Perustuslaki 22 §:llä GCM-sopimus heti velvoittavaksi ihmisoikeussopimukseksi?

 

Suomenmaa 21.11.2018:

Yritys­vas­tuu­laki ihmi­soi­keuksia turvaamaan

"Maa­il­mas­sa on mil­joo­nia työs­sä­käy­viä lap­sia.

Kan­sain­vä­li­nen työ­jär­jes­tö ILO ar­vi­oi, et­tä on 152 mil­joo­naa las­ta, jot­ka jou­tu­vat te­ke­mään työ­tä niin, et­tä se hait­taa hei­dän kou­lun­käyn­ti­ään.

YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti val­ti­ot ovat si­tou­tu­neet pois­ta­maan pak­ko­työn ja lap­si­työn käy­tön maa­il­mas­ta vii­meis­tään vuo­teen 2025 men­nes­sä. Olem­me myös si­tou­tu­neet työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sien pa­rem­paan kun­ni­oit­ta­mi­seen ja tur­val­lis­ten työ­o­lo­suh­tei­den ta­kaa­mi­seen.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­ta ei saa­vu­te­ta il­man yri­tyk­siä ja nii­den mer­kit­tä­väm­pää pa­nos­ta. Mo­nien yri­tys­ten val­ta kas­vaa, esi­mer­kik­si maa­il­man kym­me­nen suu­rim­man yri­tyk­sen mark­ki­na-ar­vo yh­teen­sä on yh­tä suu­ri kuin maa­il­man 146 köy­him­män val­ti­on yh­teen las­ket­tu BKT (GDP va­lu­es of count­ries). Val­ti­oi­den roo­liin kuu­luu var­mis­taa, et­tä yri­tyk­set toi­mi­vat oi­kein, et­tä ne edis­tä­vät kes­tä­vää ke­hi­tys­tä ja kun­ni­oit­ta­vat ih­mi­soi­keuk­sia." – – (jatkuu alla)

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/21/441714/c682bedd44

Suomen perustuslaki:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu