Hankinta-, YVA-laki ja EU:n hankintadirektiivi eriävät ympäristötavoitteissa

 

"Julkisiin hankintoihin turhan vähän tarjouksia – karkaavatko kustannukset käsistä?

VATT:n ja Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan yli puoleen julkisten hankintojen kilpailutuksista saadaan korkeintaan kaksi tarjousta. Kun kilpailu hankinnoista on vähäistä, niin vaarana on kustannusten kasvu. – Kiinnostava jatkokysymys on, pyritäänkö kilpailutuksissa aina houkuttelemaan mahdollisimman paljon tarjouksia, vai onko jotkut niistä suunniteltu joku tietty tarjoaja mielessä, sanoo Aalto-yliopiston Jan Jääskeläinen." – –

Lue lisää alla:

https://kuntalehti.fi/uutiset/julkisiin-hankintoihin-turhan-vahan-tarjou…

Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa–tarkastelussa sekä ajantasainen että uudistuva hankintalainsäädäntö (Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteidenlaitos, Pro Gradu, ympäristöoikeus 29.10.2015 Tekijä: Konsta Luukka 244130, Ohjaaja: Prof. Tapio Määttä)

– – "Ympäristönäkökohtiin liittyvät myös hankintadirektiivin 18 artiklan 2 täytäntöönpanoa koskevat ehdotukset, joiden mukaanjäsenvaltioiden on toteutettava aiheellisia toimenpiteitä varmistaakseen, että talouden toimijat noudattavat hankintasopimuksia toteuttaessaan sovellettavia ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita, jotka on vahvistettu unionin oikeudessa, kansallisessa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai direktiivin liitteessä X luetelluissa kansainvälisissä ympäristö-, sosiaali-ja työoikeudellisissa säännöksissä. Tämä velvoite perustuu myös direktiivin johdantoosan 37 perustelukappaleeseen, jonka mukaan ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden sisällyttämiseksi asianmukaisesti hankintamenettelyihin, jäsenvaltioiden ja hankintaviranomaisten on erityisen tärkeää toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että noudatetaan rakennusurakan tai palvelujen suorituspaikassa sovellettavaa ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädäntöä, joka on vahvistettu laeilla, asetuksilla ja päätöksillä sekä kansallisella että unionin tasolla sekä työehtosopimuksissa, edellyttäen, että tällaiset säännöt ja niiden soveltaminen ovat unionin oikeuden mukaisia." – –

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20160104/urn_nbn_fi_uef-2…

yes Hyvää pohdintaa edellä, mutta loppupäätelmä ei osu oikeaan siinä, että ympäristövelvoitteita sovelletaan edelleen suosituksina, vaikka ne ovat velvoittavaa lakia jo Suomessa tällä hetkellä. Vrt. kesällä 2017 voimaan astunut YVA-laki alla:

 

15 §

Arviointimenettelyn ajankohta

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen muu valmistelu huomioonottaen vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna.

Arvioinnin on kuitenkin oltava käytettävissä 25 §:n mukaista lupa-asiaa ratkaistaessa.

 

25 §

Arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä

Tässä laissa tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä.

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän sekä valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat.

 

26 §

Arvioinnin huomioon ottaminen luvassa

Lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu päätelmä, ja siinä on otettava huomioon arviointiselostusta koskevat ja 29 §:n mukaiset kuulemisten tulokset. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat on otettu huomioon.

 

27 §

Perustellun päätelmän ajantasaisuus

Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla ja miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämisessä noudatetaan mitä edellä 20 §:ssä on säädetty arviointiselostuksesta kuulemisesta. Yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun päätelmän 23 §:n mukaisesti.

Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään mitä tietoja perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi tarvitaan.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu