Savorinen says, Neal Adams is Right. The Moon is also expanding.

Also with english. Just scroll down.

 

Nyt kun myös Kuuta aktivoidaan vielä kaksi kertaa isosti loppuvuodesta, on teidän hyvä tutustua Neal Adamsin näkemyksiin siitä miten myös Kuusta on nähtävissä sen aikojen saatossa tapahtunut laajeneminen.

 

Mielenkiintoiseksi Kuun havaittavissa ollut laajeneminen on siinä että vain sen toinen puoli on pullistunut havaittavalla tavalla siten että Kuun pinnasta on nähtävissä miltä alueilta pinta on repeytymällä repeytynyt, koska joillekin alueille Kuun pinnan alle on pysähtynyt pimeää laajenevaa ainetta joka Kuun sisällä on laajentunut uudeksi rekisteröitävissä olevaksi aineeksi.

Kuu on siis lukittunut kiertämään Maapalloa siten että sama puoli on koko ajan kohti Maapalloa.

Tästä seuraa se tosiasia että Kuun sisusta on aktivoituneena koko ajan siltä puolelta joka on Maapalloa kohti.

Eli Maapallosta peräisin olevat työntävää voimaa välittävät laajenevat tihentymät kohtaavat Kuusta peräisin olevia työntävää voimaa välittäviä laajenevia tihentymiä vastapalloon Kuun keskustaan asti, mutta sen jälkeehän ne jatkavat Kuun keskustasta peräisin olevien laajenevien tihentymien kanssa samaan suuntaan ja näin ne eivät enää työnny toistensa läpi uudestaan ja uudestaan.

Mutta ennen Kuun keskustaa nämä Maapallosta peräisin olevat laajenevat tihentymät kohtaavat vastapalloon näitä Kuusta ja varsinkin Kuun keskustasta peräisin olevia laajenevia tihentymiä.

Juuri tämä pitää Kuun sisältä aktiivisena siltä puolelta Kuuta joka on Maapalloa kohti.

Ja tästä syystä Kuun sisälle pysähtyy enemmän uutta laajenevaa ainetta sille puolelle Kuuta joka on kohti Maapalloa.

Ja tuo on nähtävissä siitä miten Kuun pinta on repeillyt aikojen saatossa. Senkun vaan osaa katsoa. Jos ei itse osaa, niin katsokaa tuo Neal Adamsin video ja kuunnelkaa mitä hän sanoo 🙂

Tässä toinen Kuun laajenemista käsittelevä video

Tässä vielä video siitä miten Maapallo on laajentunut aikojen saatossa jälkeenpäin havaittavalla tavalla.

Ps. Eli Maapalloa siis aktivoidaan sisältä aika ajoin normaalia voimakkaammin ja tämän syksyn isot aktivoitumiset ovat olleet nähtävissä hirmumyrskyinä jotka ovat voimistuneet yllättävän nopeasti. Siis tutkijoiden mielestä yllättävän nopeasti. Ei minun. Minähän ennakoin juuri sitä että jos hirmumyrskyjä sattuu liikkumaan juuri silloin kun näitä Auringon, Maapallon, Kuun ja kaasuplaneetan linjautumisia tapahtuu, niin silloin ne voimistuvat nopeasti.

Hurrikaani Ian on ollut monilla tavoin erikoinen hirmumyrsky. Kun miettii esim. sen reittiä. Milloin viimeksi tuollaista reittiä pitkin on liikkunut noin voimakas ja nopeasti voimistunut Hurrikaani?

Sata vuotta sitten? 500 vuotta sitten?

Olisiko tuo 26.9.2022 tapahtunut linjautuminen Auringon, Kuun, Maapallon ja Jupiterin kesken osunut vain sattumalta juuri silloin kun Hurrikaani Ian alkoi voimistumaan nopeasti. Varsinkin kun vielä 25.9 Maapallo oli myös Neptunuksen ja Kuun välisellä alueella.

12.8 Maapallo oli Auringon ja Saturnuksen välisellä alueella täydenkuun aikana eli silloin olimme myös Auringon ja Kuun välisellä alueella.

10.9 oli täysikuu ja silloin alkoi tapahtua. Isoja maanjäristyksiä ja Taupo tulivuori heräili kunnes se purkautui 17.9, jolloin Neptunus aktivoi Maapalloa yhdessä Auringon kanssa. 17.9 monet hirmumyrskyt voimistuivat ympäri Maapalloa.

🤔🤔🤔

Jopa Auringon ja Neptunuksen välisellä alueella olo 17.9 siis voimisti näitä hirmumyrskyjä. Siinä mitään ihmeellistä ollut kun ymmärtää että entropia vaikuttaa näihin työntävää voimaa välittäviin laajeneviin tihentymiin jotka liikkuvat valonnopeudella ja omaavat luonnollisesti tiheyden ja tilavuuden. Sisäisen rakenteen. Sisäisen liikkeen / ajan. Sisäisen paineen joka kasvaa kun nämä tihentymät kohtaavat toisiansa vastapalloon uudestaan ja uudestaan silloin kun olemme esim. Auringon ja kaasuplaneetan välisellä alueella. Silloin nämä työntävää voimaa välittävät laajenevat tihentymät työntyvät toistensa läpi ja vuorovaikutuksen takia niissä oleva energia / työntävä voima hajaantuu isommalle alueelle ja näin todennäköisyys kohdata vastaavalla tavalla jo laajentunut tihentymä vastapalloon kasvaa jne jne.

Myös Euroopassa ollut voimakkaita myrskyjä ja tulvia.

https://youtu.be/fCqF1Q5RuLk

🤔🤔🤔

Tämä on ladattu youtubeen äsken.

https://youtu.be/F2ZYJxlNN3s

By the way.

Marsin voidaan nähdä myös laajentuneen aikojen saatossa.

🤔🤔🤔

🤔

Se ei ole avaruus joka laajenee.

Atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät laajenevaa pimeää energiaa / työntävää voimaa josta syntyy tietyissä olosuhteissa rekisteröitävissä olevia hiukkasia kuten elektroneja ja fotoneita jotka myös laajenevat.

Oleellista on se mitä laajenevaa atomin ydintä kohti työntyy ja miten se pystyy aktivoimaan näitä meille pimeitä laajenevia tihentymiä.

Eli tässäkin oleellista se miten vastapalloon toistensa kanssa liikkuvat laajenevat hiukkaset toistensa kanssa vuorovaikuttavat ja miten ne saavat toistensa laajenemisen voimistumaan / kiihtymään jne.

Karkea video siitä miten uusi elektroni syntyy ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä.

Laajenevia tähtiä syntyi paljon ja nopeasti samalla periaatteella aikoinaan niistä laajenevista ziljoonista pimeän aineen tihentymistä joita työntyy ulos galaksien keskusten laajenevista supermassiivisista kohteista.

Oleellista oli se että kaksi laajenevaa supermassiivista kohdetta työntyi toistensa ohi läheltä.

Silloin nämä laajenevat pimeän aineet tihentymät kohtasivat toisiansa vastapalloon uudestaan ja uudestaan kunnes niiden laajeneminen kiihtyi räjähdyksenomaiseksi ja näin uusia laajenevia tähtiä ikäänkuin tyhjästä.

Mutta ei tietysti oikeasti tyhjästä.

🙂

Now that the Moon will also be activated two more times in a big way at the end of the year, it is good for you to get to know Neal Adams’ views on how the expansion that has taken place over time can also be seen from the Moon.

The noticeable expansion of the Moon is interesting in that only one side of it has bulged in a perceptible way, so that the surface of the Moon can be seen in which areas the surface has been torn by tearing, because in some areas under the surface of the Moon, a dark expanding substance has stopped, which inside the Moon has expanded into a new registerable substance.

The Moon is therefore locked in orbiting the Earth so that the same side is always facing the Earth.

From this follows the fact that the interior of the Moon is activated all the time on the side facing the Earth.

That is, the expanding condensations conveying the pushing force originating from the Earth meet the expanding condensations conveying the pushing force originating from the Moon to the opposite sphere up to the center of the Moon, but after that they continue in the same direction as the expanding condensations originating from the center of the Moon and thus they no longer push through each other again and again.

But before the center of the Moon these expanding densifications originating from the Earth meet in the opposite sphere these expanding densifications originating from the Moon and especially from the center of the Moon.

This is exactly what keeps the inside of the Moon active on the side of the Moon that faces the Earth.

And for this reason, more new expanding matter stops inside the Moon on the side of the Moon that is towards the Earth.

And that can be seen from how the surface of the Moon has been torn over time. You can just look at it. If you don’t know how, watch that Neal Adams video and listen to what he says 🙂

🤔🤔🤔

Here’s another video about how the Earth has expanded over time in a way that can be seen afterwards.

🤔🤔🤔

Ps. That is, the Earth is activated from the inside from time to time more strongly than normal, and this fall’s big activations have been seen as hurricanes that have strengthened surprisingly quickly. So, according to the researchers, surprisingly fast. Not mine. I foresaw exactly that if hurricanes happen to move just when these alignments of the Sun, Earth, Moon and gas planet take place, then they will intensify quickly.

🤔🤔🤔

Hurricane Ian has been a special hurricane in many ways. When you think about its route, for example. When was the last time such a powerful and rapidly intensifying Hurricane moved along such a route?

Hundred years ago? 500 years ago?

Would that 26.9.2022 alignment between the Sun, Moon, Earth and Jupiter just happened by chance just when Hurricane Ian started to intensify rapidly. Especially since on September 25 the Earth was also in the area between Neptune and the Moon.

🤔🤔🤔

12.8 The Earth was in the region between the Sun and Saturn during the full moon, so we were also in the region between the Sun and the Moon then.

10.9 was the full moon and that’s when it started to happen. Big earthquakes and the Taupo volcano woke up until it erupted on September 17, when Neptune activated the Earth together with the Sun. 17.9 many hurricanes intensified around the Earth.

🤔🤔🤔

Even in the area between the Sun and Neptune on 17.9, these hurricanes intensified. There was nothing miraculous about it when you understand that entropy affects these expanding condensations that transmit the pushing force, which move at the speed of light and naturally have density and volume. Internal structure. Internal movement / time. The internal pressure that increases when these densities meet each other in the opposite sphere again and again when we are e.g. in the area between the Sun and the gas planet. Then these expanding condensations that transmit the pushing force push through each other and due to the interaction, the energy / pushing force in them is dispersed over a larger area and thus the probability of encountering an already expanded condensation with the opposite ball in a similar way increases, etc., etc.

There were also strong storms and floods in Europe.

https://youtu.be/fCqF1Q5RuLk

🤔🤔🤔

By the way.

Mars can also be seen to have expanded over time.

🤔🤔🤔

🙂

t is not space that expands.

The nuclei of atoms expand and circulate the expanding dark energy / pushing force, which creates particles that can be registered under certain conditions, such as electrons and photons, which also expand.

What is essential is what pushes towards the expanding atomic nucleus and how it is able to activate these expanding condensations that are dark to us.

So, here too, what is essential is how the expanding particles moving into the countersphere with each other interact with each other and how they cause each other’s expansion to intensify / speed up, etc.

Rough video of how a new electron is created from zillions of separate expanding condensations.

Expanding stars were born a lot and quickly on the same principle once from the zillions of expanding dark matter condensations that are pushed out from the expanding supermassive objects in the centers of galaxies.

The essential thing was that two expanding supermassive objects pushed past each other at close range.

Then these expanding dark matter condensations met each other in the opposite sphere again and again until their expansion accelerated to an explosion and I saw new expanding stars as if from nowhere.

But of course not really out of nowhere.

🙂

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu