Ennennäkemätön iso tuulipuistojen alue uhkaa valtakunnallisesti arvokasta Lestijokimaisemaa: asukkaat asumaan Eiffel-torniviidakossa

 

Tulee vaan mieleen

Paljonko maksaa hehtaari Lestijoen kulttuurimaisemaa?

Paljonko maksaa Lestijoen kulttuurimaisema-alueen ainutlaatuinen hiljaisuus?

Tilitetäänkö tuulipuistoista saadut verovarat vahinkoa kärsiville Lestijokivarren kulttuurimaisema-alueella asuville asukkaille, mökkiläisille, matkailu- ja luontoyrittäjille ja luonnonrauhasta nauttiville reppureissaajille?..

Onko Lestijokivarren ainutlaatuinen kulttuurimaisema, hiljaisuus ja monimuotoinen luonto nyt kaupan?

HAMELY/2047/2022

30.6.2023
Winda Energy Oy
Mikonkatu 2 D, 4. krs
00100 Helsinki

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Tuohirämeen ja Linnanharjun tuulivoimahanke, Kannus, Kalajoki, Sievi, Toholammi, Kokkola

s. 18 – 20:

”Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry tuo esille lausunnossaan, että vaihtoehdossa VE3 sijaitseva voimala, joka sijaitsee metsälakikohteen, suoelinympäristöt läheisyydessä, tulee poistaa. Voimapaikat tulee numeroida. Linnanharjun alueesta vain osa on mukana potentiaalisten tuulivoimatuotannon alueissa.

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia tulee tarkastella, koska kolmenkymmenen kilometrin etäisyydelle on suunniteltu mittavia hankekokonaisuuksia. Tämänkaltaista tuulivoimaloiden keskittymää ei ole vielä rakennettuna, joten yhteisvaikutusten määrää ja laajuutta ei voi tietää tai täysin ennustaa. Myös tutkimustieto tuulivoiman vaikutuksista eliöihin puuttuu Suomen oloissa.

Tuulivoimaa aiotaan rakentaa valtakunnallisesti arvokkaaseen Lestijokimaiseman välittömään läheisyyteen. Seutu on täynnä asutusta ja riittävät suojaetäisyys asutukseen tulee arvioida tarkasti ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja muut vaikutukset. Näin laajoissa hankekokonaisuuksissa tulee painottaa asukaskyselyjen tuloksia, koska alueen asukkaat tulevat asumaan melkoisessa Eiffel-torniviidakossa.

Tuohirämeen hankealue on lähes kiinni Kannuksen hiihto- ja retkeilyreitissä (Poleenharjun ulkoilureitti). Lisäksi hankealueen sisään jää luontopolku.´Vaarana on jäiden sinkoaminen ja varoetäisyydet tulee huomioida.

Linnanharjun suunnittelualueelle sijoittuvat pienialaiset rehevät lehtolaikut tulee säilyttää muuttumattomina sekä alueen luoteisosaan Matojärvennevan itäpuolelle sijoittuva erillinen suoelinympäristökuvio. Maisemamallinnuskuvat tulee laatia maisemavaikutusten hahmottamiseksi.

Hankealue sijoittuu keskelle susireviiriä. Siellä liikkuu kuuden seitsemän yksilön susilauma. Myös ahma ja karhu esiintyvät hankealueella.

Alueen reunalla on metsäpeuran elinaluetta. Luken (11/2021) tekemän selvityksen tarkoituksena oli kuvata nykyisiä metsäpeuran keskeisimpiä esiintymisalueita maakunnissa. Pelkkä esiintymisalueiden kartoitus ei ole riittävää. Tulee tutkia myös tuulivoimarakentamisen häiriöiden vaikutukset metsäpeurojen liikkumiseen ja vasomisalueisiin. Luke on käynnistänyt vuoden 2023 alusta viisivuotisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään tuulivoimarakentamisen vaikutusta metsäeläinten esiintymiseen. Tutkimustuloksia on syytä odottaa jo varovaisuusperiaatteen mukaisesti ennen tuulivoiman laajamittaista rakentamista.

Lepakoille soveltuvia elinympäristöjä löytyy alueelta sekä näköhavaintoja on tehty lepakkoselvitysten yhteydessä.

Vieraslajit kulkeutuvat työkoneiden renkaiden mukana alueelle tämä on otettava huomioon. Tuulivoimateollisuusalueen rakennuttaja tulee velvoittaa, ettei käytetä saastuneita maamassoja alueilla. Toimijoille tulee asettaa usean vuoden seuranta- ja torjuntavelvoite vieraslajeille.

Varsinkin vesistöjen ja pohjavesialueiden lähellä kasvinsuojeluaineiden käyttö tulee kieltää. Tuulivoima-alueiden mikromuoviongelmasta ei ole riittävästi tutkimustietoa.

Tuulivoimaloiden muovi sisältää haitallista bisfenoli-A yhdistettä. Sen leviäminen ympäristöön on ehdottomasti estettävä.

Lintujen reitin vuoksi ainakin Linnaharjun puoleiset voimalat tulee jättää rakentamatta, eli alueelle ei voi rakentaa kuin VE3 -suunnitelman mukaiset voimalat. Sähkönsiirtoreiteistä SVE2 on vähiten haitallisin. Sen rakentamisessa tulee käyttää ainakin osittain maakaapelointia (eli suunta maan alta). Tuulivoiman sijoittelu vaikuttaa vahvasti asumisviihtyvyyteen sekä kunnan pito- ja vetovoimaan.”

Lähde

Ks. Winda Energy Oy, Tuohirämeen ja Linnanharjun tuulivoimahanke, Kannus, Kalajoki, Sievi

”Hankkeessa on tarkoitus rakentaa enintään 47 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimahanke Kannuksen ja Kalajoen kaupunkien alueille. Tuulivoimahanke sijoittuu kaupunkien rajalle Kannuksen kaupungin pohjoisosaan ja Kalajoen kaupungin eteläosaan. Hanke liitetään valtakunnan verkkoon Sievin kunnan alueelle sijoittuvalla Kukonkylän sähköasemalla.” – –

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu