Valokuvaaminen – Salakatselu – Yksityisyyden suoja

Sananvapaus – oikeus valokuvata, on asia joka aika ajoin, milloin mistäkin syystä nousee keskusteluun. Viime päivinä ainakin yksi aihetta esiin nostanut juttu on ns. bussikuskin potkut – tapaus.

Valokuvaamisen ja videoimisen laillisuudesta esitetään väitteitä suuntaan jos toiseenkin. Omien havaintojeni mukaan näkemykset siihen suuntaan, että kuvaaminen on enemmän kiellettyä kuin sallittua ovat lisääntyneet. Varsin usein esitetyt näkemykset ovat mutua – perustuvat siis kommentoijan henkilökohtaisiin oletuksiin.

Asia on kieltämättä laaja ja hankala. Laki kuitenkin on jo pitkään ollut niin kuvaamisen kuin videoimisenkin osalta juurikin sellainen mitä se on tänäkin päivänä ja etenkin laillisuusvalvontaviranomaiset ovat antaneet runsaasti asiaa koskevia ratkaisuja.

Tässä joitakin pätkiä muutamista ratkaisuista:

Onnettomuuden valokuvaaminen:"katson, että rikosylikonstaapelilla ei ole tilanteessa ollut toimivaltaa määrätä lehden avustajaa näyttämään, mitä kameran muistikortille oli tallentunut eikä myöskään toimivaltaa määrätä häntä poistamaan kaatuneesta miehistönkuljetusvaunusta otettua kuvaa kameran muistista. Rikosylikonstaapeli on siten menetellyt lainvastaisesti antamalla edellä kuvatut toimivaltaansa kuulumattomat määräykset."

Valokuvaaminen terveyskeskuksen odotusaulassa:"Perustuslaissa taatun sananvapauden piiriin kuuluu myös valokuvaaminen. Sananvapauden – ja siten myös valokuvaamisen – rajoitusten on perustuttava lakiin." sekä;"Edellä olevan perusteella vaikuttaa selvältä, että kantelija ei ole menettelyllään syyllistynyt rikoslain 24 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun salakatseluun. Onhan kuvaaminen tapahtunut paikassa, johon yleisöllä on pääsy eikä hän ole kuvannut tunnusmerkistön edellyttämin tavoin henkilöitä. Edellä selostetun perusteella voidaan siis arvioida, että hänen suorittamansa kuvaaminen on ollut sallittua."

Tampereen käräjäoikeuden 2.2.2005 antama tuomio 05/623 (R 04/4007) koski salakatselusta terveyskeskuksen odotustilassa nostettua syytettä. Syytteessä oli kysymys odotustilassa olleen henkilön kuvaamisesta. Syyte hylättiin sillä perusteella, että teko ei täyttänyt salakatselun tunnusmerkistöä, koska terveyskeskuksen odotusaulaa ei voida pitää lain säännöksessä tarkoitettuna yleisöltä suljettuna tilana."

Kamerapuhelinten käyttökielto sairaalassa:"Kamerapuhelimien käyttö kiellettiin 1.4.2004 alkaen Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja muissa toimintayksiköissä sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä nro 7/2004." sekä;"Kysymys on kahden perusoikeuden, sananvapauden ja yksityiselämän suojan välisestä ristiriitatilanteesta. Vastakkain ovat toisaalta kamerapuhelinta käyttävän oikeus sananvapauteen, toisaalta potilaan oikeus yksityisyyteen." ja;"Perusoikeutena turvatusta sananvapaudesta johtuu, että terveydenhuollon toimintayksiköissä ei voida yksityisyyden suojan turvaamiseksi kokonaan kieltää kamerapuhelimien käyttöä. Koska Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä kiellettiin kokonaan kamerapuhelinten käyttö sairaanhoitopiirin toimintayksiköissä, päätös oli ristiriidassa perustuslain 12 §:n kanssa."

Kuvaaminen KKO:n odotustiloissa:"Korkein oikeus järjesti 7.9.2010 suullisen käsittelyn seksuaalista hyväksikäyttöä ym. potilaan lääketieteellisessä hoidossa koskevassa rikosasiassa." sekä;"Kuvaamista ja kuvamateriaalin myöhempää käyttöä on arvioitava erikseen. Jossakin tilanteessa kysymys voisi mahdollisesti olla rikoslain 24 luvun 8 §:ssä tarkoitetusta yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä tai saman luvun 9 §:ssä tarkoitetusta kunnianloukkauksesta, mikäli odotustiloissa henkilöstä otettu kuva myös julkaistaisiin ilman tämän lupaa. Tällaisessakin tilanteessa itse kuvaaminen on voinut olla sallittua." ja;"Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 21 §:n sanamuodon ja säännöksen esitöiden valossa valokuvaamiskiellon mahdollisuus tuomioistuimessa on mielestäni selvästi rajattu istuntosaliin eli ajallisesti ja paikallisesti itse oikeudenkäyntitilaisuuteen. Käsitykseni mukaan tässä asiassa ei ole kyse lain aukosta tai muutenkaan sellaisesta tilanteesta, jossa kuvaamiskielto olisi mahdollista ulottaa perus- ja ihmisoikeusnormien suoralla soveltamisella istuntosalin ulkopuolelle. En näe asiassa tulleen ilmi muutakaan perustetta, jolla kuvaaminen olisi voitu kieltää tuomioistuimen odotustiloissa."

Asiakasneuvottelu sosiaalitoimessa – lapsi:"Viranomainen ei voi kuitenkaan kieltää ilman lakiin perustuvaa oikeutta asiakasta tallentamasta viranomaisessa käymäänsä neuvottelua. Eri asia on, kuten edellä olen todennut, että mikäli näitä tallenteita luovutetaan eteenpäin ilman siihen oikeuttavaa lupaa, voi sosiaalihuollon asiakas syyllistyä rikokseen. Kysymys on tällöin aina jälkikäteen tehtävästä arvioinnista."

 

Olen edellä lainannut joitakin kohtia muutamista oikeusasiamiehen päätöksistä. Keskeinen seikka sen suhteen onko valokuvaaminen sallittua näyttäisi ratkaisujen mukaan olevan se voidaanko kuvaamisen katsoa olevan rikoslaissa kiellettyä salakatselua jota se ei ainakaan noissa esille ottamissani tapauksissa ole ollut.

Kuten ainakin osassa ratkaisuista on todettu niin kuvien julkaiseminen on kokonaan eri asia kuin kuvaaminen ja tulee arvioitavaksi eri rikoksena, mahdollisesti esimerkiksi yksityisyyden loukkaamisena, mutta epäily siitä, että kuvaa tultaisiin käyttämään väärin ei kuitenkaan anna oikeutta kieltää kuvaamista. Se onko kuvan julkaiseminen laillista voi tulla jälkikäteen tuomioistuimen arvioitavaksi – kuvan julkaisemisen jo tapahduttua.

Niin ikään lienee syytä todeta, että edes poliisilla ei ole katsottu olevan oikeutta vaatia kuvan ottanut henkilöä poistamaan jo otettua kuvaa muistikortilta. Sananvapaudella, johon valokuvaaminenkin siis kuuluu, on Suomessa vahva suoja joka näyttää yleensä ylittävän yksityisyyden suojan kun on kyse valokuvaamisesta.

Itse olen sitä mieltä, että kuvaaminen on lähtökohtaisesti pikemmin sallittua kuin kiellettyä kun ollaan tiloissa joihin kenellä tahansa on pääsy – ja vaikka oltaisiin esimerkiksi ikärajoitetussa ravintolassa. Kuvaaminen on näkemykseni mukaan sallittua myös vaikkapa sukupuolitautien poliklinikan odotustiloissa.

Kuvataanpa sitten mitä tahansa ja missä tahansa niin kuvien saattamisessa muiden kuin kuvaajan itsensä nähtäviksi on syytä käyttää järkiharkintaa. Aivan ensimmäisenä on hyvä miettiä: jos itse olisin kuvassa niin miten suhtautuisin siihen, että kuva näytettäisiin muille? Ja jos hiukankin mietityttää niin parempi jättää se kuva julkaisematta – ehkä jopa deletoida.

 

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu