Eikö olisi korrektia ensin selvittää Viestikoekeskushankkeen taustat ja lainsäädäntö ennen kuin HS:n toimittajia syytetään?

 

Tiedustelin Tikkakosken Viestikoekeskuksesta ympäristöministeriön ym.fi -sivuston (YVA-päätökset) palautelaatikon kautta 31.10.2021 seuraavaa:

Hei, Onko Tikkakosken Viestikoekeskukselle tehty YVA- ja SOVA-arvioinnit? Missä ne on nähtävänä? Ja onko suurta yleisöä tai yleisöä, jota asia koskee, kuultu? Jos niitä ei ole tehtynä ja yleisöä eikä asianosaisia ole kuultu, niin miksi ei ole? Koskevatko EU:n YVA-/SYA- ja Ympäristötietodirektiivit myös eu-maiden maanpuolutushankkeita? Jos ne eivät koske; missä sitä koskeva sääntely ja lainsäädäntö Suomen laissa; ja mistä se löytyy EU:n jäsenmaita koskevassa sääntelyssä? Tiedoista kiittäen Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä (Delegoitu 01.11.2021 08:31)

Kysymykseni delegoitiin Keski-Suomen ELY-keskuksen vastattavaksi; alla suora siteeraus

YVA-direktiivi edellyttää, että direktiivin liitteessä I lueteltujen hankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan. Direktiivin liite I on täytäntöönpantu Suomessa YVA-lain (252/2017) 1 liitteellä. Jäsenvaltioiden tulee lisäksi määritellä direktiivin liitteessä II lueteltujen hankkeiden osalta, arvioidaanko niiden ympäristövaikutukset (4 artikla 2 kohta). Tämä on täytäntöönpantu kansallisesti YVA-lain 3.2 §:llä, jonka mukaan arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, lain liitteessä 1 tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tämä tapahtuu YVA-lain 13 §:ssä tarkoitetulla yksittäistapauspäätöksellä.

YVA-direktiivissä ei ole säännöstä, jonka mukaan sen vaatimukset koskisivat juuri maanpuolustushankkeita, mutta ei ole poissuljettua, että maanpuolustushanke täyttäisi direktiivin liitteen I tai II jonkun hanketyypin kuvauksen. YVA-direktiivi kuitenkin mahdollistaa sen, että jäsenvaltio tapauskohtaisesti päättää olla soveltamatta direktiiviä hankkeisiin tai hankkeiden osiin, jotka on tarkoitettu pelkästään puolustukseen, tai hankkeisiin, jotka on tarkoitettu pelkästään siviilivalmiutta koskeviin toimiin, jos ne katsovat, että sen soveltaminen vaikuttaisi haitallisesti näihin tarkoituksiin (1 artikla 3 kohta). Tämä poikkeusmahdollisuus on täytäntöönpantu kansallisesti YVA-lain 36 §:llä.

[Alla oma §-lisäys:]

36 §

Edellä 11 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi hankkeesta vastaavan esityksestä päättää, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelleta sellaisiin hankkeisiin, joiden yksinomaisena tarkoituksena on puolustukseen tai siviilivalmiuteen liittyvät toimet, jos arviointimenettelyn soveltaminen vaarantaisi niiden tarkoituksen. Ennen päätöksen tekemistä on pyydettävä lausunto asianomaisilta viranomaisilta.

K-S Elykeskuksen limnologi Koistisen antama vastaus jatkuu alla:

Tikkakosken viestikoekeskusta koskien ei ole tehty YVAa, eikä sen osalta ole tullut vireille YVA-lain 13 tai 36 §:issä tarkoitettuja päätöksiä.

SOVA-direktiivi edellyttää, että tietyistä viranomaisten suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, tehdään direktiivissä tarkoitettu ympäristöarviointi (3 artikla 1-3 kohta). Direktiivi ei koske suunnitelmia ja ohjelmia, jotka on tehty yksinomaan maanpuolustusta tai siviilivalmiutta varten. Direktiivi on täytäntöönpantu kansallisesti SOVA-lailla (200/2005), jonka mukaan sitä ei sovelleta yksinomaan maanpuolustusta varten laadittaviin suunnitelmiin tai ohjelmiin (7 §). Kaavojen osalta SOVA-direktiivi on täytäntöönpantu SOVA-lain sijaan maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999).

Ympäristötietodirektiivillä pyritään turvaamaan viranomaisten omassa tai viranomaista varten toisen hallussa olevan ympäristötiedon julkinen saatavuus. Direktiivi on täytäntöönpantu kansallisesti julkisuuslailla ja joillain erityislaeilla. Direktiivin 4 artiklan 2 kohta mahdollistaa ympäristötiedon saamisen epäämisen, mikäli se vaikuttaisi haitallisesti mm. kansalliseen puolustukseen. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 10 kohdassa säädetään maanpuolustusta koskevien asiakirjojen salassa pidosta.

[Alla oma §-lisäys]

24 §

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:

10) asiakirjat, jotka koskevat sotilastiedustelua, puolustusvoimien varustamista, kokoonpanoa, sijoitusta tai käyttöä taikka muuta sotilaallista maanpuolustusta taikka maanpuolustusta palvelevia keksintöjä, rakenteita, laitteita tai järjestelmiä taikka maanpuolustuksen kannalta muutoin merkityksellisiä kohteita taikka puolustusvalmiuteen varautumista, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vahingoita tai vaaranna maanpuolustuksen etua;

Terveisin

Arja Koistinen

limnologi, ympäristö- ja luonnonvarat

puhelin 0295 02 4760

sähköposti arja.koistinen@ely-keskus.fi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Cygnaeuksenkatu 1 / PL 250, 40101 Jyväskylä

www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Esitin tänään K-S Ely-keskuksen limnologi Koistiselle jatkokysymykset:

Jos Tikkakosken Viestikoekeskuksen kohdalta ei ole katsottu tarvetta YVA-tai SOVA-arvioinneille, tiedustelen vielä

  • missä on sitä koskeva päätös, perustelut ja virallinen hankekuuluttaminen?

  • onko hankkeesta (kaavasta, rakennusluvasta, ympäristö- tai maisemaluvasta ym.) kuitenkin kuultu kuntalaisia, naapureita ja ’yleisöä, jota asia koskee’ ja muita asianosaisia?

  • missä kuulemisten tulokset koosteena nähtävillä?

Haukutaanko nyt väärää puuta?

Eikö olisi korrektia ensin selvittää Viestikoekeskushankkeen taustat ja sitä koskeva lainsäädäntö ennen kuin Helsingin Sanomien toimittajia salattujen tietojen vuotamisesta syytetään?

On maan tapa, että YVA- ja SOVA-päätöksiä tehdään ilman lainvaatimia viranomaisarvioita yksittäisen kunnan kaavasuunnittelijan, kunnan lakimiehen tai Ely-keskuksen sähköpostilla ja yhdellä istumalla tehdyin päätöksin ilman asiasta tiedottamista tai kuuluttamista; ja sillä ”hyväksi” koetulla sapluunalla, että kun ei ole annettu hankkeen kohdalta virallista YVA-päätöstä ja sille muutoksenhakuohjetta, niin ei siitä voi myöskään naapurit tai asianosaiset valittaa..

Suomi on jo saanut YVA- ja Ympäristötietodirektiivin nykymuotoisesta täytäntöönpanosta moitteet EU-komissiolta. Nyt MRL-uudistuksen yhteydessä nämä asiat tulee saattaa lopultakin EU-direktiivien mukaisiksi!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu