Kela sai moitteet – hovioikeuden lausuma – lasku poistettiin

Tämä on hyvä jokaisen vähävaraisen, pienituloisen, tietää:
Mediajulkisuuteen liittyvä hovioikeuden lausuma (osa):

”- – –

Hovioikeus toimitti viime vuonna (2020) oma-aloitteisesti tiedotusvälineille listan antamistaan ratkaisuista kahden päivän kuluttua ratkaisun antamisesta. Tällä pyrittiin sellaiseen porrastukseen, että ratkaisu voisi olla asiakkaan käytössä ennen julkaisemista tiedotusvälineessä. Olemme saaneet tiedotusvälineiden edustajilta aika kovaakin kritiikkiä kyseisestä ilmoitusten mukaan muiden tuomioistuinten käytännöstä poikkeavasta menettelytavasta. Käytäntöä on muutettu tämän vuoden alusta niin, että listaus toimitetaan ratkaisun antamista seuraavana päivänä. Todettakoon, että luonnollisesti ilmoitamme julkisuuslainsäädännön mukaisesti erikseen kysyttäessä annetuista ratkaisuista, vaikka oma aktiivinen tiedottamisemme on edellä sanotun mukaisesti porrastettu.

Käytäntö etukäteen julkisuudessa olleissa jutuissa suunnitellaan tapauskohtaisesti. Pääperiaate on se, että tieto ratkaisusta toimitetaan asianosasille viimeistään silloin, kun se on lähdössä tiedotusvälineille. Näissä jutuissa asianhallintaan tehdään merkintä tiedotusvälineiden säännönmukaisesti etukäteen tekemistä ratkaisujen tilauksista ja julkisuudessa laajemmin käsitellyn jutun ratkaisun antamisajankohta ilmoitetaan ennalta sovituin tavoin asianosaisille hyvissä ajoin etukäteen. Tässä tapauksessa hovioikeudessa ei ole ollut mitään tietoa media kiinnostuksesta jutun julkipanon ajankohtana.

– – –

Totean vielä lopuksi, että ongelman ydin on nähdäkseni siinä, että asiointi tuomioistuimissa tapahtuu nykyisin käytännössä pääosin sähköisesti, mutta osin vielä kirje postina, jonka toimintatavan pohjalle lainsäädäntö rakentuu. Tilanne muuttunee vasta siinä vaiheessa, kun AlPA-hankkeen myötä saamme asiointiportaalin. Käytännössä kylläkin näyttää siltä, ettei sitä pystytä toteuttamaan vielä järjestelmän käyttöönoton yhteydessä vaan vasta myöhemmässä aikataulultaan avoinna olevassa jatkokehitysvaiheessa

 
Kelan toiminta, mm. silmälasien hintatiedon ilmoittaminen…

Päätös kokonaisuudessaan luettavissa TÄÄLLÄ (oikeuskanslerinviraston sivut).

Otteita:

  • ”Kantelija on arvostellut myös sitä, että vastauksen allekirjoituksena on ollut ainoastaan ’Kela’. Hänen mielestään Kelan tulisi ilmoittaa sen henkilön nimi, joka on hänelle lähetetystä ilmoituksesta vastuussa.”
  • ”Kela oli 23.4.2020 maksanut kantelijalle sähkölaskusta aiheutuneet viivästyskulut.
  • ”Sopimukset ja niiden sisältö ovat salassa pidettävää tietoa ja mikäli niistä annetaan tietoja Kelan ulkopuolelle, on kyseessä sopimusrikkomus. Asiasta ei voida antaa asiakkaalle valituskelpoista päätöstä.”
  • ”Kantelija oli vielä kertaalleen 12.5.2020 ilmoittanut Kelalle haluavansa asiasta viranomaistentoiminnan julkis uudesta annetun lain 14 §:n mukaisen valituskelpoisen päätöksen ja ilmoittanut tekevänsä rikosilmoituksen, ellei päätös saavu postissa seuraavan viikon aikana.”
  • Poliisilaitokselta oli 7.7.2020 tullut Kelaan selvityspyyntö virkavelvollisuuden rikkomisesta tehdystä tutkintapyynnöstä asiassa.”

”3. Toimenpiteet

Kiinnitän edellä kohdassa 2.1 arvioimassani asiassa dnro OKV/305/10/2020 Kelan huomiota
asioiden asianmukaiseen käsittelyyn ja päätösten perustelemiseen hallintolain edellyttämällä
tavalla.

Kiinnitän edellä kohdassa 2.2 arvioimassani asiassa dnro OKV/316/10/2020 Kelan huomiota
hallintolain ja julkisuuslain säännösten noudattamiseen tietopyyntöihin vastaamisessa ja valituskelpoisen päätöksen antamisessa niihin. Saatan lisäksi Kelan tietoon edellä esittämäni näkemykset asian käsittelijän henkilöllisyyden ilmoittamisesta.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen

Esittelijäneuvos Tuula Karjalainen”

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu