What is right proportionality. Mitä oikea suhteellisuus on.

Also in English below.

”Entropia hävittää tihentymät”

Näin siinä tulee käymään, mutta siihen menee todella todella kauan aikaa.

Koko ajan räjähtävän työntävän voiman ruuhka-alueet ne vaan ovat ja pysyvät, koska nämä koko ajan räjähtävän työntävän voiman ruuhka-alueet kierrättävät keskenään tätä koko ajan räjähtävää työntävää voimaa ja näin näiden laajenevan työntävän voiman ruuhka-alueiden kyky hidastaa sisälleen työntyvän laajenevan työntävän voiman vauhtia säilyy suhteellisesti ottaen samana hyvin hyvin pitkiä aikoja.

Eli kun laajeneva työntävä voima työntyy kohti toista laajenevaa kvarkkia, sen tiheys pienenee matkan aikana, mutta myös siinä laajenevassa kvarkissa olevan työntävän voimam tiheys pienenee saman aikaisesti koko ajan ja näin laajenevien kvarkkien kyky hidastaa sisälleen työntyvän laajenevan työntävän voiman vauhtia pysyy suhteellisesti ottaen samana.

Eli eivät nämä koko ajan räjähtävän työntävän voiman ruuhka-alueet minnekään yks kaks häviä.

Vaikka niissä oleva koko ajan räjähtävä työntävä voima vaihtuukin ajan kanssa kokonaan.

Myöhemmin yksi avaruudessa laajeneva kvarkki ”peittää” äärettömästä avaruudesta saman kokoisen alueen kuin mitä avaruudessa laajeneva näkyvä maailmankaikkeus ”peittää” tällä hetkellä.

Mutta nämä avaruudessa laajenevat kvarkit ovat meille sittenkin ihan yhtä pieniä kuin mitä ne ovat meille nyt. Niistähän me itsekin koostumme.

Se on sitä oikeaa suhteellisuutta.

😃

”Avaruus tarttuu massaan ja kertoo kuinka liikkua. Massa tarttuu avaruusaikaan ja kertoo kuinka kaareutua.”

Fyysikko John Wheeler

Tuo on ihan täyttä huuhaata.

Avaruus ei tasan tarkkaan tartu mihinkään, eikä kerro massalle yhtään mitään.

Sitä paitsi, eihän tuossakaan kerrota mitään oleellista siitä miten!!!

Jumala loi maailmankaikkeuden.

Miten?

Siten että maailmankaikkeus syntyi.

Ok 🤣🤣🤣

Massa kaareuttaa avaruutta.

Miten?

Siten että se tarttuu avaruuteen ja kertoo miten kaareutua.

Ok 🤣🤣🤣

😃

Tästä kun luet, niin saat ajateltavaksesi jotakin konkreettista ja oikeasti oleellista infoa siitä miten maailmankaikkeus toimii.

Maailmankaikkeuden toimintatapa savolaisittain ajateltuna.

Kierrätys on kaiken A ja O

Kaikki koostuu pohjimmiltaan yhdestä ja samasta asiasta.

Se mistä kaikki pohjimmiltaan koostuu, on itsessään työntävää voimaa.

Ei ole olemassa erikseen ainetta ja erikseen neljää erillistä voimaa.

Atomimalli ja maailmankuva mullistuu lähiaikoina.

Suora havainto siitä miten galaksit ovat syntyneet keskeltä / sisältä ulos päin todistaa nykyiset teoriat virheellisiksi. Tuo havaittaneen viimeistään uudella avaruusteleskooppi James Webbillä.

Ok, ja nyt asiaan.

Avaruudessa laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden syntymä.

Ensin syntyivät galaksien keskusten supermassiiviset kohteet omissa 3 D ”alkuräjähdyksissään” jo olemassa olevaan avaruuteen jo olemassa olleesta työntävästä voimasta ja myöhemmin nämä avaruudessa laajenevat supermassiiviset kohteet törmäilivät toistensa kanssa alkumatkastaan jyrkässä kulmassa ja niistä törmäyksistä uusia laajenevia galakseja.

Avaruudessa laajenevat tähdet syntyivät siitä laajenevasta pimeästä aineesta jota työntyy ulos galaksien keskusten laajenevista supermassiivisista kohteista.

Laajenevat tähdet ovat aina työntyneet pois päin oman galaksinsa keskustan supermassiivisesta kohteesta spiraalirataa pitkin jotakuinkin samassa suhteessa kuin ovat laajentuneet.

Vaikka ne työntyvätkin koko ajan pois päin avaruudessa laajenevan galaksinsa keskustasta, ne eivät juurikaan loittone sieltä suhteellisesti ottaen, koska laajenevat samassa suhteessa.

Atomimalli savolaisittain

Avaruudessa laajenevat atomien ytimet kierrättävät kaikkien muiden laajenevien atomien ytimien kanssa laajenevaa pimeää työntävää voimaa jolla on mm. laajenevan valon luonne ja näin ne työntävät koko ajan toisiansa pois päin toisistansa keskimäärin samassa suhteessa kuin laajenevat.

Työnnä laajeneva kätesi laajenevan rintakehäsi päälle ja tunne miten sydämesi laajenee sykäyksittäin koska sydämesi laajenevat atomien ytimet laajenevat synkronissa, työntäen toisiansa pois päin toisistansa sykäys sykäykseltä.

Laajenevat valot koostuvat suurimmaksi osaksi laajenevasta työntävästä voimasta jota ei voi rekisteröidä meidän laitteilla. Näissä laajenevan valon pimeissä laajenevissa aalloissa on ERITTÄIN paljon enemmän massaa kuin rekisteröitävissä olevissa fotoneissa jotka myös koostuvat avaruudessa laajenevasta työntävästä voimasta.

Rekisteröitävissä olevat elektronit ja fotonit syntyvät näistä ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä joista laajenevan valon laajenevat pimeät aallot koostuvat ja joita työntyy koko ajan ulos laajenevien atomien ytimien erillisistä laajenevista tihentymistä.

Elektronit ja fotonit syntyvät samalla periaatteella kuin avaruudessa laajenevat supermassiiviset kohteet ja laajenevat tähdet.

Tarvitaan vain ulkoinen tekijä joka kiihdyttää ziljoonien erillisten laajenevien tihentymien laajenemisen hetkellisesti räjähdyksenomaiseksi ja näin niistä syntyy / yhdistyy uusi isompi kokonaisuus jonka keskustaan heti erittäin suuri paine ilman minkäänlaisia vetäviä voimia.

Laajenevan fotonin keskustassa ei meidän mittapuulla ole suuri paine, mutta suhteellisesti suht koht vastaava kuin laajenevan tähden keskustassa.

Avaruudessa laajenevien valojen pimeät laajenevat aallot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja näin laajenevien valojen vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Tämän todistavat seuraavat havainnot.

1. Valon kosmologinen punasiirtymä

2. Ns. gravitaatiolinssi-ilmiö

3. Ns. gravitaatiopunasiirtymä

4. Se että kaikki valot liikkuvat aina valolle ominaisella nopeudella.

5. Kaksoisrakokokeet

Valot laajenevat ja kiihdyttävät toistensa laajenemista vuorovaikuttaessaan toistensa kanssa = tieteellinen väite.

Valon liikerataa voidaan esim. yrittää manipuloida miljardeja vuosia vanhojen valojen avulla avaruudessa kaukana Maapallolta.

Kysymykseni Esko Valtaojalle, Kari Enqvistille ja Syksy Räsäselle jotka ovat tämän alan ns. asiantuntijoita.

Miten laajenevaa avaruutta voisi tutkia tieteellisesti siten että sen olemassa olo saataisiin todistettua tieteellisesti?

Käsittääkseni se ei ole mahdollista koska avaruus itsessään ei säteile infoa. Eli avaruutta itseään ei voi yrittää manipuloida siten että manipuloinnin onnistumisesta saisi infon.

Minusta laajeneva avaruus, kaareutuva avaruus ja aaltoileva avaruus ovat vastaavia käsitteitä kuin mitä antiikinajan jumalat olivat.

Jukka Savorinen

“Entropy eliminates densities”

That’s how it’s going to happen, but it really takes a really long time.

The all-time explosive thrust congestion areas are but remain because these all-time explosive thrust congestion areas circulate this all-time explosive thrust force to each other and thus the ability of these expanding thrust congestion areas to slow down the rate of the expanding thrust force relatively speaking the same for very very long periods of time.

That is, as the expanding pushing force pushes toward the second expanding quark, its density decreases during travel, but also the density of the pushing force in that expanding quark decreases at the same time, and the ability of the expanding quarks to slow the rate of the pushing expanding force remains relatively constant.

That is, these all-time areas of congestion of explosive thrust do not go anywhere alone.

Even though the ever-exploding pushing force in them changes completely with time.

Later, one space-expanding quark “covers” an infinite space of the same size as what the space-expanding visible universe “covers” at the moment.

But these space-expanding quarks are just as small for us as they are for us now. That’s what we make up.

That is the right proportionality.

😃

“Space grabs the mass and tells you how to move. The mass grabs space-time and tells you how to bend. ”

Physicist John Wheeler

That’s a complete hoax.

Space doesn’t exactly grab anything, and doesn’t tell the masses anything at all.

Besides, there is nothing substantial about how !!!

God created the universe.

How?

So that the universe was born.

Ok 🤣🤣🤣

The mass curves space.

How?

So that it grabs space and tells you how to curve.

Ok 🤣🤣🤣

😃

From this, as you read, you get to think of some concrete and really relevant information about how the universe works.

The way the universe works in Savo terms.

Recycling is the A and O of everything

Everything basically consists of one and the same thing.

What it all basically consists of is in itself a pushing force.

There is no separate substance and four separate forces separately.

The atomic model and worldview will be revolutionized in the near future.

A direct observation of how galaxies are born from the middle / inside out proves the current theories to be incorrect. That’s to be discovered at the latest with the new space telescope James Webb.

Ok, and now for that matter.

The birth of a visible universe expanding in space.

First, the supermassive objects of the centers of the galaxies arose in their own 3 D “initial explosions” from the pre-existing pushing force into existing space, and later these space-expanding supermassive objects collided with each other at a steep angle from their initial journey and new colliding galaxies from those collisions.

The space-expanding stars arose from the expanding dark matter that protrudes from the expanding supermassive objects in the centers of the galaxies.

Expanding stars have always protruded away from a supermassive object in the center of their own galaxy along a spiral orbit in roughly the same proportion as they have expanded.

Although they are constantly protruding away from the center of their space-expanding galaxy, they do little to move away from it in relative terms because they are expanding in the same proportion.

Atomic model by Savo

In space, the expanding nuclei of atoms recycle with all the cores of other expanding atoms an expanding dark pushing force that has e.g. the nature of the expanding light and thus they constantly push each other away from each other on average in the same proportion as they expand.

Push your expanding hand over your expanding chest and feel your heart expand in pulses as the expanding atomic nuclei of your heart expand in sync, pushing each other away from each other pulse by pulse.

Expanding lights consist for the most part of an expanding pushing force that cannot be registered with our devices. These dark expanding waves of expanding light have VERY much more mass than the recordable photons, which also consist of an expansive pushing force in space.

The registrable electrons and photons arise from these zillions of separate expanding densities of which the expanding dark waves of expanding light consist and are constantly protruding from the separate expanding densities of the nuclei of the expanding atoms.

Electrons and photons are generated on the same principle as expanding supermassive objects and expanding stars in space.

All that is needed is an external factor that accelerates the expansion of the separate expanding densities of the zillions to momentarily explosive, thus creating a new larger entity with a very high pressure immediately in the center without any pulling forces.

At the center of the expanding photon, there is not much pressure on our scale, but relatively similar to the center of the expanding star.

The dark expanding waves of space-expanding lights interact with each other, accelerating each other’s expansion, and thus the speed of the expanding lights accelerates in proportion to the expansion of matter and light.

This is evidenced by the following observations.

1. The cosmological redshift of light

2. The so-called gravitational lens phenomenon

3. The so-called gravitational redshift

4. The fact that all lights always move at the speed characteristic of light.

5. Double slit tests

Lights expand and accelerate each other’s expansion when interacting with each other = a scientific argument.

For example, one can try to manipulate the trajectory of light with the help of billions of years old lights in space far from Earth.

My questions to Esko Valtaoja, Kari Enqvist and Syksy Räsänen, who are the so-called experts.

How could an expanding space be studied scientifically so that its existence could be scientifically proven?

I understand that is not possible because space itself does not radiate information. That is, one cannot try to manipulate space itself in such a way that the success of the manipulation is informed.

I think expanding space is a concept similar to what the gods of antiquity were.

Jukka Savorinen

Jukka Petteri Savorinen

Uusi Suomi blogini

Also english in many old text. Just open and rolling down 🙂

Mies joka joutessaan selvitti miten maailmankaikkeus toimii 😃

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa aloittaa ensimmäisestä tekstistä jonka kirjoitin tänne. Aluksi se on englanniksi googlekääntäjällä, mutta rullaa alaspäin, niin löytyy myös suomeksi 😃

31.12.2020 kirjoitin sen ensimmäisen. Paina sormi linkin päälle ja sitten avaa.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Tekstin jälkeen alhaalla onkin suora linkki seuraavaan aiheeseen jne 😃

I am the One who found out how Universe working.

The nuclei of atoms expand and recycle an expanding dark pushing force that has the nature of dark expanding waves of expanding light. Also the nature of expanding electrons and expanding photons. The dark waves of expanding light interact with each other, accelerating the expansion of each other, and thus the expanding lights move faster and faster in the same proportion as substances / matter and lights expand.
Lets start reading my first post here. It was 31.12.2020

Press the link a little longer
and then click open = avaa

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukka-savorinen/johtiko-albert-einstein-fyysikot-ja-kosmologit-100-vuoden-harharetkelle/

Did Albert Einstein lead physicists and cosmologists on a 100-year delusion?

Juu, myös suomeksi 😃

😃

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu