Laskeutuminen on taito, lajeista vaativin

Oppimisesta ja omaksumisesta, siis tämän tehosta ja toteutumasta, voisi todeta suoraan kissaa pöydälle nostavasti, että …

On aivan eri asia kuulla opetusta ja tarinaa, ja toisaalta käydä oppitunnilla ja tehdä kotiläksyjä, kuin että tekee välttämättömästi jotain oppimista vaativaa, mieli ylipäätään odottaa jotain järkevää tulokseksi.

Osallistuminen on minusta isompi juttu, kuin että reagoi maailmaan, ja sen kerrontaan. Kerrontaanhan voi reagoida esim innostuneen uteliaasti, jostain ties mistä aiheesta tai tapauksesta, tai liittyä voi mukaan, kerrontatilaisuuksia välttäen, tai johonkin sopivaan sijaistoimintaan expertoituen.

***

Puudutteisuus sen suhteen, mitä osallistumisen rooleista ilmenee,.. on minusta paljon sitä, mihin ei tulisi liittää sanaa osallistuminen, tai mukanaolo, ellei näitä ajattele tosi vinoutuneesti. Enemmänkin tässä kuvaavaa olisi irrallisuus, syrjäyttäminen, ja aktiivinen syrjäytyminen, ja nämä koko orkesterin isompia voimavaroja käyttäen.

Kun opettelee asioita tyyliin laiturilta veteen, ja uimataito tilanteen vaatimalle tasalle… sitä helposti päätyy kohtaamaan asioita reaalisemmin, ellei satu olemaan valmisankka.

Aikaa myöten, lähtötapoja jollain tapaa uusiin tilanteisiin, oppii vähän säätelemäänkin, ja osa mieleentulevista tavoitteista voi jo olla sitä, että niihin on aidosti liittää teoreettisempaa. Peruste teoreettisemmalle, tai yleisemmin etäistävämmelle tutustumiselle, aitoa. Jopa sanallista osuutta tai painotusta on liittää, perustellusti.

***

Suhtautumisessa oppimiseen, tulee mukaan myös sopeutuva ja sopeuttava ulottuvuus. Siksi oppimiseen liittyy paljon valtaa, oletuksia ja perinteitä, mikä tekee kasvamisesta vaikeaa, ellei kasautuneiden ja spontaanisti ilmenevien törkykasan todellisia hankaloitusvaikutuksia osaa arvella taustalle, ”tai” (=ja) suhtautua jotenkin mahdollisesti, suhteessa niihin.

Vaikka oppiminen, omaksuminen ja mukaantulo olisi lähtijää ajatellen ollut hyvin kyseenalaisreititetty, ja jotenkin kuiville olisi jotain päässyt, voi oletukset jäädä entistä vahvimmin siihen säätöön, että lisäraskautus olisi tosiaan ollut se juttu, josta selvitä. Oppiminen tietyssä tavoitteelliseksi ilmaistussa, olisi näin enemmänkin sivujuttu. Tai mitä omituisilmenemistä näihin nyt olisikaan liittää.

***

Paitsi että voi olla diibadaabatilanteita, vailla tavan todellisuuskosketusta, ja sen energiaosuutta, jollain vaistomaisen arveltavalla ennusteella voi odottaa jotain myös päinvastaisesta toteutumasta.

Tulikin jo mainittua tuo oletuksellinen tilanteisiinmeno tiukempimuotoisempana, ja kun sitä taas uudestaan käsittelee, ei tällä kertaa huono, koska tosiaan korostettava.

Voisi puhua jostain shokkihoidollisesta suoraan, tosin tällainen tulkinta finaalisen oloisena, tuntuisi tosi överiltä. ”Kerronta” toisi esiin vain lopputiivistyksenomaista, ja voisi olla arvailuun,… tai ties mihin perustuvaa.

Pahimmillaan monet opetukselliset ja kasvattavat yhteydet voivat olla enemmän ongelmia lisääviä, kuin sitä uutta ja tarpeellista tuovaa, jota ajateltu tavoitteeksi.

Kuormituspuolen ilmenemistä, tällä tavoin nollasta suoraan sataseen vaihtuvana, ei tule kovin usein arvioitua, mustavalkoisuuden kaltaisena.

***

Vaikka arviointi oppimiskäytäntöjä koskien tähän tapaan, tuntuu extremetulkintaiselta, ja toisaalta kyseenalaistavalta,.. todellisuutta ajatellen, maininta on minusta relevantti. Perustelua ei ehkä kannata yrittää liikaa pusertaa tähän, koska ilmaisuselvyydellistä pohjatyötä, voi yrittää delegoida pitemmälle ajalle.

Tästä ilmaisuosuudesta puuttuu tosiaan se erityisen sopiva esimerkki. Köyhää on siten tarjota. Varoitus tekstin turhuudesta, jälkikäteismainintana. Tuotetun, voi toki nähdä käsikirjoituksena, puhuttelevammalle käsikirjoitukselle.

Ketju se on tämäkin, vaikka lenkkejä vain yksi, ja koukku tästäkin vain toiseen suuntaan. Keskeneräisyyttä voi puolustella työkentän epäkonkreettisuudella, jonka lukijanakin voi joutua kokemaan, jos tällaista kerrontaa osaa sovittaa osaksi ymmärrettävää tolkun maailmaa.

***

Rakentemisesta piti loppuun todeta vielä se, että tässä on jakaantumista tosi hektiseen, ja toisaalta painavaan. Välimuotoisempaa menetelmää uupuu, jolla kokonaisuus hitsautuisi selkeämmin yhteen.

On tosiaan painavaa kirjallisuutta, kunnon paneutumiskontribuutiolla, ja sitten kevyttä massakaakatusta, jossa ei tavoitu kuin metelikomponentin toteutuminen. Aivan näin jakaantunut, ei todellisuus ole, tai olisiko sittenkin.

Todellisuus on minusta kuitenkin polaarinen, myös tällä rakentamisen tasolla. Minkä vuoksi,.. mistä syystä,.. tähän tuntuu törmäävän joka alueella. Alueen voi tällä kertaa ajatella perustavammaksi.

***

Tällaisista kirjoituksista, tulee kerronnallisesti ottaen mieleen, aasinsilloituspainotteisuus. Tämä logiikan painotus on omanlaisensa, ja näkyy myös yleisilmiönä, kun kokoamisen haasteita pakosti mukana enemmän, ja yritelmiä, oli tavoite mikä oli.

Aasinsiltapainotteisesta kerronnasta, voi arvioida tavallista paremmin ilmaisijan suhtauttamisen taitoja ja tapoja.

Tämänkaltainen kirjoitus ei ole kovin modulaarisen kytkettävän valmis, osaksi muuta. Insinöörimäinen sovellettavuus on siten jonkin verran poisjätettyä, vaikka toisaalta mukaan taitaa jäädä osuuksia, joista rakentaa sovellettavia ja käyttövalmiimpia moduuleita.

Eräs tuotantotapa, voisikin olla moduuliavaruuden maksimointiin tähtäävä tuottaminen.

Seurailijankin taitoja tällaiset koonnat toisaalta vaatii, jopa mahdollisia aasimaistumisen valmiuksia, tai sitten on pohjana tai hyppäämönä, johonkin isommin vaihtoehtoisempaan. Mieleen tulee tällöin eliöiden yksittäiset geenit, ja kokonaisemmat genomit, ja genomeja kantavat.

***

Kun matkaa käyty jo näinkin paljon, tulisi viimein tarjota kertyneitä myös suoraan, itse aihetta koskien. Koska polla säteilee jo kiitettävästi tyhjyyttä, parempi ehkä käyttää tämä onnistunut kuutamolle kulkeutuminen, johonkin pakkopusertavaa parempaan. Ehkä näin, jos esim tabularasavilleydessä olisi jotain sopivaa.

Reaalisesti ottaen, kirjoitus ja tuottaminen on ponnistelu, ja kehityksellisin osa sitä voi olla toipumisen vaihe. Muuten kirjoitustyö ei ole kehityksellisyyttä lisäävää, siinä kun tätä odottaa, tai tulisi odottaa. Soveltuisiko tähän, tavan treenaamisen, tai elinvoimaisuuden hakemisen malli.

Joskus tulee käytännöstä mieleen täystoiset. Kun vastaanotettu paljon, eikun laakeristo pyörimään, ja liikeautomaatiota enemmän taas kaakon suuntaan. Tätä olen eniten käytännössä ihmetellyt. Rajoitteisuutta näköjään on.

Kevyemmästä heittelytyylistä toisaalle siirtyen voisi mainita, että näihin tosiaan liittyy paljon erilaisuutta. Tosi vaikea ajatella lähtötilanteita, tällaisten taustalle, tai jos ilmenee jotenkin vaihtoehtoisesti. Ilmankos sitä aiheesta aloittaa jotain etsiä.

Koska maailma on iso, ja helposti jakaantuva, voimia on, jotka saattavat hyvin eri positioihin, ja asetelmissa on selvilleottamista. Sommitelma-sanaa tähän on vaikea alkaa liittää, koska vaatisi jo parempaa hahmottamista.

***

Miksi moni esiinnostetuista aiheista ei näy merkityksellisenä, liityttävyyttä ajatellen? Sen kysymyksen osaa jo tämän jälkeen esittää suoraan. Toisaalta senkin, miksi kaikki esillenostettu, ei näy vähempiarvoisena, merkityksellisemmän sivuuttamiseen johtavana.

Toinen havainto on, millä tavoin oikeasti vaatii aikaa, tai selkeää panostumisen toteutumaa se, jos tällaista oppimisen ja omaksumiset, sekä sopeutumisen aluetta alkaa käsitellä kattavasti, ja siten, että merkitykset ja painavuudet löytyvät, ja asettuvat kohdillensa.

Edelliseen viitaten, voisi mainita sen syventymistä aiheuttavan eriytymisen, joka kutsuu sitä pinnallisuutta, josta aloitin myös mainitsemaan.

Paitsi että syventyvä ja paneutuva ote luo irtiottoa oleellisen suuntaan, syntyy kuilua selkeämpään havaintomaailmaan nähden, joka on tavan maailmaa ajatellen näkyvämpää ja jaettavampaa, kuin luostarimaisempi syvyyssukeltelu.

Dilemma tuolla tavoin tiivistettynä, vahvistaa vähän sitä oletettua toimijuusvajetta, jota nyt jo osasi tuoda esiin perustelevammin.

***

Menneisyyden Socrateen, voi helposti sijoittaa rooliin (kutsumoituma), jota tällä kirjoituksella olin hakemassa. Oli siihen aikaan haastava, ja aiheutettu tarkoituksellinen (ja tuottamuksellinen) ympäristövaikeus kostautui lopulta. Näitä on jonkin verran, samanlaisina.

Varsinaisia ympäristöongelmia, ja ympäristönsä kuormittajia,… kenties ongelmajätettä.

Joka tapauksessa, menty sen verran alas, että jääty viimein jalkoihin. Laskeutuminen on taitolaji. Mitä syvemmälle, sen laajempi konteksti huomioitava.

Miten näkyy syvemmälle tähyävissä tuotanto-odotuksissa? Näitähän ei voi jyrätä, ts eivät voi hautautua alle, vaikka olisivat rankempaa ympäristökamaa.

***

Vaikeudet tai haasteet, alkaa tällaisten koontien jälkeen näkyä relevantteina, vaikka eivät olisi tavallisesti hetimiten todellisen oloisia, että aiheuttaisi tutkailun tarvetta. Integriteetti, tai kaaosmaisempi hajanaisuus sekä oireilut muuten ovat sanoja, joita on helppoa arjestakin löytää kuvaavina.

Perustavia mekanismeja, jotka ilmenevät kaikessa, voi kuvata paljon tiivistetymminkin, kunhan ankkurit jotenkin saanut alustaan. Tarkoittaa yleisyysmahdollisuuden lisäksi, myös parempaa täsmätoimituksellisuuden mahdollisuutta.

Miten käy maailmalle, jos sen kulkuja aletaan osatakkin? Meneekö miten vaikeaksi.

Tiivistyy, mihin viittaa se humanpath-kontribuutio, jonka tuomisia viime aikoina näkynyt blogistanissa. Pakko osata, sillä näitä sovelletaan, vaikkei tiedettäisi näistä mitään. Siten ihminen on rankan sidottu, kun etenee ihmisyydessä. Ei tule mieleen olettaa muuta.

Linkola taisi ottaa näissä ns helpot. Ehkä se oli näennäistä, sillä kokonaisuus kertoi enemmän.

0
juhamyllarinen
Lappeenranta

Ajatukseni maailmasta on tasapainoinen ja eheä, läheltä ja kaukaa. Pidän yksinkertaisuudesta perusarvona, jolle voi rakentaa muutakin jos tarve.

Hyvän maailman peruskaava on helppo. Joka asemassa tekee sen, minkä tietää hyväksi, ja jos ei, on valmis kokeilemaan uutta, jotta löytää perustaa.

Sama periaate kun joka tasolla, jos tasoja on erilaisina... voi aidosti odottaa läpilyövää tervettä normalisoitumista.

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen ät gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu