Mistä kumpuaa istuvan hallituksen ja Kelan mielivalta omia nuoriamme kohtaan?

 

Tässä alla Suomenmaa-lehden uutinen tältä päivältä (8.6.2018):

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/383118/f4532a9554

Kela vaatii lukiolaisilta aktiivista kesätyönhakua ja opintolainan nostoa ennen toimeen­tu­lo­tuen myöntämistä

Jos yli 18-vuo­ti­as omil­laan asu­van lu­ki­o­lai­nen jää il­man ke­sä­työ­tä, pi­tää hä­nen nos­taa opin­to­lai­naa en­nen kuin Kela myön­tää hä­nel­le toi­meen­tu­lo­tu­kea.

Asi­an nos­ti esil­le Twit­te­ris­sä Nuo­ri­so­tut­ki­mus­seu­ran tut­ki­mus­pääl­lik­kö Eli­na Pek­ka­ri­nen, joka on saa­nut yh­tey­de­no­ton ta­pauk­ses­ta, jos­sa lu­ki­o­lai­sel­ta vaa­dit­tiin 15–20 ke­sä­työ­pai­kan ha­ke­mis­ta, jot­ta tämä sai­si toi­meen­tu­lo­tu­kea.

 – Luku on ai­van ha­tus­ta ve­det­ty, ei­hän täl­lais­ta vel­voi­te­ta edes työt­tö­mil­tä, Pek­ka­ri­nen ih­met­te­lee.

Ke­lan etuus­pääl­lik­kö Mar­ja-Lee­na Val­ko­nen sa­noo, et­tei täl­lai­sia mää­riä ole kir­jat­tu hei­dän oh­jeis­tuk­siin­sa.

 – Esi­mer­kik­si Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja isoim­mis­sa kau­pun­geis­sa opis­ke­li­jaa tu­li­si oh­ja­ta ha­ke­maan use­am­paa ke­sä­työ­paik­kaa. Läh­tö­koh­tai­ses­ti tämä tar­koit­taa noin viit­tä ha­ke­mus­ta, Val­ko­nen sa­noo.

Tark­ko­ja mää­riä ei ole kui­ten­kaan kir­jat­tu oh­jeis­tuk­siin, vaan ti­lan­tei­ta ar­vi­oi­daan ta­paus- ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­ses­ti.

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on teh­nyt vuon­na 2013 op­paan toi­meen­tu­lo­la­kien so­vel­ta­jil­le kun­tien käyt­töön.

Sii­nä sa­no­taan, et­tei lu­ki­o­lai­sil­ta tu­li­si edel­lyt­tää lai­na­not­ta­mis­ta, kos­ka yli­op­pi­las­tut­kin­to ei pa­ran­na opis­ke­li­jan työ­mark­ki­na­val­miuk­sia tai val­mis­ta am­mat­tiin.

Ke­lan ny­kyi­nen toi­min­ta­ta­pa on ris­ti­rii­das­sa op­paan kans­sa, kos­ka Kela ha­lu­aa koh­del­la kaik­kia yli 18-vuo­ti­ai­ta sa­mal­la ta­val­la riip­pu­mat­ta sii­tä opis­ke­lee­ko opis­ke­li­ja kor­ke­a­kou­lus­sa, am­mat­ti­kou­lus­sa tai lu­ki­os­sa.

Myös kor­ke­a­kou­lus­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa opis­ke­le­vien pi­tää sel­vit­tää oi­keus nos­taa en­sin opin­to­lai­naa en­nen kuin he voi­vat saa­da toi­meen­tu­lo­tu­kea.

Val­ko­nen ker­too, et­tei lai­nan ot­ta­mis­ta edel­ly­te­tä, jos se joh­tai­si koh­tuut­to­maan lop­pu­tu­lok­seen.

Täl­lai­sia ti­lan­tei­ta ovat esi­mer­kik­si va­ka­va sai­raus, jon­ka ta­kia opis­ke­li­ja ei pys­ty elät­tä­mään it­se­ään tai jos opis­ke­li­ja on las­ten­suo­je­lun jäl­ki­huol­los­sa.

Toi­meen­tu­lo­tu­en myön­tä­mi­ses­sä käy­te­tään myös ta­paus­koh­tais­ta har­kin­taa.

Lu­ki­o­lais­ten Liit­to pi­tää ti­lan­net­ta epä­rei­lu­na, kos­ka lu­ki­o­kou­lu­tus ei pa­ran­na ke­nen­kään työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Sik­si lu­ki­o­lai­sil­ta ei pi­täi­si hei­dän mie­les­tään vaa­tia lai­na­not­toa ku­ten am­mat­tiin opis­ke­le­vil­ta tai kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­joil­ta.

Lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Al­var Eu­ro ker­too, et­tä asia ei ole heil­le uu­si.

 – Olem­me teh­neet Ke­lan me­net­te­lys­tä jo puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten kan­te­lun oi­keu­sa­si­a­mie­hel­le, ja odo­tam­me edel­leen rat­kai­sua asi­as­ta, Eu­ro ker­too.

Myös Pek­ka­ri­sen mie­les­tä ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va.

 – Lu­ki­o­lai­set ase­te­taan ai­ka­moi­seen vel­ka­van­keu­teen. Au­to- tai asun­to­lai­nan saa­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa tu­le­vai­suu­des­sa, jos taus­tal­la on iso opin­to­lai­na, Pek­ka­ri­nen sa­noo."

surprise Mistä kumpuaa istuvan hallituksen ja Kelan mielivalta omia nuoriamme kohtaan?

Aktiivimallileikkuri, alle 30-vuotiaiden määräaikaiset sopimukset ilman eri perustetta, opintotukien ja -etuuksien kiristykset, tulevat viikoittaiset työhakemuspakot jne…

Arveleeko hallitus kepillä pelastettavan koko ajan heikentyvä syntyvyys ja nuorten näköalattomuus tulevaisuutta kohtaan?!

Jos tämä meno jatkuu, fiksut nuoremme muuttavat ulkomaille… crying

"Ei hätää", onhan meille aina tulossa nuoria maahanmuuttajia, joita voimme sitten kotiuttaa ja kouluttaa jälleen kalliisti… wink 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu