Julkisuuslaki saatetaan ajantasalle – hyvä!

Asiakirjojen julkisuutta ja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön epäselvyyttä on käsitelty perusteellisesti esimerkiksi oikeusasiamiehen päätöksessä 18.9.2017, EOAK/1473/2016 (Tuomioistuimissa julkisuusperiaatetta vaarantavia toimintatapoja). Oikeusasiamies on mainitussa päätöksessään todennut muun ohella seuraavaa:

”Lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni myös oikeusministeriölle ja esitän sen harkittavaksi, että julkisuuslain 13 ja 16 §:ää ja niiden suhdetta henkilötietolakiin tarkistetaan ja täsmennetään.”
Oikeusministeriö on 10.12.2020 ilmoittanut, että sen tarkoituksena on asettaa työryhmä valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Työryhmän asettamispäätöksen luonnoksessa on todettu muun muassa seuraavaa:

”Myös oikeusasiamies on laillisuusvalvontakäytäntönsä valossa tuonut esille, että henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn ja julkisuussääntelyn välinen suhde on viranomaisille paikoin vieras ja myös oikeudellisesti epäselvä (oikeusasiamiehen toimintakertomus vuodelta 2017, myös EOAK 579/2020). Soveltamisvaikeuksien ohella perusoikeutena turvatun julkisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojan välisestä tasapainosta on kannettu huolta tietosuojan saadessa yhä korostetumman aseman yhteiskunnassa.”

Ottaen huomioon vallitsevan oikeustilan epäselvyys ja pian alkava säännösten selkeyttämiseen tähtäävä lainvalmistelutyö apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei tässä tapauksessa ole aihetta epäillä, että käräjäoikeuden toiminnassa olisi kysymys sellaisesta lainvastaisuudesta, joka antaisi aihetta hänen toimenpiteisiinsä. Sen vuoksi kanteluanne ei tutkita enempää.

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu