Vesien- ja merenhoidon tehostamisohjelmaan tälle vuodelle 15 milj. euroa

 

– – "Vesiensuojelun tehostamisohjelman tarkoituksena on Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseen tähtäävien toimien tehostaminen ja toimenpiteiden laaja käyttöönotto. Tehostamisohjelmalle on esitetty 45 miljoonaa euroa vuosille 2019 – 2021 ja eduskunta on nyt myöntänyt 15 milj. euroa vuodelle 2019. Keskeiset valtion talousarvion ympäristöministeriön hallinnon alan momentit ovat 35.10.22 Eräät ympäristömenot, 35.10.61 Vesien ja ympäristönhoidon edistäminen ja 35.10.20 Ympäristövahinkojen torjunta.

Tehostamisohjelman perustana ovat valtioneuvoston vuonna 2015 hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016 – 2021, vesienhoidon toimenpideohjelmat ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016 – 2021.

Vesien- ja merenhoidon tavoite on saavuttaa ja ylläpitää vesien ja Itämeren hyvä tilaa. Suomi tekee Itämeren suojelutyötä HELCOM-yhteistyön kautta toteuttamalla myös Itämeren suojelukomission v. 2007 hyväksymää Itämeren suojelun toimintaohjelmaa (Baltic Sea Ac-tion Plan), joka päivitetään vuoteen 2021 mennessä. Baltic Sea Action Plan –toimintaohjelman Suomelle osoittama ravinnekuormituksen vähentämisen tavoite kohdentuu Itämeren valuma-alueelle. Näin Itämeren suojelu nivoutuu kiinteästi myös sisävesien suojelutoimiin.

Pääministeri Juha Sipilän strategisen hallitusohjelman vesien- ja merenhoidon kärkihankkeissa sekä ravinteiden kierrätyksen edistämistä koskevassa ohjelmassa vuosina 2016 – 2019 ympäristöministeriön rahoitus on yhteensä 14 milj. euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät lisäksi avustuksia vesien- ja merenhoidon hankkeisiin vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa. EU-osarahoitteisen maaseudun kehittämisohjelman, EU:n muiden ympäristönsuojeluun kohdenettavien sekä vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksen kanssa nämä muo-dostavat pääosan vesiensuojelun julkisesta rahoituksesta. Tulevalla EU-rahoituskaudella vuosiksi 2021-2027 tulee huolehtia, että eri EU-rahoitusinstrumentteja voidaan käyttää vesien ja Itämeren suojeluun.

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamisen rahoitustarve on kasvava. Tulokset vesienhoidon kärkihankkeista ja ravinteiden kierrätykseen keskittyvistä ns. RAKI-hankkeista ovat rohkaisevia. Itämeren ja sisävesien ravinne- ja kiintoainekuormitusta on viime vuosikymmenten merenhoito- ja vesienhoitotoimilla saatu alennettua. Vanha kuormitushistoria ja nykykuormitus eivät kuitenkaan mahdollista hyvän tilan saavuttamista ilman lisätoimenpiteitä. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat lisääntyvät sateet ja leudot talvet lisäävät ravinnekuormitusta vesiin. Rehevöityminen näkyy mm. happikatona ja sinileväkukintoina sekä Itämerellä että sisävesillä.

 

Ohjelman periaatteet

Tehostamisohjelman periaatteet:

Toimenpiteiden ja rahoituksen kohdistaminen vaikuttavimpiin tilaa parantaviin toimiin

  • Merialue- ja valuma-aluekohtainen lähestymistapa
  • Useiden toimijoiden yhteishankkeet ja hankekokonaisuudet
  • Vesiensuojelun toimintatapojen ja menetelmien muutokset
  • Ohjelman vaikutusseurannan tekeminen. Ohjelman teemat ja rahoituksen jakaantuminen teemoille
  • Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen kohdennetuilla ja vaikuttavilla hankkeilla käyttäen uusia innovatiivisia menetelmiä (25 milj. euroa).
  • Pienten vesistökunnostushankkeiden toteuttaminen kuormituksen vähentämiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistaminen ja perustaminen vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi (10 milj. euroa).
  • Kaupunkien vesien hallinta ja käsittely (4 milj. euroa)
  • Itämeren hylkyihin liittyvien riskin vähentäminen korkeanvalituissa kohteissa (4 milj. euroa)
  • Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus (2 milj. euroa)

Ohjelman teemat …(jatkuu alla, josta pääset "Vesiensuojelun tehostamisohjelma vuosina 2019-2021" -tiivistelmään ohjelman teemoista ja tarkemmasta sisällöstä

http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strate…

Katso myös:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_ohjelma_vauhdittamaan_vesiensu…

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu