Ennen Tourujokikunnostusta tulee YVA- ja SOVA-menettelyssä puuttuvat pohja- ja tulvavesikartoitukset tehdä

 

Ks. Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi maa-ainesten ottoa koskevan vesitalouslupahakemuksen Pieksämäellä (9.1.2024 12:10:00)

Tilannetta Tourujokilaaksossa, Kankaan alueella ja läheisellä Taulumäen pohjavesialueella voidaan verrata po. Itä-Suomen AVI:n antamaan vesitalouslupahakemuksen lupapäätökseen.

Huomattavaa erityisesti se, että YVA- ja SOVA-arviointeja ei ole Tourujoella tehty nyt aloitettavassa Tourujokikunnostuksessa, vaikka niitä on YVA-vaatimuksilla vaadittu jo v. 2017 helmikuusta lähtien..

Tourujoella sijaitsevan Lohikosken padon ja patorakenteiden mahdollista purkua ei ole ympäristövaikutusten arvioinnilla tuoreesti tässä nykyisessä ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden vaihtelevassa tilanteessa arvioitu (kuivuuskaudet; kaupunkitulvat).

Aikaisemmat Tourujoella tehdyt ympäristövaikutusten arvioinnit, joita asiassa on joskus tehty, ovat nyt mitä ilmeisimminkin yli 5 vuotta vanhoja ja niillä tällaista massiivista kunnostusta ei voida aloittaa

Vrt. KESELY/1998/2017 -päätöksen väärä valitusoikeus. Vrt. myös ”haitan kärsijöiden” vireille saattamat 19.3.2019 LSL:n 57 §:n ja 57 a §:n mukaiset vireillepanot ja vireillepanojen lainvastainen käsittely kuulematta kaikkia ”haitankärsijöitä” oikea-aikaisesti, jotka 19.3.2019 LSL:n 57 §:n mukaiset vireillepanot alulle laittoivat.

Vastaako Tourujoen nykyinen lievennetty tulvariskiluokka todellista riskiä?

Miten käy Jyväskylän keskustassa Puistokadun varressa ja Tourujoen välissä sijaitsevan Vanhan hautausmaan (merkittävä RKY-alue), kun Vanhan hautausmaan laita on jo muutenkin ollut sortumassa Tourujokeen (ja jouduttu jo tukemaan), jos vedenvirtauksia ja vedenpinnan tasoja ei ole nyt tehtävään Tourujokikunnostukseen edes arvioitu; ja sateisuus ja kaupunkitulvat lisääntyvät merkittävästi? Taulumäellä sijaitsee  suojeltava pohjavesialue.

Läheinen 3,1 ha suuruinen Makkaramutkassa (kuvassa) sijaitseva LS-alue on myös vaarassa jäädä veden alle..

K-S:n Ely-keskus on merkittävimmän tulvariskiluokitusmerkinnän jo aikaisemmin poistanut Tourujoelta, Lutakosta ja Jyväsjärven Suuruspäästä, jotta näille alueille saa rakentaa..

Huomioiko K-S:n Ely-keskus ilmastonmuutoksen vaikutukset näin tehdessään?

Vastaako Tourujoen nykyinen lievennetty tulvariskiluokka todellista riskiä?

Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi maa-ainesten ottoa koskevan vesitalouslupahakemuksen Pieksämäellä 

www.sttinfo.fi/tiedote/70079901:

– – Alue kriittistä vedonotolle ja pohjaveden laadulle

Alueen kunnat, maakuntaliitot ja ympäristönsuojeluviranomaiset esittivät hanketta koskeneissa lausunnoissaan huolensa siitä, että vesitalousluvan myöntäminen maa-ainesten otolle kasvattaisi entisestään avattujen ja jälkihoitamattomien maa-ainesten ottamisalueiden pinta-alaa alueella, joka on vedenjohtavuutensa vuoksi kriittistä vedenotolle ja pohjaveden laadulle. Aluehallintovirasto toimi asiassa vesilain mukaisena lupaviranomaisena tehden lupapäätöksen hakijalta saamiensa tietojen ja selvitysten perusteella ja ottaen huomioon annetut lausunnot.

Lupapäätös nro 3/2024 on nähtävillä vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (Dnro ISAVI/7931/2022). Päätökset löytyvät tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa asian diaarinumeron. Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu

Linkkejä:

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu