Maxwell ja Poincaré osoittivat matemaattisesti jo monta aikaa sitten että aine räjähtää / laajenee koko ajan.

Also english

Le Sagen gravitaatioteoria oli aikaansa edellä. Puutteellisenakin aikaansa edellä!!!

https://fi.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

”Kuten Maxwell ja Poincaré osoittivat, kimmottomat törmäykset kuumentaisivat ainetta niin paljon, että se höyrystyisi sekunnin murto-osassa”

Ensinnäkin laajenevat tihentymät ottavat haltuunsa ulkoapäin niiden sisälle työntyvää laajenevaa työntävää voimaa/ energiaa hidastamalla sen vauhtia työntävällä voimallansa ja osa niitä kohti työntyvästä työntävästä voimasta / energiasta työntyy niiden läpi, siirtäen vain pienen osan liike-energiastaan työntävänä voimana siihen laajenevaan tihentymään jonka läpi työntyvät.

Mutta kyllä ne silti saavat nämä laajenevat tihentymät höyrystymään / laajenemaan / räjähtämään koko ajan, aivan kuten Maxwell ja Poincaré jo monta aikaa sitten osoittivat matemaattisten kaavojensa avulla.

Se miksi he eivät kyenneet ymmärtämään että niin todellakin tapahtuu koko ajan laajenevan aineen laajeneville atomien ytimille on hämmästyttävää.

”Kun täten on olemassa alarajat suureille Sv ja v ja yläraja pinta-alalle S, voidaan näiden avulla laskea, että törmäyksissä syntyvä lämpömäärä olisi verrannollinen lausekkeeseen Sρv3. Lasku osoittaa, että Maan lämpötilan tulisi nousta 1026 celsiusasteta sekunnissa. Poincaré huomautti, että maa ei voisi kovin kauan pysyä nykyisen kaltaisena.”

Miksi Poincaré ei uskaltanut työntyä pidemmälle?

Hän ei kyennyt ymmärtämään että aine koostuu tihentymistä jotka laajenevat / räjähtävät koko ajan ja joiden laajeneminen kiihtyy koko ajan, sitä mukaa kuin työntävää voimaa / energiaa törmää laajenevien atomien ytimien laajeneviin tihentymiin.

”Poincaré huomautti, että maa ei voisi kovin kauan pysyä nykyisen kaltaisena.”

Kyllä koko ajan laajeneva Maapallo voi pysyä ja pysyykin meille samanlaisena, mitä nyt muuttuu havaittavalla tavalla.

Juju on siinä että myös me koostumne koko ajan laajenevasta työntävästä voimasta / energiasta.

Eli myös meidän laajenevien atomien ytimien laajenevia tihentymiä pommitetaan koko ajan kaiken taustan äärimmäisen nopeilla tihentymillä, samalla tavalla kuin laajenevan Maapallon laajenevia atomien ytimiä.

Poijjat siis laskivat jo monta aikaa sitten mitä http://onesimpleprinciple.com/ mukainen kaiken taustan äärimmäisen nopea liike aiheuttaa sille energialle josta meidän aine koostuu!

Eivät vaan uskaltaneet hyväksyä asiaa!

Eli sitä että koostumme energiasta joka palaa / laajenee / räjähtää koko ajan.

”Henri Poincaré esitti vuonna 1908 merkittävän arvostelun, joka osittain perustui Darwinin laskelmiin.[42] Hän päätteli, että vetovoima on verrannollinen lausekkeeseen , missä S on maan molekulaarinen pinta-ala, v hiukkasten nopeus ja ρ väliaineen tiheys. Laplacen tavoin hän päätyi siihen, että jotta veto­voima olisi verrannollinen kappaleen massaan, S voi olla enintään yksi kymmenes­miljoonas­osa Maan pinta-alasta. Toisaalta väliaineen vastus on verrannollinen lausekkeeseen Sρv, ja sen vuoksi vastuksen ja vetovoiman suhde on kääntäen verrannollinen lausekkeeseen Sv. Saadakseen vastuksen tarpeeksi pieneksi Poincaré laski, että hiukkasten nopeuden v olisi oltava vähintään 24 · 1017 kertaa valon nopeus. ”

http://onesimpleprinciple.com/ malli sisältää kaiken taustan äärimmäisen nopean työntävän voiman / energian joka kiihdyttää näkyvän maailmankaikkeuden laajenevan työntävän voiman / energian laajenemista.

”Myöhemmin Peter Guthrie Tait sanoi Le Sagen teoriaa ainoaksi uskottavaksi gravitaation selitykseksi, joka hänen aikaansa mennessä oli esitetty. Hän jatkoi sanomalla:”Tämän merkillisin piirre on, että jos se on totta, se saa meidät todennäköisesti pitämään kaikkia energian lajeja viime kädessä liike-energiana.”

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

No näinhän se on.

Mitään muuta ei ole olemassa kuin liikettä joka on energiaa joka on työntävää voimaa.

Ikuinen liike / energia / työntävä voima ikuisessa ja äärettömässä avaruudessa joka on ei yhtään mitään.

”Vuonna 1965 Richard Feynman käsitteli Fation-Le Sagen mekanismia luennoillaan ja niihin perustuvassa teoksessa Fysiikan lain luonne, tosin mainitsematta heidän nimiään, pääasiassa yrityksenä selittää ”monimutkainen” fysiikan laki (tässä tapauksessa Newtonin laki, jonka mukaan gravitaatio on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön) yksinkertaisempien ilmiöiden avulla ilman moni­mutkaista matematiikkaa, mutta samalla myös esimerkkinä epä­onnistu­neesta teoriasta. Hän huomautti, että ”kimpoavien kappaleiden” mekanismi saisi aikaan tämän verrannollisuuden ja että ”matemaattisen suhteen omituisuus vähenee täten hyvin paljon”, mutta toteaa sitten, että teoria ”ei toimi” sen vastuksen vuoksi, jonka eteneviin kappaleisiin pitäisi sen mukaan kohdistua, minkä vuoksi teoria on hylättävä.”

Ei tarvitse hylätä senkään vuoksi.

Esim. laajenevasta Auringosta peräisin oleva laajeneva liike / energia työntää laajenevaa Maapalloa pois päin laajenevasta Auringosta koko ajan vaikka laajenevaan Maapalloon kohdistuu liikerataan nähden edestä päin vähän kovempi vastus.

Ensin pitää tietää kaikki ilmiön aikaan saavat liikkeet / energiat / työntävät voimat ennen kuin sen voi ymmärtää oikein!

”Kuten edellä teorian historiaa käsittelevässä osiossa on todettu, suuren ongelman Le Sagen teoriassa muodostaa kysymys energiasta ja lämmöstä. Kuten Maxwell ja Poincaré osoittivat, kimmottomat törmäykset kuumentaisivat ainetta niin paljon, että se höyrystyisi sekunnin murto-osassa, eivätkä tälle ongelmalle esitetyt ratkaisut ole vakuuttavia. Esimerkiksi Aronson[27] esitti Maxwellin väitteelle yksinkertaisen todistuksen:

” Olettakaamme, että vastoin Maxwellin hypoteesia tavallisen aineen molekyyleillä olisi enemmän energiaa kuin hiukkasilla. Siinä tapauksessa hiukkaset keskimäärin saisivat energiaa törmäyksissä, ja kappaleeseen B osuvat hiukkaset olisivat suurienergisempiä poistuessaan kappaleesta B. Silloin gravitaatio vaikuttaisi päinvastoin: kaikkien kappaleiden välillä vaikuttaisi hylkivä voima, mikä vastoin on havaintoja. Jos taas hiukkasten ja molekyylien keskimääräinen liike-energia on sama, nettomääräistä energian siirtoa ei tapahtuisi ja törmäykset olisivat kimmoisia, mikä, kuten on todettu, ei saisi aikaan gravitaation kaltaista voimaa.””

Vastaus.

Juuri näin. On vain hylkivää voimaa ja se siis perustuu siihen että

avaruudessa LAAJENEVA AINE koostuu LAAJENEVASTA TYÖNTÄVÄSTÄ VOIMASTA / ENERGIASTA.

Eli laajenevaa / räjähtävää työntävää voimaa kierrättävät koko ajan laajenevat tihentymät todellakin hylkivät / työntävät toisiansa pois päin toisistansa samassa suhteessa kuin laajenevat.

Jos vähemmän, lähestyvät toisiansa havaittavasti.

Jos enemmän, loittonevat toisistansa havaittavasti.

😃
.
.

😃

Le Sage’s theory of gravity was ahead of its time. Even before his lack of time !!!

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravity theory

”As Maxwell and Poincaré showed, inelastic collisions would heat matter so much that it would evaporate in a fraction of a second.”

First, the expanding densities take over the expanding pushing force / energy protruding from the outside by slowing it down with their pushing force, and some of the pushing force / energy pushing towards them protrudes through them, transferring only a small portion of its kinetic energy as a pushing force to it expanding.

But yes, they still make these expanding densities evaporate / expand / explode all the time, just as Maxwell and Poincaré long ago showed with their mathematical formulas.

The reason why they were unable to understand that this is indeed happening to the ever-expanding atomic nuclei of ever-expanding matter is amazing.

”Thus, when there are lower limits for Sv and v and an upper limit for the area S, these can be used to calculate that the amount of heat generated in collisions is proportional to Sρv3. The calculation shows that the Earth’s temperature should rise by 1026 degrees Celsius per second. Poincaré to remain as it is for a very long time. ”

Why didn’t Poincaré dare to push further?

He could not understand that matter consists of condensations that expand / explode all the time and whose expansion accelerates all the time as the pushing force / energy collides with the expanding densities of the nuclei of the expanding atoms.

”Poincaré pointed out that the country could not stay as it is for very long.”

Yes, the ever-expanding Earth can and will remain the same for us, which is now changing in a noticeable way.

The trick is that we, too, are made up of ever-expanding pushing force / energy.

That is, the expanding densities of the cores of our expanding atoms are also constantly being bombarded with the extremely fast densities of all backgrounds, in the same way as the expanding atomic cores of the expanding Earth.

So the buoys calculated a long time ago what the extremely fast movement of all backgrounds according to http://onesimpleprinciple.com/ causes to the energy of which our matter is composed!

Didn’t dare to accept it!

That is, we are made up of energy that burns / expands / explodes all the time.

”In 1908, Henri Poincaré made a significant critique, based in part on Darwin’s calculations. [42] that, in order for the gravity to be proportional to the mass of the body, S may not exceed one tenth of a millionth of the Earth’s surface, but the resistance of the medium is proportional to Sρv, and therefore the ratio of resistance to gravity is inversely proportional to Sv. the speed v should be at least 24 · 1017 times the speed of light. ”

The http://onesimpleprinciple.com/ model includes an all-background extreme fast pushing force / energy that accelerates the expanding pushing force / energy of the visible universe.

”Later, Peter Guthrie Tait said Le Sage’s theory was the only plausible explanation for gravity that had been presented by his time. He went on to say, ’The most remarkable feature of this is that if true, it will probably keep us . ”

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravity theory

Well that’s how it is.

There is nothing but movement that is energy that is pushing force.

Eternal motion / energy / pushing force in eternal and infinite space that is absolutely nothing.

In 1965, Richard Feynman addressed the mechanism of Fation-Le Sage in his lectures and in the work Nature of Physics based on them, without mentioning their names, mainly as an attempt to explain the ”complex” law of physics (in this case Newton’s law that gravity is inversely proportional to the square of distance) without complicated mathematics, but also as an example of a failed theory, noting that the mechanism of ”bouncing pieces” would achieve this proportionality and that ”the peculiarity of the mathematical relationship is thus greatly reduced”, but then notes that the theory ”does not work” because of its resistance. , the progressive paragraphs of which should be addressed, and the theory must therefore be rejected. ”

No need to give up for that reason either.

For example, expanding motion / energy from the expanding Sun pushes the expanding Earth away from the expanding Sun all the time, even if the expanding Earth is subjected to motion

😃
.
.

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu