Vihreät: perusoikeuksia pitää noudattaa

MTV julkaisi eilen uutisen jonka perusteella päättelen, että Vihreät vaativat, että Suomessa noudatetaan perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia, sekä rikoslakia. Uutisen mukaan Vihreät vaativat, että: "Tulo- ja aikarajat on poistettava kokonaan kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisistä."

Suomen perustuslain 6§:ssä on säädetty:
"Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."

Tällä hetkellähän perheenyhdistäminen on mahdollista vain kun tulorajat täyttyvät.

Perheenyhdistämiset koskevat lapsia – kohdellaanko lapsia tasa-arvoisesti jos heidän vanhempiensa tulot vaikuttavat siihen miten heitä kohdellaan?

Se onko perheenyhdistäminen mahdollista riippuu siis mm. perheenyhdistämistä hakevan henkilön, kuten lapsen isän tai äidin, sosioekonomisesta asemasta, kuten hänen tuloistaan. Tulorajat täyttyvät -linkin takaa ilmenee, että myös kansalaisuus vaikuttaa kohteluun. Kaikki nuo seikat ovat ns. henkilöön liittyviä syitä.

Huomioon otettava seikka:

"Maahanmuuttovirasto määrittelee suuntaa-antavat euromääräiset tulorajat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Suomen tai muiden Pohjoismaiden kansalaisten osalta perheen maahantulolle ei ole asetettu toimeentuloon liittyviä ehtoja."

Tulorajat määrittelee maahanmuuttovirasto yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Kyseisillä määrittelyillä ei voida kumota minkään lain syrjintäsäädöksiä.

Henkilöön liittyviä syitä eivät Suomen viranomaiset saisi käyttää erotteluperusteena. Rikoslain 11 luvun 11§:ssä on säädetty mm. seuraavaa:

"Joka virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Rikoslain ja perustuslain syrjintäsäädökset ovat pitkälti samansisältöisiä kuin ihmisoikeussopimusten syrjinnän kieltoa koskevat säädökset. Esim. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan:

"Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää."

 YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa syrjintä on kielletty seuraavalla artiklalla:

"Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen."

* * *

En väitä, että kansainvälisten sopimusten syrjintäkieltoja tulisi noudattaa tapauksissa joissa on kyse perheenyhdistämisistä. Olen kuitenkin hämmästynyt siitä jos todellakin on niin, että Suomen perustus- ja rikoslaki sallivat sosioekonomisen aseman ja kansalaisuuden huomioonottamisen erotteluperusteena perheenyhdistämistapauksissa. Lieneekin niin, että erottelu henkilöön liittyvän syyn perusteella perheenyhdistämistapauksissa perustuu rikoslakia ja perustuslakia ylempiin säädöksiin – ja on siis laillista.

Mutta olenhan: Elämän ikäinen ihmettelijä joka kaikesta tavallisesta hämmästyi- väliviiva- ehkä.

Sekä: Huomenna kaikki on… – paremmin?

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu