80 milj. euroa menisi metsätaloustoimiin ja vain 14 milj. euroa menisi luonnon monimuotoisuutta tukeviin töihin

Metsä on paljon muutakin kuin vain puumateriaalia: Tuuheita puita ja pensaita, puron lorinaa, sammaleiden tuoksuja, pyrähtelevien lintujen siipien suhinaa.. Hiljaisuutta ja rauhaa 🙂

SLL: Monimuotoisuutta ei oteta tarpeeksi huomioon yk­si­tyis­met­sä­ta­lou­den uusissa tuissa

Suomen luonnonsuojeluliitto on jättänyt 15.1.2021 eriävän mielipiteen yksityismetsätalouden tukia koskevaan mietintöön, koska liitto katsoo, että metsätalouden uudet tuet eivät riittävästi huomioi luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Ks.Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla: Työryhmän muistio, s. 155 – 156.

Suomessa yksityisiä metsänomistajia tuetaan vuosittain lähes 60 milj. eurolla. Uudessa tukiesityksessä metsätalouden kokonaistukisumman ehdotetaan olevan reilut 92 milj. euroa, josta yli 80 milj. euroa menisi metsätaloustoimiin ja noin 14 milj. euroa menisi luonnon monimuotoisuutta tukeviin töihin. SLL:n pj Harri Höltän mukaan rahoituksen painotukset tulisi olla juuri toisin päin.

Höltän mukaan ”Monimuotoisuutta ja vesien tilaa parantavia toimia pitäisi rahoittaa enemmän kuin puuntuotannon tukitoimia. Nyt näihin tukiin menee vain noin kuudesosa kokonaisuudesta. Esimerkiksi uusien metsäautoteiden rakentamisen tuki tulisi siirtää monimuotoisuuden tukemiseen, sillä Suomessa on jo kattava metsäautotieverkosto”.

Laajapohjainen työryhmä on suunnitellut metsätalouden tukien uudistusta, joka astuisi voimaan viimeistään 2024. Työryhmän mietintö on nyt siirtymässä poliittiseen käsittelyyn ja tukien painopistettä sekä ehtoja voi vielä muuttaa.

Suojeluasiantuntija Paloma Hannosen osallistui työryhmän työskentelyyn, ja hän näki, että ”Esimerkiksi nuoren metsän ja taimikonhoidon tukeen tulisi sisällyttää ehto säästöpuuryhmistä ja riistatiheiköistä. Nyt monimuotoisuus ei näy kunnolla uusissakaan metsätalouden tuissa.”

Noin 1/3 Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja  ja metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee koko ajan.

Lähde

Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla: Työryhmän muistio

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu