Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen perusta ja vastuut kuntoon

 

VTM, VT Lauri Jääskeläinen: "TULISIKO RAKENTAMISEN VASTUUTA TIUKENTAA?"

(Ympäristöjuridiikka 4/2017 s. 70–105)

– -"Suomen – kuten monen muunkin maan – heikkoutena pyrittäessä parempaan rakentamiseen laatuun on paikallisviranomaisten vaihtelevat voimavarat sekä virhetilanteissa myös osin sekavat vastuukäytännöt. Viranomaispuolella tarvittaisiin pienten rakennusvalvontojen kokoamista suuremmiksi ja asiantuntemukseltaan vahvemmiksi. Viranomaisen rajallisia voimavaroja kannattaa entistä pontevammin suunnata etukäteen arvioituna eniten huolta aiheuttaviin kohteisiin. Toisaalta, viranomaisella pitää olla tarpeellinen toimivalta puuttua rakennushankkeeseen ryhtyvän itsensä riittämättömään resursointiin. Vastuupuolella eduksi olisi kanavoida nykyistä voimakkaammin vastuuta niille, jotka oikeasti rakennustyötä suorittavat. Käytännössä tämä tarkoittaisi esim. YSE:n* avaamista uudelleen tarkasteluun. [Oma lisäys, "Mikä on YSE"]:

https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Jasenpalvelu/usein-kysyttya/urak…

Valittiinpa rakennusvalvonnan organisointivaihtoehdoista mikä tai mitkä tahansa (valtiollinen malli, valtio-kunta -sekamalli, maakuntamalli, välillisen julkishallinnon malli, yhteistoiminta-aluemalli, isäntäkuntamalli, liikelaitosmalli, ostopalvelumalli yksityisiltä tarkastusyhteisöiltä ym.) niin olennaista on ensin määritellä, mitä julkiselta rakennusvalvonnalta odotetaan ja mistä asioista sen halutaan oikeasti vastaavan. Mitä tulee erityisesti rakentamisen laatuun, niin nykyisten säännösten valossa rakennusvalvonta ikään kuin vastaa ”kaikesta” mutta samalla ”ei mistään”. Perusvastuu on rakennushankkeeseen ryhtyvällä, joka usein on rakentamisasioissa maallikko. Hänen tehtävänään on valita osaavat, pätevät ja kelpoiset suunnittelijat, työnjohto ja toteuttajat. Vastuu kanavoituu, sikäli kuin kanavoituu, lähinnä sopimusjärjestelyjen kautta lukemattomille tahoille. Vastuutilanteet ovat erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta toimeksiannosta, urakkamuodosta ja kaupasta kulloinkin on kysymys.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ei voi ratkaista kysymystä rakentamisen yksityisoikeudellisesta sääntelystä. Sen sijaan maankäyttö- ja rakennuslaissa voidaan selkeästi säätää, mikä osa rakentamisesta ja rakentamisen laadusta kuuluu julkiselle rakennusvalvonnalle ja mikä ei. Niin sanotun suhteutetun valvonnan oikeusohje (MRL 124 §) pitää avata ja purkaa osiin. Pitää määritellä vähintään asetustasolla, minkä asteista julkista rakennusvalvontaa minkäkin laatuisissa rakentamishankkeissa vaaditaan. Eräänä ratkaisuna tähän on rakennushankkeiden vaativuusluokittelu."

 

Katso MRL:n uudistuksen vaiheista lisää:

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet…

 

"124 § Viranomaisvalvonta rakentamisessa

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu