Apulaisoikeuskansleri tarttui vihdoin oikeaan asiaan! Oikeudellisten ratkaisujen perusteleminen mahdollistaa ratkaisutoiminnan kontrollin.

 

"Mikä ei ole oikeus ja kohtuus

Oikeudellisten ratkaisujen perusteleminen on tärkeää kaikille päätöksen osapuolille, jotta emme syyllistyisi oikeudenkäytössämme mielivaltaan. Päätökset tulee voida aina jälkeenpäin tarkistaa ja että ne perustuvat päätöksen tekoaikana voimassa oleviin lakeihin, vallitsevaan oikeuskäytäntöön sekä EU- ja kv-sääntelyyn.

Tuore ratkaisu: Syyttäjän menettely hovioikeudessa

Diaarinumero: OKV/2184/10/2021

Antopäivä: 25.4.2022

Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

Kohde: syyttäjä

Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen ratkaisussa tuodaan selvästi se, että Syyttäjän velvollisuus perustella päätöksensä on johdettavissa perustuslain oikeusturvaa koskevasta 21 §:stä ja sen 2 momentista, jonka mukaan muun muassa oikeus saada perusteltu päätös turvataan lailla.

25.4.2022 annetussa AOK Mikko Puumalaisen ratkaisussa todetaan, että ”Oikeudellisten ratkaisujen perusteluilla on monia eri tehtäviä”, ja tässä alla ratkaisun jatkoa:

Perustelut ovat tarpeelliset asianosaisille, mutta tämän lisäksi ratkaisujen perusteleminen mahdollistaa muun ohella ratkaisutoiminnan ulkoisen kontrolloitavuuden. Käsiteltävässä asiassa perustelujen johdosta asianosaisten ja ulkopuolisen tarkastelijan tulisi saada vastaus siihen, miksi syyttäjä on käräjäoikeuden syyksilukevan tuomion jälkeen hovioikeudessa luopunut rangaistusvaatimuksestaan. Perusteluvelvollisuudella on merkitystä myös syyttäjän oman itsekontrollin kannalta, sillä hän joutuu perusteluissa arvioimaan ratkaisunsa oikeudellista kestävyyttä.

Perustelujen asianmukaisuutta on osin korostanut käsiteltävän asian poikkeuksellisuus, sillä on käsitykseni mukaan hyvin harvinaista, että syyttäjä vaatii käräjäoikeuden syyksilukevan tuomion jälkeen syytettä hylättäväksi näytön puuttumisen vuoksi.
Merkityksellistä on myös se, että syyttäjän oikeudellinen arviointi on ilmennyt ainoastaan hovioikeudelle toimitetusta kirjallisesta vastauksesta. Kyse ei ole ollut esimerkiksi tilanteesta, jossa syyttäjä olisi pääkäsittelyssä asianosaisten läsnäollessa ilmoittanut suullisesti perustelunsa rangaistusvaatimuksesta luopumiselle ja seikat olisi kirjattu pääkäsittelyn pöytäkirjaan.

Käsiteltävänä olevassa asiassa on ollut kyse laadultaan rikoksesta, josta tuomittava rangaistus on ainoastaan sakkorangaistus eikä rikokseen ole liittynyt asianomistajaa.
Pidän asiaa kuitenkin periaatteellisesti ja oikeudellisesti merkityksellisenä. Syyttäjällä on laaja ja itsenäinen harkintavalta. Mikäli syyttäjä käräjäoikeuden syyksi lukevan tuomion jälkeen luopuu ajamasta syytettä ratkaisuaan asianmukaisesti perustelematta, niin ulkopuoliset eivät pysty mitenkään varmistautumaan ratkaisun asianmukaisuudesta ja muun ohella siitä, että rangaistusvaatimuksesta luopumiseen ei ole vaikuttanut mitkään epäasialliset perusteet. Asianmukaisten perustelujen mahdollistama ulkoinen kontrolli turvaa osaltaan myös syyttäjän omaa oikeusturvaa.

 

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu