Savorinen oikeassa ja sen Maxwell ja Poincaré todistivat jo monta aikaa sitten matemaattisesti.

Le Sagen gravitaatioteoria

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

”Henri Poincaré esitti vuonna 1908 merkittävän arvostelun, joka osittain perustui Darwinin laskelmiin.[42] Hän päätteli, että vetovoima on verrannollinen lausekkeeseen , missä S on maan molekulaarinen pinta-ala, v hiukkasten nopeus ja ρ väliaineen tiheys. Laplacen tavoin hän päätyi siihen, että jotta veto­voima olisi verrannollinen kappaleen massaan, S voi olla enintään yksi kymmenes­miljoonas­osa Maan pinta-alasta. Toisaalta väliaineen vastus on verrannollinen lausekkeeseen Sρv, ja sen vuoksi vastuksen ja vetovoiman suhde on kääntäen verrannollinen lausekkeeseen Sv. Saadakseen vastuksen tarpeeksi pieneksi Poincaré laski, että hiukkasten nopeuden v olisi oltava vähintään 24 · 1017 kertaa valon nopeus. ”

http://onesimpleprinciple.com/ malli sisältää kaiken taustan äärimmäisen nopean työntävän voiman / energian joka kiihdyttää näkyvän maailmankaikkeuden laajenevien tihentymien laajenemista, työntyessään niiden läpi.

🤔🤔🤔

”Kun täten on olemassa alarajat suureille Sv ja v ja yläraja pinta-alalle S, voidaan näiden avulla laskea, että törmäyksissä syntyvä lämpömäärä olisi verrannollinen lausekkeeseen Sρv3. Lasku osoittaa, että Maan lämpötilan tulisi nousta 1026 celsiusasteta sekunnissa. Poincaré huomautti, että maa ei voisi kovin kauan pysyä nykyisen kaltaisena.”

Miksi Poincaré ei uskaltanut työntyä pidemmälle?

Hän ei kyennyt ymmärtämään että aine koostuu tihentymistä jotka laajenevat / räjähtävät koko ajan ja joiden laajeneminen kiihtyy koko ajan, sitä mukaa kuin työntävää voimaa / energiaa työntyy laajenevien atomien ytimien laajeneviin tihentymien läpi siten että pieni osa siitä törmäilee laajenevien tihentymien laajenevaan työntävään voimaan, kiihdyttäen niiden laajenemista.

🤔🤔🤔

Ok, mistä tällaiset kaiken taustan äärimmäisen nopeat työntävän voiman tihentymät ovat peräisin. Sen kerron tällä videollani.

😃

”Poincaré huomautti, että maa ei voisi kovin kauan pysyä nykyisen kaltaisena.”

Kyllä koko ajan laajeneva Maapallo voi pysyä ja pysyykin meille samanlaisena, mitä nyt muuttuu havaittavalla tavalla.

Juju on siinä että myös me koostumne koko ajan laajenevasta liikkeestä / energiasta / työntävästä voimasta.

Eli myös meidän laajenevien atomien ytimien laajenevia tihentymiä pommitetaan koko ajan kaiken taustan äärimmäisen nopeilla tihentymillä, samalla tavalla kuin laajenevan Maapallon laajenevia atomien ytimiä.

Poijjat laski jo monta aikaa sitten mitä http://onesimpleprinciple.com/ mukainen kaiken taustan äärimmäisen nopea työntävä voima / energia aiheuttaa sille laajenevalle energialle / työntävälle voimalle mistä meidän laajeneva aine koostuu!

Eivät vaan uskaltaneet hyväksyä asiaa!

Eli sitä että koostumme energiasta joka palaa / laajenee / räjähtää koko ajan.”

🤔🤔🤔

”Roger Joseph Boscovich huomautti, että Le Sagen teoria oli ensimmäinen, joka tosiaan pystyi selittämään gravitaation mekaniikan avulla. Kuitenkin hän hylkäsi mallin, koska se edellytti suunnatonta ja muutoin käyttämätöntä määrää ultramundaanista ainetta. John Playfair kuvasi Boscovichin argumentteja seuraavasti:

” Suunnaton määrä atomeja, joiden kohtalona täten on jatkaa koskaan päättymätöntä matkaansa avaruuden äärettömyyden läpi, vaihtamatta kulkusuuntaansa ja palaamatta lähtöpaikkaansa, on otaksuma, jota ei ole sopusoinnussa luonnon yleisen taloudellisuuden kanssa. Mistä tulevat nämä lukemattomat virrat; eivätkö ne edellytä luovan voiman jatkuvaa toimintaa, joka on ääretön sekä paikallisen ulottuvuutensa että kestonsa osalta? [14]”

Vastaus hänen kysymykseensä työntyy esiin

http://onesimpleprinciple.com/

Sivuilta.

Ikuista kierrätystä monessa eri kokoluokassa.

Näkyvän maailmankaikkeuden sisäisesti, mutta tietysti myös äärimmäisen paljon isommassa kokoluokassa

🤔🤔🤔

”Kuten edellä teorian historiaa käsittelevässä osiossa on todettu, suuren ongelman Le Sagen teoriassa muodostaa kysymys energiasta ja lämmöstä. Kuten Maxwell ja Poincaré osoittivat, kimmottomat törmäykset kuumentaisivat ainetta niin paljon, että se höyrystyisi sekunnin murto-osassa, eivätkä tälle ongelmalle esitetyt ratkaisut ole vakuuttavia. Esimerkiksi Aronson[27] esitti Maxwellin väitteelle yksinkertaisen todistuksen:

” Olettakaamme, että vastoin Maxwellin hypoteesia tavallisen aineen molekyyleillä olisi enemmän energiaa kuin hiukkasilla. Siinä tapauksessa hiukkaset keskimäärin saisivat energiaa törmäyksissä, ja kappaleeseen B osuvat hiukkaset olisivat suurienergisempiä poistuessaan kappaleesta B. Silloin gravitaatio vaikuttaisi päinvastoin: kaikkien kappaleiden välillä vaikuttaisi hylkivä voima, mikä vastoin on havaintoja. Jos taas hiukkasten ja molekyylien keskimääräinen liike-energia on sama, nettomääräistä energian siirtoa ei tapahtuisi ja törmäykset olisivat kimmoisia, mikä, kuten on todettu, ei saisi aikaan gravitaation kaltaista voimaa.”

Vastaus.

LAAJENEVA AINE joka koostuu LAAJENEVAA TYÖNTÄVÄÄ VOIMAA KIERRÄTTÄVISTÄ LAAJENEVISTA TIHENTYMISTÄ.

🤔🤔🤔

”Energiaongelmaa on käsitelty myös sen ajatuksen yhteydessä, että massa kasvaisi, kuten laajenevan Maan teorioissa oletetaan. Varhaisia teoreetikkoja, jotka yhdistivät massan kasvun jonkinlaisen työntävän gravitaation mallissa Maan laajenemiseen, olivat Yarkovsky ja Hilgenberg.[49] Ajatusta massan kasvusta ja laajenevan Maan teoriaa eivät nykyiset valta­virran tieteilijät pidä uskottavina. Muiden seikkojen ohella sitä vastaan puhuu massan ja energian ekvivalenssi: jos Maa absorboisi ultra­mundaanisen hiukkas­virran energiaa niin paljon, että tämä ilmiö voisi aiheuttaa havaitun gravitaation, ja jos käytetään Poincarén laskemia arvoja, sen massan pitäisi kaksin­kertaistua sekunnin murto-osassa.”

Mutta ei tietysti suhteellisesti ottaen koska myös se työntävä voima / energia laajenee eli se mistä laajenevat tihentymät koostuvat ja jota ne kierrättävät keskenään. Ja tietysti myös valot laajenevat ja vuorovaikuttaessaan keskenään, laajenevat valot kiihdyttävät toistensa laajenemista ja näin laajenevien valojen vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

🤔🤔🤔

”Vuonna 1965 Richard Feynman käsitteli Fation-Le Sagen mekanismia luennoillaan ja niihin perustuvassa teoksessa Fysiikan lain luonne, tosin mainitsematta heidän nimiään, pääasiassa yrityksenä selittää ”monimutkainen” fysiikan laki (tässä tapauksessa Newtonin laki, jonka mukaan gravitaatio on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön) yksinkertaisempien ilmiöiden avulla ilman moni­mutkaista matematiikkaa, mutta samalla myös esimerkkinä epä­onnistu­neesta teoriasta. Hän huomautti, että ”kimpoavien kappaleiden” mekanismi saisi aikaan tämän verrannollisuuden ja että ”matemaattisen suhteen omituisuus vähenee täten hyvin paljon”, mutta toteaa sitten, että teoria ”ei toimi” sen vastuksen vuoksi, jonka eteneviin kappaleisiin pitäisi sen mukaan kohdistua, minkä vuoksi teoria on hylättävä.”

Ei tarvitse hylätä senkään vuoksi.

Esim. laajenevasta Auringosta peräisin oleva laajeneva työntävä voima / energia työntää laajenevaa Maapalloa pois päin laajenevasta Auringosta koko ajan vaikka laajenevaan Maapalloon kohdistuu liikerataan nähden edestä päin vähän kovempi vastus.

Ensin pitää tietää kaikki ilmiön aikaan saavat liikkeet / energiat / työntävät voimat ennen kuin sen voi ymmärtää oikein.

🤔🤔🤔

”Kuten Maxwell ja Poincaré osoittivat, kimmottomat törmäykset kuumentaisivat ainetta niin paljon, että se höyrystyisi sekunnin murto-osassa”

Ensinnäkin laajenevat tihentymät ottavat haltuunsa ulkoapäin niiden sisälle työntyvää laajenevaa työntävää voimaa / energiaa ja osa niitä kohti työntyvästä laajenevasta työntävästä voimasta / energiasta työntyy niiden läpi, siirtäen vain pienen osan liike-energiastaan työntävänä voimana siihen laajenevaan tihentymään jonka läpi työntyvät.

Mutta kyllä ne saavat nämä laajenevat tihentymät höyrystymään / laajenemaan / räjähtämään koko ajan, aivan kuten Maxwell ja Poincaré jo monta aikaa sitten osoittivat matemaattisten kaavojensa avulla.

Se miksi he eivät kyenneet ymmärtämään että niin todellakin tapahtuu koko ajan laajenevan aineen laajeneville atomien ytimille on hämmästyttävää.

😃

Lawrence M. Krauss
Universumi tyhjyydestä

Sivu: 103

Voimme siten toivoa kvanttipainovoimaan liittyvän uuden fysiikan poistavan sellaisten virtuaalihiukkasten vaikutukset, jotka ovat olemassa ”Plancin aikaa” lyhyemmän ajan. Jos otamme huomioon vain sellaisten virtuaalihiukkasten kasautuvat vaikutukset, joiden energia on enintään yhtä suuri kuin tämä raja sallii, saamme äärellisen arvion virtuaalihiukkasten tyhjyydelle antamalle energialle.
Tässä on kuitenkin ongelma. Arvio osoittautuu olevan noin 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kertaa suurempi kuin universumin kaiken tunnetun aineen, myös pimeän aineen, energia!

Jos atomin ja virtuaalihiukkasten energiatasojen välien laskemista pidetään koko fysiikan parhaana laskutoimituksena, tämä tyhjän avaruuden energian arvio – 120 kertalukua suurempi kuin universumin kaikkien muiden osien energia – on epäilemättä pahin. Jos tyhjän avaruuden energia olisi läheskään näin suuri, sen aiheuttama hylkimisvoima ( muistanet tyhjän avaruuden energian vastaavan kosmologista vakiota) , olisi riittävä räjäyttämään Maan saman tien. Lisäksi energia olisi ollut universumin alkuvaiheissa niin suuri, että kaikki näkemämme kappaleet olisivat sinkoutuneet erilleen toisistaan alkuräjähdyksen ensimmäisessä sekunnin murto-osassa eikä tähtiä, planeettoja tai ihmisiä olisi voinut koskaan muodostua.”

Laskut siis osoittavat kerta toisensa jälkeen että kaikki aine / energia todellakin räjähtää eli laajenee koko ajan.

Tyypeillä ei vuan ole ollut, eikä vieläkään ole munaa hyväksyä asiaa!!!

😃

Matemaatikot ovat ajat sitten jo laskeneet matemaattisesti että aineen pitäisi laajentua / räjähtää / hajaantua avaruuteen hyvinkin nopeasti.

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

Kelvin ja Tait

”Le Sagen teoria tuli uudestaan laajan mielenkiinnon kohteeksi sen jälkeen, kun William Thomson (lordi Kelvin) vuonna 1873 julkaisi sitä koskevan artikkelin.[21] Toisin kuin Leray, joka käsitteli hiukkasten lämmittävää vaikutuksesta aiheutuvaa ongelmaa epä­täsmälli­sesti, Kelvin selitti, että absorboitunut energia vastaisi hyvin suurta lämpömäärää, joka riittäisi höyrystämään minkä tahansa kappaleen sekunnin murto-osassa.”

Vaan kun ymmärtää aineen koostuvan laajenevaa / hajaantuvaa / höyrystyvää työntävää voimaa kierrättävistä laajenevista tihentymistä, ymmärtää että juuri näin tapahtuu koko ajan. Avaruuteen laajeneva aine todellakin ”höyrystyy” / räjähtää koko ajan.

Uusi lainaus

”Myöhemmin Peter Guthrie Tait sanoi Le Sagen teoriaa ainoaksi uskottavaksi gravitaation selitykseksi, joka hänen aikaansa mennessä oli esitetty. Hän jatkoi sanomalla:

»Tämän merkillisin piirre on, että jos se on totta, se saa meidät todennäköisesti pitämään kaikkia energian lajeja viime kädessä liike-energiana.[22]»”

Juuri näin. Ei ole olemassa mitään muuta energiaa / työntävää voimaa kuin liike-energiaa. Liike on kaiken A ja O. Mikä tahansa mikä on fyysisen konkreettisesti olemassa olevaa, on jo itsessään työntävää voimaa.

Uusi lainaus

Energia
Absorptio
”Kuten edellä teorian historiaa käsittelevässä osiossa on todettu, suuren ongelman Le Sagen teoriassa muodostaa kysymys energiasta ja lämmöstä. Kuten Maxwell ja Poincaré osoittivat, kimmottomat törmäykset kuumentaisivat ainetta niin paljon, että se höyrystyisi sekunnin murto-osassa, eivätkä tälle ongelmalle esitetyt ratkaisut ole vakuuttavia. Esimerkiksi Aronson[27] esitti Maxwellin väitteelle yksinkertaisen todistuksen:

»Olettakaamme, että vastoin Maxwellin hypoteesia tavallisen aineen molekyyleillä olisi enemmän energiaa kuin hiukkasilla. Siinä tapauksessa hiukkaset keskimäärin saisivat energiaa törmäyksissä, ja kappaleeseen B osuvat hiukkaset olisivat suurienergisempiä poistuessaan kappaleesta B. Silloin gravitaatio vaikuttaisi päinvastoin: kaikkien kappaleiden välillä vaikuttaisi hylkivä voima, mikä vastoin on havaintoja. Jos taas hiukkasten ja molekyylien keskimääräinen liike-energia on sama, nettomääräistä energian siirtoa ei tapahtuisi ja törmäykset olisivat kimmoisia, mikä, kuten on todettu, ei saisi aikaan gravitaation kaltaista voimaa.»”

🤔

Juuri näin. Mitään muuta voimaa ei ole kuin hylkivää voimaa eli työntävää voimaa.

Nämä tyypit laskivat jo ajat sitten että aine koostuu koko ajan räjähtävistä / laajenevista / höyrystyvistä tihentymistä jotka kierrättävät koko ajan höyrystyvää / räjähtävää / laajenevaa työntävää voimaa kaikkien muiden vastaavien koko ajan höyrystyvien / laajenevien / räjähtävien tihentymien kanssa.

Mikä tässä on muka vielä epäselvää, kysyn vuan 😃

😃

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu