Antoiko Suomi 1. määräaikaisraporttinsa CRPD-komitealle 10.6.2018 mennessä?

 

"Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD-komitea)

 

Ulkoministeriön sivusto ihmisoikeussopimusraportoinnista

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean sivusto

CRPD-komitean yleiskommentit

 

CRPD-komitea

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD-komitea) on YK:n vammaisyleissopimuksen sopimusvalvontaelin, joka koostuu 18 itsenäisestä asiantuntijajäsenestä.

Komitean jäsenet valitaan neljän vuoden toimikaudeksi salaisella lippuäänestyksellä sopimuspuolten kokouksessa, johon sopimuspuolet kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita. Komitean jäsen voidaan valita uudelleen yhden kerran.

 

Määräaikaisraportointi

Jokaisen sopimusosapuolen on säännöllisin väliajoin toimitettava CRPD-komitealle raportti sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvistä toimista. Ensimmäisen raportin määräaika on kahden vuoden kuluessa sopimuksen kansallisesta voimaantulosta. Tämän jälkeen määräaikaisraportti annetaan neljän vuoden välein.

Kansalaisyhteiskunnalla on mahdollisuus toimittaa oma rinnakkaisraportti CRPD-komitealle. Lisäksi kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla (NHRI) on oikeus toimittaa rinnakkaisraportti komitealla.

Raporttien perusteella CRPD-komitea arvioi sopimusosapuolen toimia ja edistystä sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanossa. Komitea saattaa tarpeelliseksi katsomansa päätelmät ja suositukset sopimusosapuolen tietoon jatkotoimenpiteitä varten.

Suomi antaa ensimmäisen määräaikaisraporttinsa CRPD-komitealle 10.6.2018 mennessä.

 

Yksilö- ja ryhmävalitukset sekä tutkintamenettely

Vammaisyleissopimuksen valinnanen pöytäkirja nojalla yksittäinen henkilö tai ryhmä voi tehdä valituksen vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle kokemastaan yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksien loukkauksesta.

Valinnaisessa pöytäkirjassa määrätään myös komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien ja järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä.

 

CRPD-komitean yleiskommentit

CRPD-komitea on valmistellut ja julkaissut kuusi yleiskommenttia vammaisyleissopimuksen artiklojen tulkinnasta.

Yleiskommenteissa avataan ja tarkennetaan, mitä vammaisyleissopimuksen tietty artikla tarkoittaa käytännössä ja millaisiin toimenpiteisiin artikla velvoittaa sopimusosapuolia. Yleiskommentit ovat tärkeitä työkaluja sopimuksen tulkinnassa ja toimeenpanossa.

Yleiskommentteihin liittyen komitea järjestää avoimia keskustelupäiviä (Day of General Discussion) ja pyytää lausuntoja laatimiinsa yleiskommenttiluonnoksiin.

Ihmisoikeuskeskus antaa lausunnon harkintansa mukaan yleiskommenttiluonnoksiin."

 

Lähde:

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vammaisten-henkiloiden-oikeudet/yk-n-va…

 

"Vammaisten henkilöiden oikeudet

Yleissopimuksessa määritellään, ketkä kuuluvat vammaisiin henkilöihin. Vammaisuuden määrittelyssä on keskeistä henkilön toimintakyvyn suhde ympäristöön. Vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana on henkilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan eikä lääketieteellinen diagnoosipohjainen määrittely.

Oikeusasiamies on havainnut muun muassa seuraavia ongelmia vammaisen henkilöiden oikeuksien toteutumisessa toistuvasti:

  • ongelmat perusoikeuksien rajoittamisessa kehitysvammaisten erityishuollossa
  • puutteet palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimisessa
  • vammaispalvelujen soveltamiskäytännöt ovat epäyhtenäisiä ja soveltamisohjeet saattavat rajoittaa lakisääteisten palvelujen saamista 
  • viivästykset ja menettelyvirheet päätöksenteossa ja asian käsittelyssä
  • puutteet toimitilojen esteettömyydessä sekä asioinnin saavutettavuudessa ja mukautustoimien toteuttamisessa 

Oikeusasiamiehen toimintakertomuksessa on ollut vuodesta 2014 lukien erillinen jakso vammaisten henkilöiden oikeuksista."

 

Lähde:

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/vammaisten-oikeudet

—-

 

surprise Huomaa erityisesti vammaisen määritelmä tässä kohdin: "Vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana on henkilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan eikä lääketieteellinen diagnoosipohjainen määrittely."

Tämä laajentaa vammaisten piiriä huomattavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu