Bää-bää-pääministeri, täällä yksi boo-boo-boomeri, joka haluaisi osallistua omaa asuinaluetta koskevaan päätöksentekoon!

Meille luvattiin 25 kaunista ja hyvää... Olivatko ne vain lupauksia?...
”Voi, voi.. Mitenkähän minä voisin osallistua YVA-menettelyyn, kun kaikki hankkeista tiedottaminen, tietomateriaalit ja vuorovaikutus on viety sähköisinä nettiin?.. Ei puhettakaan, että perustuslain takaama yhdenvertaisuus toteutuisi. Missä viipyy vanhusasiainvaltuutettu?”..

VUOROVAIKUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA Case study: Gasum Oy (2016)

Opinnäytetyössä s. 68 – 69  kerrotaan, että ”Yleisesti YVA-menettelyn ja siihen liittyvän vuoropuhelun tarkastelu toi esille myös kysymyksen hankkeesta vastaavan asemasta vuoropuhelun mahdollistajana. On selvää, että kaikilla toimijoilla, jotka YVA-menettelyjä läpikäyvät ei ole yhtäläistä osaamista, eikä resursseja.”

 

  • Opinnäytetyön tekijälle ”Heräsi kysymys, miten tämä vaikuttaa osallistumiseen ja YVA:n vaikuttavuuteen? Tarvittaisiinko YVA:ssa mahdollisesti enemmän ohjeistusta siihen, miten hankkeesta vastaavien tulisi tai kannattaisi toimia, osallisten tasavertaisen kohtelun vuoksi (mikä on myös YVA-lain lähtökohtana)? Lisäksi yleisellä tasolla pohdintaa aiheutti vuorovaikutuksen ja osallistumisen käytännön mahdollisuudet.”
  • Opinnäytetyössä kyselyyn vastanneiden keski-ikä ja mediaani olivat lähellä 60 ikävuotta.  Tällainen ikäjakauma on opinnäytetyön laatijan mukaan YVA-menettelyn osallistujien keskuudessa yleinen. Ja siksi hän esittääkin kysymyksen, että ”Jos YVA-menettelyyn osallistujat ovat kaikki jo keski-iän ylittäneitä, ovatko YVA:n osallistumismahdollisuudet osallistumisen ja yhdenvertaisuuden puolesta riittävän nykyaikaiset?”
  • Ja tämä oli siis vuonna 2016 ja tämän suuntaisia viitteitä oli ollut vuoden 2015  julkaistussa YVA-yhteysviranomaistoiminnan kehittämistä koskevassa raportissa, jossa oli suositeltu uusien kuulemis- ja vuorovaikutusmenetelmien käyttöönottoa hankkeesta vastaavalle sekä sähköisen osallistumistavan kehittämistä (Ympäristöministeriö 2015, 31, 34.). – –

Lähde

VUOROVAIKUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA, Case study: Gasum Oy 

HAMK, Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen, Visamäki, kevät 2016, Minna Tontti

Hankevalmistelussa ja YVA-menettelyissä suuren yleisön – ja yleisön, jota asia koskee –  kannalta katsoen on nyt menty jo liian pitkälle vain sähköisten palvelujen kautta tehtäväksi tiedottamiseksi ja vuoropuheluksi, josta boomerit lähes automaattisesti blokkautuvat ulos.. 🙁

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu