa valita sellainen lämpölaitos, jonka säätöalue on mahdollisimman laaja. Tämä yhdistettynä savukaasupesuriin, lämpöpumppuihin ja energiavarastoihin pienentää erillisten huippukuormalaitosten käyttötarvetta. Kaukolämpöverkon paluupuolen energiaa voisi myös tarjota asiakkaille. Lämpöpumpuilla lämpötila voitaisiin nostaa riittäväksi.

Kehitystä kannattaa viedä siihen suuntaan, että kaukolämpöverkon menoveden lämpötila laskee. Mitä alhaisempi menoveden lämpötila on, sitä enemmän siihen voidaan syöttää hukkalämpöä. Kaukolämpöasiakkaille kannattaa markkinoida energiatehokkuutta paranantavia ratkaisuja. Ne voivat olla energiankulutusta pienentäviä rakenteellisia ratkaisuja esim. lisäeristys ja tiivistäminen, hukkalämpöjen hyödyntäminen rakennuksissa ja hybridiratkaisut esimerkiksi aurinkolämpö tai lämpöpumppu yhdessä kaukolämmön kanssa. Patteriverkostojen huuhtelu, patteritermostaattien ja -venttiileiden vaihtaminen, verkoston tasapainottaminen ja lämmityksen älykäs ja oppiva ohjaus vähentävät myös kulutusta. Samalla ne auttaisivat myös kaukolämmön tuotannon ja jakelun optimoimista. Tähän kannattaisi yhdistää myös rakennusten sisätilojen olosuhdeseuranta. Näin asumis- ja työnteko-olosuhteet on mahdollista pitää miellyttävinä ja turvallisina. Mtös rakenteet pysyvät kunnossa, kun vältetään esimerkiksi sisäilman liiallisen kosteuden aiheuttamat riskit.

Kunnan ei lämmönmyyjänä kannattaisi kovin hanakasti rajoittaa rakennusten hybridikytkentöjen käyttöönottoa. Siitä pitää toki pitää kiinni, että verkon jäähtymä pysyy riittävän suurena. Kunta voisi kaukolämpöliiketoiminnan omistajana tarjota yrityksille hinnaltaan kilpailukykyistä lämpöä sekä mahdollisuuden myydä hukkalämpöä verkkoon. Tämä parantaisi kilpailukykyä ja Sotkamon houkuttelevuutta investointikohteena omalta pieneltä osaltaan.

Edellä mainittuja teknisiä ratkaisuja varten markkinoilta löytyy vaihtoehtoja.

0
JuhaKinnunen
Sitoutumaton Sotkamo

Sitoutumaton, penkkiurheilija, DI

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu