Mikko Kärnä: Olen kanssasi samaa mieltä, maatalouden kriisi on ratkaistava!

 

Mikko Kärnän Suomenmaa-blogissa tänään (suora lainaus):

"Maatalouden kriisi on ratkaistava"

Suo­ma­lai­nen maa­ta­lous on nyt en­nen­nä­ke­mät­tö­mäs­sä krii­sis­sä.

Krii­si al­koi EU:n Ve­nä­jä-pa­kot­teis­ta, jot­ka ro­mah­dut­ti­vat elin­tar­vi­ke­vien­nin. Tätä seu­ra­si usei­ta huo­no­ja sa­to­vuo­sia sekä S- ja K-ryh­män jat­ku­vaa ”hal­puut­ta­mis­ta”.

Moni tila on jo jou­tu­nut lo­pet­ta­maan toi­min­tan­sa, mut­ta tämä on vas­ta al­kua. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mu­kaan noin 1100 mai­to­ti­laa ja 850 li­ha­kar­ja­ti­laa tu­lee lo­pet­ta­maan toi­min­tan­sa tu­le­vien vuo­sien ai­ka­na.

Lu­vut ovat hä­lyt­tä­viä. Maa­ta­lout­ta on­kin yri­tet­ty tu­kea eri­lai­sil­la krii­si­pa­ke­teil­la, mut­ta ne ei­vät rat­kai­se pe­ru­son­gel­maa. Avain suo­ma­lai­sen maa­ta­lou­den hy­vin­voin­tiin on jos­sain muu­al­la.

On var­sin koh­tuu­ton­ta, et­tä maa­ta­lous­tuot­teem­me jou­tu­vat kil­pai­le­maan hin­nal­la sel­lai­sen ul­ko­mai­sen mos­kan kans­sa, jon­ka tuot­ta­mi­nen on Suo­mes­sa lai­ton­ta.

Loo­gi­sin­ta oli­si, et­tä kiel­täi­sim­me kaik­kien sel­lais­ten maa­ta­lous­tuot­tei­den maa­han­tuon­nin, joi­ta ei ole tuo­tet­tu Suo­mes­sa lail­li­sil­la me­ne­tel­mil­lä. EU:n sää­dök­set tu­le­vat täs­sä vas­taan, mut­ta mitä sii­tä? * Asi­aa pi­täi­si ai­na­kin ko­keil­la ja val­mis­tau­tua sit­ten vaik­ka mak­sa­maan täs­tä sa­kot. Tois­ta vaih­to­eh­toa, eli kor­keis­ta tuo­tan­to­vaa­ti­muk­sis­tam­me luo­pu­mis­ta, mo­ni­kaan tus­kin ha­lu­aa.

Kau­pan duo­po­liin puut­tu­mi­ses­ta on pu­hut­tu vuo­sia, mut­ta käy­tän­nös­sä mi­tään ei ole ta­pah­tu­nut. K- ja S-ryh­mä jat­ka­vat kat­tei­den re­pi­mis­tä tuot­ta­jien kus­tan­nuk­sel­la.

Kes­kus­liik­kei­den val­taan voi­tai­siin puut­tua ai­no­as­taan hou­kut­te­le­mal­la uu­sia toi­mi­joi­ta mark­ki­noil­le. Esi­mer­kik­si kan­sain­vä­li­nen 7-Ele­ven ket­ju toi­mii Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa, mut­ta ei Suo­mes­sa. Täl­lai­sen suu­ren toi­mi­jan hou­kut­te­lu ko­ti­maan päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paan oli­si pa­ras­ta lää­ket­tä ”hal­puut­ta­mis­ta” vas­taan.

Mik­si oma­va­rai­suu­sas­teen on las­ket­ta­va ai­na lä­hel­le 50 pro­sent­tia, en­nen kuin maat he­rää­vät maa­ta­lou­den krii­sei­hin? Näin ta­pah­tui esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa.

Nyt maas­sa teh­dään kaik­ki mah­dol­li­nen ko­ti­mai­sen maa­ta­lou­den ke­hit­tä­mi­sek­si ja ruot­sa­lai­suu­del­la kil­pail­laan. Ruot­sa­lai­nen Pa­ra­di­set-ket­ju esi­mer­kik­si myy vain tuot­tei­ta, jois­ta on mak­set­tu tuot­ta­jal­le rei­lus­ti ja Ruot­sin McDo­nald­sil­la on omat so­pi­mus­tuot­ta­jat, ei­kä ket­ju tar­joi­le muu­ta kuin ruot­sa­lais­ta li­haa.

Sa­maan ai­kaan Suo­mes­sa myy­dään tuot­ta­jil­ta riis­to­hin­taan han­kit­tu­ja tuot­tei­ta ja isot pi­ka­ruo­ka­ket­jut tar­jo­a­vat vain ul­ko­lais­ta li­haa. Oli­si­ko asi­al­le teh­tä­vis­sä jo­tain? Eräs vaihtoehto voisi olla, että säätäisimme tilapäisen kriisiveron.

Suo­ma­lai­sil­ta ku­lut­ta­jil­ta tu­li­si­kin ky­syä, ovat­ko he val­mii­ta mak­sa­maan ko­ti­mai­sen tuo­tan­non jat­ku­vuu­des­ta?

Eräs vaih­to­eh­to voi­si ni­mit­täin ol­la, et­tä sää­täi­sim­me ti­la­päi­sen pro­sen­tin suu­rui­sen krii­si­ve­ron, joka li­sät­täi­siin ra­vin­to­lois­sa ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pois­sa kaik­kien elin­tar­vik­kei­den hin­taan.

Tä­män ve­ron tuot­to taas ja­et­tai­siin suo­ma­lai­sil­le tuo­tan­to­ti­loil­le nii­den tuo­tan­non suh­tees­sa. Sii­nä oli­si ai­na­kin toi­men­pi­de, joka vai­kut­tai­si.

Asi­aa voi­si vaik­ka ky­syä ku­lut­ta­jil­ta vaik­ka­pa kan­sa­lai­sa­loit­teen muo­dos­sa."

– Mikko Kärnä

Jos olette samaa mieltä, että Mikon kirjoituksessa on asennetta ja ideaa, niin painakaa "suosittele"-nappia. Katsotaan, moniko meistä lähtisi talkoisiin Suomen maatalouden ahdingon helpottamiseksi!

Mikko, kiitos hyvästä avauksesta asiassa! smiley Terkuin Kirsi

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu