Vanhusten hoidon ongelmat ja ratkaisut ovat olleet jo 10 vuotta tiedossa!

 

”Ko on tämmönen mahollisuus vanahuksille”, Aterian ja palvelun merkitys iäkkäille, Maarit Repo, Opinnäytetyö, Toukokuu 2011:

 

”3.2 Iäkkäiden henkilöiden palveluita koskevat suositukset

3.2.1 Ikäihmisten palveluiden laatusuositukset

Suomen kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoivat ensimmäisen ikäihmisten hoitoa ja palveluita koskevan laatusuosituksen vuonna 2001. Vuonna 2008 sosiaali‐ ja terveysministeriöltä on tullut uudistettu laatusuositus, joka on valmisteltu yhdessä sosiaali‐ ja terveysministeriön, Suomenkuntaliiton ja Stakesin kanssa. Laatusuosituksen on tarkoitus tukea kuntia ja yhteistoiminta‐alueita kehittämään ikäihmisten palveluita, jotka lähtevät paikallisista tarpeista ja voimavaroista. Kehittämisen on tarkoitus tapahtua yhteistyössä ikäihmisten, muiden kuntalaisten, palvelunkäyttäjien ja heidän läheistensä sekä järjestöjen, yrittäjien ja seurakuntien kanssa. (Sosiaali‐ ja terveysministeriö 2008, 7, 9.)

Uudistetussa ”ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa” (2008, 9) huomioidaan hallitusohjelman mukaiset linjaukset, ikääntymispolitiikalle asetetut valtakunnalliset tavoitteet, laatusuosituksien arvioinneista tehdyt tulokset, saatavilla oleva uusin tutkimustieto ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Toimintaympäristön muutoksista meneillään olevalla kunta‐ ja palvelurakenneuudistuksella on suuret vaikutukset palvelujärjestelmään. Kunta‐ ja palvelurakenteen uudistuksella tarkoitetaan valtioneuvoston asetuksen niin sanotun puitelain (169/2007,2§) mukaan tehtävää kuntien selvitystä sosiaali‐ ja terveydenhuollon tehtävien järjestämistä uudelleen kuntaliitoksin tai yhteistoiminta‐alueittain. Laatusuosituksien tavoitteena on lisätä ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä myös parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. (Sosiaali‐ ja terveysministeriö2008.)

Tarkasteltaessa” Ikäihmisten palvelujen laatusuositukset 2008”‐opasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä nousee esille kaksi keskeistä teemaa. Näistä ensimmäinen on onnistuvan ikääntymisen turvaaminen, josta esimerkkinä sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen. Toinen keskeinen asia on terveellisten elintapojen edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen, josta esimerkkinä terveellinen ja ikääntyneiden tarpeisiin sopiva ruokavalio sekä säännöllinen liikunta.

Tärkeää ikääntyneiden kannalta on se, että mitä palveluita on tarjolla ja mistä niitä saadaan. Palvelut voidaan jakaa saatavuuden perusteella lähipalveluihin, seudullisiin palveluihin ja laajaa väestöpohjaa edustaviin palveluihin. (Mts. 17–22.) Palveluiden laatusuosituksen ohjaava voima ei ole ollut riittävä, koska palveluiden saannissa on ollut epäkohtia. Siksi sosiaali‐ ja terveysministeriö on valmistellut lakiluonnosta, jonka tarkoituksena on turvata iäkkään oikeus tarpeen mukaiseen hoivaan sen jälkeen, kun palvelun tarve on arvioitu. (Sosiaali‐ jaterveysministeriö; Luonnos laiksi iäkkään henkilön sosiaali‐ ja terveyspalveluiden saannin turvaamisesta 2011.)” – – (katso koko opinnäytetyö alla olevasta linkistä)

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/32726/Repo_Maarit.pdf?sequ…

VÄLIKYSYMYS 3/2009 vp

"Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen"

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/vk_3+2009.pdf

 —-

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:19

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen, Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2010

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/73618/URN%3AN…

—-

ETENE 5.5.2011 lausunto:

https://etene.fi/documents/1429646/1556028/Lausunto+lakiesityksest%C3%A4…

—-

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019

https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3960-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu