EOA:lle: Miten KKO:2022:56 -ennakkopäätöstä sovelletaan hallinto-oikeuskäsittelyissä, jos aikaisempia päätöksiä ei ole perusteltu?

Suomi on rikkonut jo pitkään ja rikkoo alati edelleenkin  EU:n perusoikeuskirjaa ja muutoksenhakijan luottamuksensuojaa, koska hallinto-oikeudet eivät useinkaan avaa tai perustele muutoksenhakijan esitämiin vaatimuksiin nähden antamiaan päätöksiä.

Katso 12.10.2022 annettu KKO:2022:56 -ennakkopäätös kiinteistönkauppaa koskevista sovintotarjouksista, niiden menestymisestä ja lopullisten oikeudenkäyntikulujen jakautumisesta ja jakautumisen perusteista

– – ”8. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan jos alemman tuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta, velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut ylemmässä tuomioistuimessa on määrättävä sen mukaisesti, mitä muutoksenhakumenettelyssä on tapahtunut ja onko asianosainen voittanut vai hävinnyt muutoksenhaun. Siinä tapauksessa, että muutoksenhakemus hyväksytään ainoastaan osaksi, noudatetaan soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n määräyksiä (KKO 2010:24, kohta 6 ja KKO 2020:81, kohta 10).” – –

Lähde

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJA (2012/C 326/02)

”41 artikla


Oikeus hyvään hallintoon


1. Jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet, elimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa.


2. Tähän oikeuteen sisältyy erityisesti


a) jokaisen oikeus tulla kuulluksi ennen kuin häntä vastaan ryhdytään yksittäiseen toimenpiteeseen, joka vaikuttaa häneen epäedullisesti;


b) jokaisen oikeus tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin ottaen huomioon oikeutetun luottamuksellisuuden, salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden vaatimukset;


c) hallintoelinten velvollisuus perustella päätöksensä.


3. Jokaisella on oikeus saada unionilta korvaus niistä vahingoista, joita unionin toimielimet tai sen henkilökuntaan kuuluvat ovat aiheuttaneet tehtäviään suorittaessaan, jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.


4. Jokainen voi ottaa yhteyttä unionin toimielimiin jollakin perussopimusten kielistä, ja hänen on saatava vastaus samalla kielellä.”

Lähde: FI26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/403

Hallinnossa asioivia on kohdeltava tasapuolisesti perustuslain 6 §:n eli yhdenvertaisuuspykälän mukaisesti.

Hallinto-oikeuksissa tai KHO:ssa asioivat eivät saa olla heikommassa asemassa kuin käräjäoikeuden tai KKO:n kautta oikeutta itselleen hakevat.

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu