AVI:n Kemijärven biojalostamolle myöntämä ympäristölupa muutoksenhaussa

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Aluehallintovirasto on myöntänyt Boreal Bioref Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Kemijärven biojalostamon toimintaan. Ympäristölupa koskee myös käsiteltyjen jätevesien johtamista Kemijärven Termusniemeen, jäähdytysvesien johtamista Kemijärveen, siltojen alapuoliselle alueelle ja niihin liittyviä vesialueella tehtäviä ruoppaus- ja rakentamistoimia. Luvan saajalle on myönnetty oikeus aloittaa biojalostamon toiminta lupa-päätöksen mukaisesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

KUULUTUS PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

Dnro PSAVI/2468/2017

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen päätös

Antopäivä: 14.6.2019

Päätösnro: 84/2019

Hakija: Boreal Bioref Oy

 

Asia: Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa

Aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt yhtiölle vesitalousluvan veden ottamiseen Kemijärvestä, vedenottorakenteiden rakentamiseen ja sijoittamiseen vesistöön, patopenkereiden rakentamiseen Kemijärveen sekä niiden rajaaman vesialueen osittaiseen täyttöön, Hiidenlammen kuivattamiseen ja täyttöön sekä vedenottoputken rakentamista varten tarpeellisten ruoppausten tekemiseen. Luvan saajalle on samalla myönnetty näiden toimien toteuttamisen mahdollistama valmistelulupa sekä pysyvä käyttöoikeus vesistöön sijoitettavien rakenteiden toteuttamiseen tarvittaviin toiselle kuuluviin maa- ja vesialueisiin.

Biojalostamon päästöistä vesistöön aiheutuvat kiinteistökohtaiset vahingot käsiteltyjen jätevesien purkualueella sekä kalataloudellisen tuoton menetykset on määrätty korvattavaksi sekä kaupalliselle kalastukselle aiheutuvat vahingot selvitettäväksi ja myöhemmin ratkaistavaksi. Lisäksi luvan saajan on velvoitettu maksamaan 40 000 euron vuotuista kalatalous-maksua kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Nähtävänäpito

Päätös on sähköisesti nähtävänä 14.6.–15.7.2019 Kemijärven kaupungin palvelupiste Sortteerissa (Vapaudenkatu 8).

Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/lupatietopalvelu

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420

Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Valitusaika päättyy 15.7.2019.

Lisätietoja

Asian esittelijä: ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala, puh. 0295 017 664 tai 0295 017 500

Liite 1: VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeu-delta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pää-asiasta.
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.

Valitusaika päättyy 15.7.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa

– asianosaiset, [ks. myös kommentti 1: ”- se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea”,

– rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,

– toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,

– valtion valvontaviranomainen sekä

– toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja

– asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

– valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

– päätös, johon haetaan muutosta
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
– mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
– valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-tettu viranomaiselle
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamie-hen toimivallasta
Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskir-jelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

smiley

Ks. myös samaan asiaan aikaisemmat US-blogini:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277433-sellutehtaita-nousee-kui…

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277369-hiidenlammen-alustava-en…

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277307-taalta-naet-kemijarven-b…

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu