Viimeiset sote- ja maakuntauudistusuutiset Alueuudistus.fistä

 

Verkkoviestintäasiat puhututtivat maakuntauudistuksen viestintäryhmässä 22.3.

Valtiovarainministeriö 23.3.2018 [8.56]

Tiedote

Maakuntauudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä käsitteli 22.3. kokouksessaan toimeenpanon uudelleenorganisointia, viestintästrategian kirkastamista ja Maakunta tutuksi -kampanjaa. Lisäksi keskustelua käytiin maakuntien verkkosivustoihin liittyvistä asioista.

Thomas Sund (VM) antoi tilannekatsauksen uudistuksen toimeenpanon uuteen organisoitumiseen. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on muutosorganisaation yksinkertaistaminen ja valta- ja vastuusuhteiden selkeyttäminen.

Edustuksellisista ryhmistä on tarkoitus siirtyä verkostomaiseen ja avoimeen työskentelyyn. Projektin johtoryhmässä on jatkossa kaikkien reformissa mukana olevien ministeriöiden edustajat. Tavoitteena on kaiken kaikkiaan sujuvampi valmistelu ja paremman tilannekuvan luominen. Viestintäryhmä jatkaa projektin virkamiesjohtoryhmän alaisuudessa. Maakuntien viestintää pyritään kehittämään jatkossa entistä enemmän maakuntien omista tarpeista lähtien.

Maakuntien oma viestintäverkosto aloittaa toimintansa Eeva Mäntymäen (Kainuun liitto) vetämänä.

Ministeriöiden rooli on olla verkostossa kuulolla – niillä ei ole ohjaavaa roolia verkostoon nähden. Sund kertoi viestintäryhmälle myös maakunta- ja sote-uudistuksen viestintästrategiaan kirkastamisesta. Tilanneanalyysin, haastattelujen ja työpajojen pohjalta on nyt syntymässä uusi kiteytys ja ydinviesti. Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen omia viestintäsuunnitelmia tullaan tarkentamaan strategian pohjalta. Viestintäryhmällä tulee olemaan suuri vastuu siinä, että strategia jalkautetaan kaikiin uudistusta tekeviin organisaatioihin.

Viestintäryhmä puolsi esitystä. Keskustelussa nostettiin esiin se, että on tärkeää, että strategian ympärille mietitään myös perusviestejä ja suunnitellaan operatiivisia toimenpiteitä. Viestintään kaivataan konkretiaa sekä poliitikkojen että kansalaisten tueksi. Erinomaisia esimerkkejä uudistusta puoltavista konkreettisista teoista löytyy jo nyt ympäri Suomea: nyt on hyvä hetki lähteä nostamaan niitä voimallisesti esiin.

Kansalaisviestinnän kampanja käynnissä Eeva-Kaisa Kivistö (VM) esitteli Omaamaakunta.fi-sivustoa sekä maakunta tutuksi –kampanjan etenemistä. Kampanjan tarkoitus on parantaa tietoisuutta maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä kertoa tulevista maakunnista ja niiden tehtävistä ihmisten arjen näkökulmasta. Kansalaisille suunnattu verkkosivusto omamaakunta.fi on avautunut maaliskuussa.

Verkkosivuston mainonta on alkanut FB-mainonnalla, hakusanamainonnalla ja bannerimainonnalla suomen johtavissa verkkomedioissa. Vastuu kampanjan jalkauttamisesta on kaikilla maakunta- ja sote-uudistuksesta viestivillä organisaatioilla: kaikki voivat käyttää materiaalipankista löytyvää kampanjamateriaalia ja hyödyntää sitä oman organisaationsa viestinnässä. Tukea maakuntien verkkoviestintään Tiina Nikmo (Vimana) kertoi maakuntien verkkopalvelujen etenemissuunnitelmasta.

Suurin osa maakunnista on toteuttanut valmisteluorganisaation viestintätarpeisiin kevyen verkkosivuston, joka ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu perustettavan maakunnan tarpeisiin. ICT-palvelukeskus Vimana tukee maakuntia niiden verkkosivustojen ja niiden tueksi tarvittavien alustaratkaisujen ja julkaisujärjestelmien toteuttamisessa.

Vimana tulee kilpailuttamaan ja tarjoamaan maakuntien käyttöön valmiin Drupal tai Lifreray -alustan. Tällä hetkellä haussa olevat kärkimaakunnat ottavat päävastuun mallipohjan suunnittelusta. Työ käynnistetään heti kärkimaakuntien valinnan jälkeen. Maakunnat, Vimana ja Kuntaliitto luovat yhteisen kunta.fi-hallintamalliin perustuvan verkkopalveluiden "Makufi" -ekosysteemin sekä siihen liittyvän hallintamallin. Tarkoituksena on saada aikaan sekä kustannussäästöjä että universaaleja ratkaisuja. Maakunnat näkivät ehdotetun verkkopalveluyhteistyön pääsääntöisesti lisäämisen hyvänä asiana.

Viestintäryhmässä nostettiin esiin huoli siitä, eteneekö verkkosivustojen valmistelutyö vaaditulla aikataululla. Viestintäryhmässä todettiin, että maakunnan käyttöön soveltuvat sivustot saadaan valmiiksi ajoissa. Väliaikaisten valmistelutoimielinten kohdalla on mahdollista hyödyntää valmisteluorganisaatioiden viestintätarpeisiin soveltuvia kevyitä verkkosivustoja.

Janne Pajusalo (VRK) esitteli verkkopalveluhanketta, joka keskittyy maakuntien verkkopalvelujen sisältöihin. Jotta jokainen toimija ei päädy eri lopputulokseen, on tarve luoda yhteisiä konsepteja maakuntien vastuulle siirtyvien palveluiden esittämisestä verkossa. Näin varmistetaan ymmärrettävä ja yhtenäinen rakenne ja sisältö. Myös palvelujen löydettävyys on varmistettava. Tavoitteena on, että maakunnat hyödyntävät palvelutietovarantoa monipuolisesti joko suoraan Suomi.fi:n tai sen tarjoamien rajapintojen kautta.

Hankkeen tuotoksena syntyy "mallisuoritus" verkkopalvelun palvelukonseptista maakuntien hyödynnettäväksi. Hankkeen työstä raportoidaan myös jatkossa viestintäryhmälle.

Lisätietoja: valtakunnallisen viestintäryhmän puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM), p. 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi Alueuudistus | alueuudistus.fi | alueuudistus.fi

 

******

 

Sote-uudistuksen vaikutuksia henkilöstöön selvitetään sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta

Sosiaali- ja terveysministeriö 23.3.2018 [11.43]

Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hankkeen, joka tutkii maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia henkilöstöön.

Tutkimus tarkastelee tulevaa muutosta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Hankkeessa tutkimuskohteena ovat sote-alojen ammattilaiset, kunnista siirtyvä tukihenkilöstö ja pienet sote-alojen yritykset.

Sote-uudistus koskee noin 200 000:aa sote-alan ammattilaista. Heistä noin 90 prosenttia on naisia.

Uudistuksessa tehtävillä linjauksilla voi olla tasa-arvon kannalta merkittäviä vaikutuksia. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveysalan työsuhteiden ehdot, kuten sukupuolten väliset palkkaerot ja työpaikan pysyvyys sekä naisten urakehitys. Linjaukset voivat vaikuttaa myös alan vetovoimaan.

Sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva tutkimushanke jatkuu vuoden 2019 loppuun. Sen ohjausryhmä aloitti työnsä 16.3.2018 puheenjohtaja Pentti Arajärven johdolla. Ryhmässä on mukana alan keskeistä tutkijakuntaa sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehiä. Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Tarja Heinilä-Hannikainen (STM), p. 0295 163 227 Alueuudistus | alueuudistus.fi | alueuudistus.fi

 

***

Aika myöhään – jopa myöhässä – tulee maakunta- ja soteuudistuksen viestinnän ja tiedotuksen pohdinta ja tasa-arvokysymykset…

Eikö näitä olisi pitänyt tutkia, arvioida ja julkaista jo hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa…?surprise

Kommentoikaa vapaasti! smiley t. Kirsi

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu