Kvanttiteorioista ei rakennu suhteellisuusteorian mukaista ison mittaluokkan maailmankaikkeutta.

Quantum theories do not construct a large-scale universe according to the theory of relativity.

Also english

Ison mittaluokan havaittava maailmankaikkeus rakentuu pienen mittakaavan maailmankaikkeudesta.

Kannattaa siis ensin selvittää miten maailmankaikkeus toimii pienessä mittakaavassa ja sitten vaan seurataan millainen ison mittakaavan maailmankaikkeus seuraa tästä pienen mittakaavan maailmankaikkeudesta.

Kvattiteorioiden mukaisista pienen mittakaavan maailmankaikkeuksista ei seuraa suhteellisuusteorian mukaista ison mittakaavan maailmankaikkeutta.

Eikä kvanttiteorioista seuraa minkäänlaista mielekästä ison mittakaavan maailmankaikkeutta.

Kvanttiteorioiden ja suhteellisuusteorian mukaiset maailmankaikkeudet ovat vailla minkäänlaista järkeä.

Täyttä huuhaata.

Kvanttiteorioita kuvaa hyvin Feynmanin toteamus.

”Jokainen, joka väittää ymmärtävänsä kvanttiteoriaa, on joko valehtelelija tai hullu”, kertoi legendaarinen fyysikko Richard Feynman.”

Vaikka tuosta onkin jo kauan aikaa, ei tilanne ole muuttunut

Fyysikot Ovat Eri Mieltä Kuin Kvanttimekaniikan Merkitys, Mielipidemittaukset

https://fi.wordssidekick.com/physicists-disagree-over-meaning-of-quantum-mechanics-poll-shows-8365

Kannattaa lukea vaikka tuntuukin olevan huonoa suomea. Vai suomentiko puhelimeni tuon tekstin automaattisesti 🤔

Mutta juu, fyysikot ovat hyvin eri mieltä siitä mikä kvanttimekaniikan tulkinta on oikein.

”Esimerkiksi asiantuntijat olivat lähes jakautuneet kysymykseen: ”Luuletko, että fyysiset kohteet ovat ominaisuuksiltaan hyvin määriteltyjä ja mitattuna riippumattomia?”

Vastaavasti ”joissakin tapauksissa” (52 prosenttia) vastasi hieman alle puolen vastausta ”ei” (48 prosenttia). (Vastaajat saivat tarkistaa useita vastauksia ja kirjoittaa vastauksiin, 3 prosenttia sanoi ”kyllä ​​kaikissa tapauksissa”, kun taas 9 prosenttia oli ”epämääräisiä”.)”

Ja myöhemmin.

”Kyselyssä 42 prosenttia vastaajista sanoi, että Bohrin Kööpenhaminan tulkinta oli niiden suosikki tulkinta kvanttimekaniikasta – mikään muu tulkinta sai yli 24 prosenttia äänistä.

Sitä vastoin 64 prosenttia kyselyistä vastasi, että Einsteinin näkemys kvanttimekaniikasta ”on väärä”, kun taas 6 prosenttia sanoi, että ”lopulta osoittautuu oikeaksi”. Toinen 12 prosenttia sanoi, että Einsteinin näkemys ”lopulta osoittautuu vääriksi”, kun taas sama prosenttiosuus sanoi ”meidän on odotettava ja nähtävä”.”

No, minä jo tiedän etteivät kvanttiteoriat kuvaa pienen mittakaavan maailmankaikkeutta oikein.

Tietyllä tavalla kvanttiteorioissa ollaan oikeilla jalanjäljillä, mutta silti työnnytään täysin väärään suuntaan.

Esimerkiksi ns. kvanttihyppy on ihan täyttä huuhaata.

Kvanttihyppy atomissa

”Atomissa kvanttihyppy on elektronin yhtäkkinen siirtyminen energiatasolta toiselle. Siirtyminen on epäjatkuva ilmiö: elektronin energiatila muuttuu yhtäkkisesti. Tämä on vastoin klaissista fysiikkaa, jonka mukaan energia jakautuisi jatkuvasti. Kvanttihypyn tapahtuessa atomi luovuttaa tai vastaanottaa yhden sähkömagneettisen säteilyn kvantin eli fotonin, jonka energia vastaa energiatasojen erotusta

Bohrin atomimallissa oli oletettava lisäksi, että tällöin elektroni myös siirtyisi äkillisesti ja epäjatkuvasti kiertoradalta toiselle ja siten paikasta toiseen. Sen sijaan uudemmissa kvanttimekaanisissa atomimalleissa elektroneilla ei ole kiinteitä kiertoratoja, vaan kutakin energiatasoa vastaa tietty Schrödingerin yhtälön mukainen aaltofunktio, joka ilmoittaa vain, millä todennäköisyydellä elektroni on milläkin alueella[2], ja eri energiatasoja vastaavat alueet, joissa elektroni voi jollakin todennäköisyydellä olla, ovat suurelta osin päällekkäisiä.”

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kvanttihyppy

Minkä ihmeen takia on niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä se tosiasia ettei atonien ytimien ympärillä pysyttele elektroneja?

Ajatellaan avaruuteen yksi erillinen raskaan aineen avaruudessa laajeneva atomin ydin.

Sillä ei ole ympärillään yhtään elektronia.

Mutta kun tutkija menee sen luokse ja lähettää sitä kohti sopivan energian omaavaa valoa.

Yksittäinen avaruudessa laajeneva fotoni kohtaa tuon avaruudessa laajenevan atomin ytimestä ulos työntynyttä laajenevaa pimeää työntävää voimaa ja saa siinä olevien ziljoonien erillisten laajenevien tihentymien laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi ja näin niistä yhdistyy / syntyy uusi rekisteröitävissä oleva elektroni.

Vielä kun ymmärtää että laajenevasta atomin ytimestä ulos työntyvästä laajenevasta pimeästä työntävästä voimasta alkaa ryhmittyä erillisiä laajenevia aaltoja sen mukaisesti miten nämä ziljoonat erilliset laajenevat tihentymät vuorovaikuttavat laajenevaa atomin ydintä kohti työntyvien laajenevien energia-aaltojen kanssa.

😃
.
.

Quantum theories do not construct a large-scale universe according to the theory of relativity.

The observable universe of a large scale is built from a small-scale universe.

So it is worth first finding out how the universe works on a small scale and then just looking at what kind of large scale universe follows from this small scale universe.

A small-scale universe according to Quatian theories does not result in a large-scale universe according to the theory of relativity.

And no quantum theories follow any meaningful large-scale universe.

The universes according to quantum theories and the theory of relativity make no sense at all.

Full of buzz.

Quantum theories are well illustrated by Feynman’s statement.

”Anyone who claims to understand quantum theory is either a liar or crazy,” said legendary physicist Richard Feynman.

Although it has been a long time, the situation has not changed

Physicists Are Different From Opinion Than The Importance Of Quantum Mechanics, Opinion Measurements

https://en.wordssidekick.com/physicists-disagree-over-meaning-of-quantum-mechanics-poll-shows-8365

It is worth reading even if it seems to be bad Finnish. Or did my phone automatically translate that text 🤔

But yeah, physicists disagree on which interpretation of quantum mechanics is correct.

”For example, the experts were almost divided on the question: ’Do you think that physical objects are well-defined in their characteristics and measured in their independence?’

Similarly, ”in some cases” (52 percent) to a little less than half the answer ”no” (48 percent). (Respondents were allowed to review multiple responses and write in responses, 3 percent said ”yes in all cases,” while 9 percent were ”vague.”)

And later.

“In the survey, 42 per cent of respondents said Bohr’s interpretation of Copenhagen was their favorite interpretation of quantum mechanics – no other interpretation received more than 24 per cent of the vote.

In contrast, 64 percent of those surveyed said Einstein’s view of quantum mechanics was “wrong,” while 6 percent said it “eventually turns out to be right”. Another 12 percent said Einstein’s view ”eventually turns out to be wrong,” while the same percentage said ”we have to wait and see.”

Well, I already know that quantum theories don’t describe a small-scale universe correctly.

In a way, quantum theories are on the right footprint, but still being pushed in the completely wrong direction.

For example, the so-called the quantum leap is just a full rant.

Quantum leap in the atom

”In an atom, a quantum jump is a sudden transition of an electron from one energy level to another. The transition is a discontinuous phenomenon: the electron’s state of energy changes suddenly.

In Bohr’s atomic model, it had to be further assumed that then the electron would also move abruptly and discontinuously from one orbit to another and thus from one place to another. In contrast, in newer quantum mechanical atomic models, electrons do not have fixed orbits, but each energy level corresponds to a certain wave function according to the Schrödinger equation, which indicates only the probability that the electron is in any region [2] and the different energy levels that the electron can have. overlap. ”

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quantine Jump

For what miracle is it so difficult to understand and accept the fact that no electrons remain around the nuclei of atons?

Consider one separate atomic nucleus of a heavy substance expanding in space.

It has no electrons around it.

But when a scientist goes to it and sends it towards a light with suitable energy.

A single space-expanding photon encounters an expanding dark-pushing force protruding from the nucleus of that space-expanding atom and causes the expansion of the separate expanding densities of the zillions in it to accelerate to explosive, thus combining / creating a new registrable electron.

Yet it is understood that the expanding dark pushing force protruding from the expanding atomic nucleus begins to cluster separate expanding waves according to how these zillions of separate expanding densities interact with the expanding energy waves protruding toward the expanding atomic nucleus.

😃
.
.

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu