Kaavauudistus: Ei pyörää tarvitse keksiä uudelleen, jos ketjut on poikki!

 

Nyt kun kaavoitusta ollaan tänä keväänä kehittämässä ja uudistamassa parlamentaarisesti, pyydän kaikkia asiasta kiinnostuneita tutustumaan vuonna 2012 laadittuun

"Asemakaavaprosessin kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta, Skaftkärr, Porvoo; Toukovuoren asemakaavoitus" -RAPORTTIIN 11.9.2012 alla:

 

https://media.sitra.fi/2017/02/23232233/Asemakaavaprosessin_kehitt%C3%A4…

 

Em. raportin loppupuolella todetaan "YLEISIÄ HUOMIOITA" (s. 31 – 32) näin:

"Toukovuoren asemakaava oli pilottihanke ja kaavan laatimisen yhteydessä voitiin tehdä perusteelliset energiatehokkuus- ja hiilijalanjälkilaskennat. Näin perusteellinen menettely ei ole mahdollista kaikissa asemakaavahankkeissa.

Tästä syystä on noussut esille tarve kehittää yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä työkaluja kaavoittajien käyttöön asemakaavojen energiatehokkuustarkastelujen laatimiseen. Tällaisia hankkeita onkin jo vireillä.

Pilottiluonteesta riippumatta Toukovuoren asemakaavaprosessi eteni sujuvasti ja ”ylimääräiset” laskennat ja arvioinnit oli helppo sovittaa prosessiin mukaan. 

Energiatehokkuusnäkökulma toi myös luontevalla tavalla uusia työkaluja ja periaatteita varsinaiseen suunnitteluun mukaan. Ratkaisujen energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästömerkitys tuli selvitysten kautta selkeästi näkyväksi ja vaikutti ratkaisuihin.

Kaavan vaikutuksia arvioitaessa yhdeksi tutkittavaksi parametriksi otettiin kustannukset. Nähtiin tärkeäksi tutkia miten energiatehokkuutta lisäävät tekijät vaikuttivat toteuttamiskustannuksiin. Kustannuksia arvioitiin kaupungin ja asukkaan näkökulmasta. Mittavat energiatehokkuustoimenpiteet saattavat olla joissakin tapauksissa tehokkaita, mutta kustannuksiltaan epärealistisia. Ottamalla kustannukset huomioon oli mahdollista saavuttaa optimaalinen ratkaisu juuri kyseiselle alueelle.

Toukovuoren alueella energiatehokkuus näkyy kaupunkikuvassa monella tavalla, kuten rakennusmateriaaleissa, massoittelussa, rakennusten suuntauksessa, hulevesien käsittelyssä sekä ekopisteen sijoittamisessa. Kaavarungon myötä kaupunkirakenteeseen kytketyt joukkoliikennekatu ja pikapyörätie sekä tiivis rakenne ovat myös energiatehokkuudesta seuranneita elementtejä. Kaavarunkotyön ja asemakaavaprosessin myötä myös lämmitysjärjestelmä määrittyi perustellusti.

Kysymys asemakaavoituksen merkityksestä asukkaiden elämistottumuksia ohjaavana tekijänä on myös noussut keskusteluissa esille. Asemakaavoituksella voidaan tarjota edellytyksiä ekologiselle elämiselle esimerkiksi pyöräpaikkoja lisäämällä, laadukkaalla kevyen liikenteen reitistöllä, hyvän julkisen liikenteen mahdollistavalla joukkoliikennekaduilla tai pikapyörätiellä − vastuu ja päätösvalta on kuitenkin asukkaalla.

Porvoon Toukovuoren energiatehokas asemakaava, kaavaprosessin kehittäminen

Ympäristön asukkaiden ja tulevien asukkaiden kytkeminen suunnitteluun mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voi lisätä alueen yhteisöllisyyttä, jolla on merkitystä esimerkiksi alueen omavaraisuuden kannalta. Yhteisöllisyyttä voi välillisesti tukea esimerkiksi toimivalla kaupunkirakenteella, joka antaa edellytyksiä kokoontumiseen sekä turvallisen kävelyympäristön muotoutumiseen. Toukovuoren projektissa tätä tavoitetta haluttiin edistää ns. sparrausryhmän avulla.

Onnistumisen kannalta keskeistä oli eri tahojen yhteistyö kaavaprosessin aikana, esim. kaupunkikehityksen Skaftkärr-työryhmä osallistui aktiivisesti kaavaprosessiin aivan kaavaprosessin alusta lähtien. Toteutuspuolen (kuntatekniikka, tontin luovutus, rakennusvalvonta, vesilaitos ja energialaitos) tiivis mukanaolo kaavoitusvaiheessa toi näiden osapuolien asiantuntemuksen projektin käyttöön ja antoi tehokkaat mahdollisuudet kaavan toteutukselle ja energiatehokkuustavoitteiden siirtymiselle myös käytäntöön. Toteutukseen liittyviä näkökulmia on esitetty Taulukossa 3.

Kaikilla kaavatasoilla (maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava) ja rakentamisprosessin vaiheissa voidaan vaikuttaa alueiden energiatehokkuuteen.

Suunnitteluprosesseissa tulisi tiedostaa, miten energiatehokkuus voidaan eri suunnittelutasoilla ottaa huomioon ja miten alueiden erityispiirteet vaikuttavat energiatehokkuuteen.

Yksin kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä tehtävät ratkaisut eivät kuitenkaan riitä. Alueiden energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi sillä millaista painoarvoa sille asetetaan esimerkiksi kuntien maapolitiikassa, alueiden kehittämisperiaatteissa, energia- ja ilmastostrategioissa sekä kaikessa maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvässä säädösohjauksessa.

Koko ajan kehittyvät teknologiat ja lisääntyvät tutkimustulokset avaavat uusia energiatehokkuutta parantavia mahdollisuuksia. Toukovuoren suunnittelutyössä pyrittiin sellaiseen asemakaavaan, joka ei sulje pois näitä tulevia uusia, kehittyviä ratkaisuja. Asemakaavan seurantavaiheen rooli korostuu kun alueiden toteutuksen aika on pitkä ja teknologiat ja ajattelutavat muuttavat käsitystä hyvästä rakentamisesta ja kestävästä kehityksestä."

 

******

 

Tällä kaikella yritän sanoa sitä, että ei kaavoitusta tule keksiä uudestaan, jos kuskilta puuttuu kartanlukukyky, nenän päällä roikkuvat kehnot silmälasit tai ketjut on poikki.

Nykyinen kaavoituskäytäntö on ihan hyvä, mutta sitä toteuttavat kuntien ja elyjen kaavoitusviranomaiset ovat sokeutuneet omaan itsemääräämisoikeuteensa normienpurun myötä ja sen mahdollistamana. Lisäksi LUOVA-virasto, viranomaisten puuttuva valitusoikeus ja tuleva maakuntamalli yhdessä vain pahentavat asiaa.

 

smileyOttakaapa kaikki nyt kantaa kaavoituksen kehittämiseksi alla olevan linkin kautta avautuvassa kyselyssä:

 

https://www.strategysignals.com/39884-32579-890@rakentamisen&aivoriihi

 

Näin voit vaikuttaa myös oman asuinalueesi kaavoitusta koskeviin kysymyksiin!wink

 

Lisää aiheeseen:

https://kuntalehti.fi/uutiset/tekniikka/kaavoitusjarjestelmaa-ja-maankay…

https://www.slideshare.net/Ymparistoministerio/kaavoituksen-ja-rakentami…

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160553/YMra_7_…

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250605-maankaytto-ja-rakennusla…

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu