Nuorisokodin säännöt: tamponikielto, halaamiskielto, pukeutumiskielto, ”laitokseen ei haluta luteita” => OAM:n MOITE

Kyllä laillisuusvalvonta toimii. Nyt moitittiin Hollolassa sijaitsevaa nuorisokoti Jaloversoa!

”Raportin mukaan lapset eivät saa halata toisiaan. Myöskään aikuiset eivät halaa lapsia.”

”Mikäli lapsen hengitys haisee tupakalta, hän joutuu antamaan puhelimen pois ja kirjoittamaan tehtävän, miksi on polttanut tupakkaa. Lapsen vastaus ei kuitenkaan aina kelpaa ohjaajille. Yksi lapsi kertoi kirjoittamisen kestäneen ainakin tunnin, raportissa todetaan.”

”Nukkuiltana lapsi menee kello kahdeksan omaan huoneeseen ja luovuttaa puhelimensa työntekijöille. Nukkuiltana muu tekeminen tai oleskelu yleisissä tiloissa on kiellettyä.”

 

Ehkä odotamme muutaman vuoden ja ihmettelemme sitten jälleen miksi laittomuuksien seurauksena on aina vaan huomautus huomautuksen perään. Teemmehän niin… ’ollaan hiljaa… ℘℘℘

 

HYVÄ SUOMI?Suomen ylimmät laillisuusvalvojat ovat oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Kirjoituksessani 15.7.2020 arvostelin apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinia, ehkä jopa pikkaisen liian rajusti. Hän kuitenkin oli toiminut, tapauksessa josta kirjoitin, vakiintuneen tavan mukaisesti.

Lainaan tähän kirjoitukseen tekstejä joistakin laillisuusvalvontapäätöksistä. En kuitenkaan tuosta päätöksestä jota käsittelin edellisessä kirjoituksessani.

Tästä se lähtee:

”Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 7 §:n mukaan oikeusasiamiehen oikeudesta saada laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot säädetään perustuslain 111 §:n 1 momentissa. Oikeusasiamiehellä on perustuslain säännöksen mukaan oikeus kantelun tutkimiseksi saada salassa pidettäviä tietoja muun muassa kunnan viranomaisilta ja muilta valvottavilta. Tämä tarkoittaa, että viranomaisen tai muun valvottavan on lausuntoa ja selvitystä laatiessaan ja sitä antaessaan asianmukaisesti ja totuuden mukaisesti annettava kaikki asiaan vaikuttavat tiedot ja selvitettävä kantelukirjoitus huomioon ottaen, mihin sen menettely on kuloinkin perustunut.

Oikeusasiamiehelle annettavat selvitykset ovat oikeudellisesti merkityksellisiä kirjallisia todistuksia, koska ne muodostavat (pää)osan, siitä näytöstä, jonka perusteella kantelun kohteen toimintaa arvioidaan ylimmän laillisuusvalvojan kirjallisessa kantelumenettelyssä.

Perustuslain 111 §:n mukaisen tietojensaantioikeuden on vakiintuneesti katsottu tarkoittavan sitä, että oikeusasiamiehen pyytämien selvitysten antaminen on virkatehtävä, jota koskevat yleiset virkavelvollisuudet. Tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen kuuluu, että annettavat selvitykset ovat paikkansa pitäviä. Tästä on poikkeuksena oikeus olla todistamatta itseään vastaan (itsekriminointisuoja). Itsekriminointisuoja ei kuitenkaan sisällä oikeutta antaa paikkaansa pitämättömiä tietoja, vaan kyse on oikeudesta olla vaiti, jos on mahdollista, että tietojen antaja joutuisi tietojen antamisesta syytteen vaaraan. Pyydetty selvitys on aina annettava siltä osin, kuin se on syytteen vaaraan joutumatta mahdollista.

Ylimmän laillisuusvalvojan pyytämän selvityksen antamatta jättäminen tai sen antaminen tietoisesti puutteellisena tai totuudenvastaisena on vastoin perustuslaissa ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa asetettua velvoitetta antaa ylimmälle laillisuusvalvojalle tämän tarvitsemat tiedot.”

Laillisuusvalvojalle kantelun tekevä kansalainen olettaa usein, että kantelun seurauksena asia tutkitaan ja jos laittomuuksia ilmenee niin syyllisiä rangaistaan. Toki syyllisiä rangaistaankin, moittimalla. Syytteitä laillisuusvalvonnan toimesta nostetaan harvoin. Tätä on perusteltu, ja perustellaan sillä, että jos laillisuusvalvonta nostaisi toteamistaan lainvastaisista menettelyistä syytteitä, se vaikeuttaisi asioiden selvittämistä, koska viranomaistoimijat eivät mahdollisten syytteiden uhan alla antaisi tietoja niin hyvin kuin mitä nykyisin tapahtuu.

Pitäisikö toimintatapaa muuttaa? Jossain määrin kyllä. Nimittäin on asioita joissa lainvastaista menettelyä ei voi pitää vahinkona ja joissa riittävä selvitys lainvastaisesta toiminnasta on saatavissa runoilipa syyllinen mitä tahansa. Jokaisen on hyvä tietää, että kun asiaa laillisuusvalvonnassa tutkitaan, niin kohteelta yleensä pyydetään joko SELITYS tai SELVITYS. Selityksen antamaan joutuvalle tilanne on vakavampi.

KANTELUIDEN MÄÄRÄ

…jatkaa kasvuaan vuosi vuodelta. Tuo ei käsitykseni mukaan kuitenkaan johdu siitä, että viranomaistoiminnassa tehtäisiin aiempaa enemmän virheitä. Rohkenen olettaa, että tilanne on pikemminkin päinvastoin: virheitä tehdään nykyisin vähemmän. Kanteluiden määrä nousee, koska kansalaiset ovat nykyään paremmin tietoisia oikeuksistaan ja kantelumahdollisuudesta. Yhä useampi Suomessa haluaa olla KANTELUPUKKI!

RIKOSILMOITUS

Jos viranomaisen väärin toimineen edustajan haluaa oikeasti jostain selvästä laittomuudesta vastuuseen, niin oikea tapa toimia on tehdä rikosilmoitus. Mutta ei rikosilmoituskaan takaa, edes niissä tapauksissa joissa asia on selvä ja tehty rikos myönnetään, että viranomaisen edustaja joutuisi vastuuseen. Pienet rikokset, joista tulisi vain sakkoja, voidaan jättää sillensä. Totuus on, että tavallisen kansalaisen tehdessä pikkurikoksen, josta voisi tulla vain sakkoja, asiaa tuskin jätetään sillensä, jos vain syyllinen on selvillä. Julkishallinnossa toimivalla on siis pieni etu puolellaan – ei ole ihan niin tarkkaa…

 

LASTEN SIJOITUKSIIN LIITTYVÄÄ

”Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen ei ole lapselle rangaistus, vaan lastensuojelun tarkoituksena on suojella lasta ja samalla turvata lapselle mahdollisimman tavallinen lapsuus ja nuoruus. Laitoksessa annettavan hyvän kasvatuksen tulee olla yleisesti hyväksyttävää, siis sellaista, joka täyttää ne kriteerit, jotka yhteiskunnassa on yleisesti asetettu hyvälle ja tavanomaiselle kasvatukselle. Kasvatuksen ja siihen liittyvien rajojen tulee olla yksittäisen lapsen kannalta objektiivisesti hyväksyttäviä ja puolustettavia. Lastensuojelulain säännökset eivät anna laitokselle oikeutta käyttää epäasiallisia, perusteettomia tai mielivaltaisia kasvatuskeinoja.”

— palveluesimiehen selvityksen mukaan ”kantelijan esille tuomat asiat tulivat tässä laajuudessaan tietoomme vasta lokakuussa 2018, kun kantelija siirtyi uuteen sijaishuoltopaikkaan. On erittäin surullista, että kantelija ei kertomansa mukaan ole uskaltanut kertoa asioista aikaisemmin, koska on pelännyt rangaistusta. Näin jälkeenpäin on nähtävissä, että kantelijaa ei olisi tullut sijoittaa perhehoitajien perheeseen”.

”Keskeisenä lapsen perusoikeutena on perustuslain 6 §:n 3 momentin mukainen oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisena yksilönä ja oikeus saada vaikuttaa kehitystään vastaavalla tavalla itseään koskeviin asioihin. Lapsen tasa-arvoinen kohtelu sisältää lapsen oikeuden, tai itse asiassa viranomaisen velvollisuuden, lapsen positiiviseen erityiskohteluun.”

”Kantelija kertoi, ettei hänelle ollut kaikilta osin maksettu lain tarkoittamia käyttövaroja sijoituksen ja sijaishuollon aikana.
— selvityksestä ilmenee, että se, mitä kantelija on esittänyt käyttövarojen maksamisesta, pitää ainakin joiltain osin paikkansa ja että riittävää kirjanpitoa käyttövarojen maksamisesta ei ollut tehty.”

”Lastensuojelulain 65 §:n 4 momentin mukaan, jos lapsella on hallussaan tuotteita, joita alle 18-vuotias ei tupakkalain mukaan saa pitää hallussaan, voidaan ne ottaa laitoksen haltuun. Mainittu säännös yhdessä henkilöntarkastusta koskevan säännöksen kanssa merkitsee siis sitä, ettei esimerkiksi henkilöntarkastusta voida tehdä lapselle tupakkatuotteiden löytämiseksi. Eri asia on se, että mikäli tupakkatuotteita löytyy sellaisen henkilöntarkastuksen yhteydessä, joka on tehty lain 66 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla, voidaan haltuunottoonkin ryhtyä.”

”Perustuslain 7 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.”

ASIAKIRJAJULKISUUS

”Koska rehtori oli ohjannut kantelijan hakemaan tutkimuslupaa vain sen vuoksi, että kantelijan pyynnössä oli mainittu tutkimukseen viittaava asiakirjojen käyttötarkoitus, rehtorin antama neuvonta on ollut julkisuuslain vastaista, koska lupaa ei ylipäätään olisi nyt voitu edellyttää. Tällainen neuvonta on vastoin julkisuuslain 17 §:ää ollut omiaan rajoittamaan kantelijan oikeutta saada tietoja, vaikka tähän ei ole ollut asiallista ja laissa säädettyä perustetta.”

”Rikoskomisario B on julkisuuslain 14 §:n 3 momentin mukaisesti ilmoittanut kieltäytymisensä syyn – tosin edellä todetusti hän ei ole ilmoittanut kaikkia perusteitaan päätökselleen. Hän on myös ilmoittanut sen, että asia voidaan saattaa poliisilaitoksen ratkaistavaksi. Lisäksi hänen olisi kuitenkin tullut tuon säännöksen perusteella myös
– tiedustella asian kirjallisesti vireille saattaneelta kantelijalta, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi, ja
– antaa tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.
Tältä osin B ei ole noudattanut julkisuuslakia. Kaikki nämä ohjaukset tulee antaa jokaiselle – siis vaikka asiakirjan pyytäjänä olisi lakimies, jonka lähtökohtaisesti voi olettaa tuntevan julkisuuslain menettelytavat.”

VÄYLÄVIRASTO

Väylävirasto on ilmoittanut luopuneensa Väylä-oheisnimestään, jota eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen piti lainvastaisena…

* * *

Kuten voimme Väylävirasto-asian tiimoilta todeta, niin vaikka aiheellisten kanteluiden, siis niiden joissa on todettavissa selvästi lainvastaisia menettelyjä, tutkinta joskus (itse asiassa pääsääntöisesti) kestääkin vuosikausia, niin siitä huolimatta, meidän kaikkien onneksi, oikeusasiamies ehtii muiden töidensä ohella puuttua myös todellisiin ongelmiin. Hyvä!

KVERULANTIT

…ovat ongelma – siis henkilöt jotka kantelevat vain kantelemisen ilosta, tai mikä syy sitten lieneekään. Olen asiasta aiemminkin kirjoittanut, ja jopa joidenkin ”kverulanttien” kanteluita täällä julkaissut, jotka ylläpito on poistanut – ”kiitos”(?).

Olen siis julkaissut aikoinaan täällä joitakin hmm… mielenkiintoisia kanteluita, joiden yksi erityispiirre on sekin, että kantelijat toimittavat kirjoituksensa yleensä samalla postauksella kymmenille, jopa sadoille, vastaanottajille.

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu