Keskusta – kaupungistuminen vai hajauttaminen – juna taisi mennä jo…

 

"Maaseudulle toivotaan vero­hel­po­tuksia Norjan malliin, valokuitua ja lisää poliiseja

Har­vaan asu­tun maa­seu­dun ver­kos­to ha­lu­aa seu­raa­vaan hal­li­tu­soh­jel­maan myös kai­vos­ve­ron Pirkko Wilen 10.1.2019 (16:08), Muokattu 10.1.2019 (18:07)

Maa­seu­tu – Ha­lu­am­me, et­tä har­vaan asu­tul­le maa­seu­dul­le luo­daan Nor­jan mal­lia muis­tut­ta­va ve­ro­huo­jen­nus­jär­jes­tel­mä. Etä­työn edel­ly­tyk­siä on pa­ran­net­ta­va esi­mer­kik­si va­lo­kui­tu­yh­teyk­sil­lä. Val­ti­on­hal­lin­nos­sa on siir­ryt­tä­vä käy­tän­töön, jos­sa läh­tö­koh­ta­na on ha­jau­tet­tu työ ja oman työ­pis­teen va­lin­ta, sa­noo Har­vaan asu­tun maa­seu­dun ver­kos­ton pu­heen­joh­ta­ja, Kuh­mon kau­pun­gin­joh­ta­ja Tyt­ti Määt­tä.

Ver­kos­to jul­kai­si tors­tai­na Ro­va­nie­mel­lä kym­me­nen edus­kun­ta­vaa­li­tee­maan­sa ja suo­si­tuk­sen­sa hal­li­tu­soh­jel­maan.

– Maa­seu­tu ei ole riip­pa­ki­vi vaan kan­sal­li­nen voi­ma­va­ra, ko­ros­ti Määt­tä.

– Har­vaan asut­tu maa­seu­tu on osa Suo­men kil­pai­lu­ky­kyä. Alu­eel­la si­jait­see val­ta­o­sa Suo­men luon­non ai­neel­li­sis­ta ja ai­neet­to­mis­ta raa­ka-ai­neis­ta. Muun mu­as­sa raa­ka-ai­nei­den jat­ko­ja­los­tuk­sen, mat­kai­lun kas­vun ja työ­i­käi­sen vä­es­tön elä­köi­ty­mi­sen myö­tä alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä va­ka­va työ­voi­ma­pu­la. Se pi­tää ot­taa va­ka­vas­ti.

Har­vaan asut­tua maa­seu­tua on 68 pro­sent­tia Suo­men pin­ta-alas­ta. Alu­eel­le tu­lee ver­kos­ton mie­les­tä ai­na jää­dä koh­tuul­li­nen osuus  luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

Kun­tien on saa­ta­va asi­an­mu­kai­nen kor­vaus val­ti­on päät­tä­mis­tä suo­je­lu­toi­men­pi­teis­tä sekä riit­tä­vä kor­vaus hak­kuis­ta, joi­ta val­ti­on mail­la suo­ri­te­taan. Ver­kos­ton laa­ti­mas­sa taus­ta­muis­ti­os­sa on esi­tet­ty tä­hän sel­keä mal­li.

Ver­kos­ton mie­les­tä on tär­ke­ää, et­tä kai­vos­toi­min­nas­sa ote­taan huo­mi­oon ym­pä­ris­tö­nä­kö­koh­dat ja kai­vos­paik­ka­kun­nal­le jää koh­tuul­li­nen osuus tuo­tos­ta. Sik­si on otet­ta­va käyt­töön kai­vos­ve­ro. Sen tuot­to koh­dis­te­taan pai­kal­li­sel­le kun­nal­le ja pe­rus­tet­ta­van kai­vo­sym­pä­ris­tö­ra­has­ton pää­o­mak­si. Tä­hän­kin on laa­dit­tu mal­li.

Suo­meen vaa­di­taan myös kan­sal­lis­ta erä­mat­kai­luoh­jel­maa.

– Sii­nä on sel­ke­äs­ti tur­vat­ta­va paik­ka­kun­ta­lais­ten va­paa met­säs­ty­soi­keus, huo­maut­ti ver­kos­ton kes­kus­ta­lai­nen jä­sen Mik­ko Kär­nä.

Lii­ken­ne­bi­o­polt­to­ai­neen ja­ke­lu­verk­koa tu­lee ver­kos­ton esi­tyk­sen mu­kaan laa­jen­taa ja ke­hit­tää muun mu­as­sa mah­dol­lis­ta­mal­la bi­o­kaa­sun ulos­myyn­ti maa­ti­loil­ta. Säh­kö­au­to­jen la­tau­sa­se­ma­verk­koa tu­lee laa­jen­taa har­vaan asu­tul­la maa­seu­dul­la, mikä edis­tää elin­kei­no­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia. Kun­tia tu­lee vah­vas­ti kan­nus­taa vä­hä­hii­li­syyt­tä edis­tä­vään toi­min­ta­ta­paan.

Lä­hi­ruo­an ja­los­ta­mis­ta pai­kal­li­ses­ti on hel­po­tet­ta­va, ko­ti­mai­sen tuo­tan­non kan­nat­ta­vuu­des­ta huo­leh­dit­ta­va ja puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta on laa­dit­ta­va kan­sal­li­nen suo­si­tus.

Ver­kos­ton eh­do­tuk­siin si­säl­tyy myös, et­tä sää­de­tään mi­ni­mi­vas­te­ai­ka po­lii­sin A-hä­ly­tys­teh­tä­vis­sä. 

– Po­lii­sin teh­tä­vä­nä on tur­va­ta kan­sa­lais­ten tur­val­li­suus kaik­ki­na ai­koi­na kaik­ki­al­la Suo­mes­sa."

Lähde:

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/458886/e65a7fb1f6

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu