Oppisopimuspaikkojen syntymistä helpotetaan – hyvä vai huono nuorillemme?

Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirje 17.5.2018:

"Oppisopimuspaikkojen syntymistä helpotetaan

Oppisopimuspaikkojen syntyminen helpottuu. Oppisopimuspaikkojen syntymistä helpottavat lakimuutokset astuvat voimaan 1.7.2018.

Työnantaja voi jatkossa ottaa oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen työnantajalle työsopimuslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden tai takaisinottovelvollisuuden estämättä. Valtion virkamieslakia muutetaan siten, että työnantaja voisi ottaa oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslaissa säädetyn takaisinottovelvollisuuden estämättä.

Muutokset mahdollistavat oppisopimukset nykyistä paremmin myös osa-aikatyöaloilla. Tavoitteena on lisätä ammatillisesti kouluttautuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutustyöpaikka. Näin edistetään ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden pääsyä työelämään ja mahdollisuuksia hankkia työmarkkinoilla vaadittavaa osaamista."

Lisätiedot: erityisasiantuntija Elli Nieminen, TEM, puh. 029 5048 247

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta (HE 189/2017 vp; EV 27/2018 vp)

HE 189/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta, lain kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta ja lain valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta
  2. Lag om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen
  3. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
  4. Lag om ändring av 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
  5. Laki valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
  6. Lag om ändring av 32 § i statstjänstemannalagen

Katso myös:

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen

Lähde:

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy/1…

—-

Tässä vielä EU-tietoa lisää:

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Employment and social policy

Eurooppalainen yhteiskunta kehittyy erilaisten tekijöiden, kuten teknisen kehityksen, globalisoitumisen ja väestön ikääntymisen, vuoksi. Siihen on vaikuttanut valtavasti myös vuonna 2008 alkanut talous- ja rahoituskriisi jälkimaininkeineen.

EU:n työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvopolitiikalla pyritään kohentamaan elinoloja edistämällä kestävää kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

EU toimii sosiaalisten muutosten käynnistäjänä pyrkien lisäämään työllisyyttä ja työntekijöiden liikkuvuutta, parantamaan työpaikkojen laatua ja työoloja, tiedottamaan työntekijöille ja kuulemaan heitä, torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia, torjumaan syrjintää sekä uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmiä.

  ... Euroopan unionin kasvustrategia

Lähde:

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.h…

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu