Asia C‑687/21 UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) ja Asia C‑216/22 UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

Tämä blogi on jatkoa eilen 8.2.2024 US:n Puheenvuoro-palstalla julkaistuun perus- ja ihmisoikeuksia koskeneeseen ”24.1.2024 EOAK/151/2023 ratkaisija Petri Jääskeläinen: VAMMAISEN HENKILÖN KOHTELU POLIISIVANKILASSA” blogiini

Alla merkittävä tuore vahingonkorvauksia koskeva EU-linjaus alla:

Asia C‑687/21

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

25 päivänä tammikuuta 2024 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Asetus (EU) 2016/679 – 5, 24, 32 ja 82 artiklan tulkinta – 82 artiklan pätevyyden arviointi – Pätevyyden arviointia koskevan vaatimuksen tutkimatta jättäminen – Oikeus tämän asetuksen vastaisesti toteutetulla henkilötietojen käsittelyllä aiheutetun vahingon korvaamiseen – Tietojen luovuttaminen oikeudettomalle kolmannelle osapuolelle rekisterinpitäjän palveluksessa olevan työntekijän virheen vuoksi – Rekisterinpitäjän toteuttamien suojaamistoimenpiteiden asianmukaisuuden arviointi – Vahingonkorvauksen saamista koskevan oikeuden korvaustehtävä – Rikkomisen vakavuuden vaikutus – Velvollisuus osoittaa mainitulla rikkomisella aiheutettu vahinko – Aineettoman vahingon käsite

Lähde

Tässä alla erittäin merkittävä eu-jäsenmaita ja siten myös Suomen oikeudenkäyttöä ohjaava eu-linjaus:

Asia C‑216/22

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

8 päivänä helmikuuta 2024 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt – Direktiivi 2013/32/EU – 33 artiklan 2 kohdan d alakohta ja 40 artiklan 2 ja 3 kohta – Myöhempi hakemus – Tällaisen hakemuksen tutkimatta jättämisen edellytykset – Uuden seikan tai perusteen käsite – Unionin oikeuden tulkintaan liittyvää kysymystä koskeva unionin tuomioistuimen tuomio – 46 artikla – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta ratkaista tällaisen hakemuksen perusteltavuus, jos hakemuksen tutkimatta jättämistä koskeva päätös on lainvastainen – Menettelylliset takeet – 14 artiklan 2 kohta

– – ”Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 33 artiklan 2 kohdan d alakohtaa ja 40 artiklan 2 ja 3 kohtaa

on tulkittava siten, että

jokaista unionin tuomioistuimen tuomiota, mukaan luettuina tuomiot, joissa ainoastaan tulkitaan jo aiempaa hakemusta koskevan päätöksen antamishetkellä voimassa ollutta unionin oikeuden säännöstä, on julistamispäivästään riippumatta pidettävä näissä säännöksissä tarkoitettuna uutena tosiseikkana tai seikkana, jos se lisää merkittävästi sen todennäköisyyttä, että hakija täyttää kansainvälisen suojelun myöntämiselle asetetut edellytykset.

2) Direktiivin 2013/32 46 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa

on tulkittava siten, että

siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus, mutta ei kuitenkaan velvollisuutta, antaa tuomioistuimilleen silloin, kun ne kumoavat myöhemmän hakemuksen tutkimatta jättämistä koskevan päätöksen, toimivalta lausua itse tästä hakemuksesta ilman, että niiden olisi palautettava sitä määrittävän viranomaisen tutkittavaksi, sillä edellytyksellä, että kyseiset tuomioistuimet noudattavat direktiivin II luvun säännöksissä vahvistettuja takeita.” – –

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu