EU: Jäsenvaltion ei välttämättä tarvitse sujuvoittaa YVA-arviointeja

 

Komission ohjeasiakirja ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU) 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävien ympäristövaikutusten arviointien sujuvoittamisesta(2016/C 273/01):

 

 – – "3.2

YVA ja muu EU:n lainsäädäntöJoissakin hankkeissa velvoite tehdä ympäristövaikutusten arviointeja johtuu sekä YVA-direktiivistä että muusta EU:n lain­säädännöstä kuin luontotyyppidirektiivistä (esim. vesipolitiikan puitedirektiivistä tai teollisuuspäästödirektiivistä).

Näissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat soveltaa yhteen sovitettua menettelyä, yhteistä menettelyä tai näiden kahden yhdistelmää. Jäsenvaltion ei välttämättä tarvitse sujuvoittaa ympäristövaikutusten arviointeja näissä olosuhteissa.

Esimerkiksi tietyt YVA-direktiivissä luetellut hankkeet voivat vaikuttaa suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin Natura 2000 -alueilla tai ne voivat aiheuttaa muutoksia vesistöissä. Hankkeisiin, joissa on mukana laitoksia ja joihin viitataan sekä YVA-direktiivissä että teollisuuspäästödirektiivissä, sovelletaan molempien direktiivien vaatimuksia. Arviointimenet­telyt olisi mahdollisuuksien mukaan tehtävä käyttäen yhteistä menettelyä. Tämä tehostaisi tietojen keräämistä, julkista kuulemista ja itse arviointiprosessia." – –

 

Lähde

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:273:FU…

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu