HEI, NYT ME YVA-TAAN! Tunnelit, kaivokset, tuulimyllyt, polttolaitokset …

 

Kuvitettu YVA-opas 2018, Kimmo Jalava, Itä-Suomen yliopisto:

Tässä yleistajuisessa oppaassa kerrotaan asiat, jotka jokaisen olisi hyvä tietää YVA:sta ja selitetään, kuinka lainsäädäntö ohjaa arviointia.

– – Opas on laadittu Itä-Suomen yliopistossa osana Suomen Akatemian rahoittamaa kärkihanketta ”YVA-oikeus murroksessa – keinot sääntelyn uudistamiseen ja täytäntöönpanoon (2016-2018)” ja Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (2017–2021)”. Oppaan on laatinut Kimmo Jalava hyödyntäen hankkeissa tuotettua tietoa. – – 

Suosittelen suuresti kaikkia luonnossa liikkuvia ihmisiä, yhdistyksiä, yrityksiä, harrastepiirejä, oppilaitoksia lukemaan ja katselemaan harvinaisen onnistunutta esitystä YVA-menettelystä ja -arvioinnista yhteisen viihtyisän elin- ja asuinympäristömme, luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten luontotyyppien ja kulttuurimaisemien hyväksi ja puolustamiseksi:

http://www.yvary.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kuvitettu-YVA-opas-tekij%…

 

YVA-menettely ja -arviointi on usein hankevetäjien velvollisuus ja samalla se on meidän kaikkien oikeus, vrt. perustuslaki 20 § ja 21 §; myös ns. teollisuusdirektiivi (2010/75/EU) ja EUROOPAN UNIONINPERUSOIKEUSKIRJA (2000/C 364/01)

 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017):

34 §

Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen tai puutteellisuuden perusteella

Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erikseen säädetään, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus valittaa 3 §:ssä tarkoitettua hanketta koskevasta lupapäätöksestä sillä perusteella, että tässä laissa tarkoitettua ympäristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osiltaan puutteellisesti.

Se, jolla muutoin on oikeus hakea lupapäätökseen muutosta valittamalla, voi valituksessaan vedota siihen, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osiltaan puutteellisesti.

 

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/75/EU,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen)

(uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti):

 

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

 

16)

"yleisöllä” yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka, kansallisen oikeuden tai käytännön mukaisesti, näiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;

17)

”yleisöllä, jota asia koskee” yleisöä, johon lupamenettely vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, tai yleisöä, jonka etua päätös luvan myöntämisestä taikka luvan tai lupaehtojen saattamisesta ajan tasalle koskee; tätä määritelmää sovellettaessa kansalaisjärjestöillä, jotka edistävät ympäristönsuojelua ja jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset, katsotaan olevan etu tässä asiassa;

15)

”toiminnanharjoittajalla” ketä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää laitosta tai polttolaitosta, jätteenpolttolaitosta tai jätettä käyttävää rinnakkaispolttolaitosta tai jolla on kokonaan tai osittain määräysvalta tällaiseen laitokseen, taikka, jos kansallisessa oikeudessa niin määrätään, kuka tahansa henkilö, jolle on luovutettu määräävä taloudellinen päätäntävalta tällaisen laitoksen teknisen toiminnan suhteen – –

Lähde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L007…

Ks. erityisesti artiklat 37, 41 ja 47 alla:

 

EUROOPAN UNIONINPERUSOIKEUSKIRJA(2000/C 364/01)

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu