EU-komissio moittii Suomen YVA-lainsäädännön olevan puutteellista myös sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien lupamenettelyiden osalta

 

Suomi on jo vuosikausia rikkonut ja rikkoo edelleen ilmeisellä tavalla YVA-direktiiviä.

Miksi Suomi ei ole saattanut lupauksensa mukaisesti omaa kansallista YVA-lainsäädäntöään YVA-direktiivin edellyttämälle tasolle vuoden 2021 loppuun mennessä?

Lausuntopalvelusta voi huomata, että Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, jäljempänä YVA-direktiivi) on pantu Suomessa täytäntöön ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetulla lailla (252/2017, jäljempänä YVA-laki) sekä useisiin ympäristön käyttöä ohjaaviin lakeihin tehdyillä muutoksilla.

Suomi on vastaanottanut 28.11.2019 Euroopan komissiolta virallisen huomautuksen (asianumero 2019/2290) koskien YVA-direktiivin täytäntöönpanoa Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Komissio katsoo, että useita direktiivin säännöksiä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön. Komission mukaan puutteet koskevat muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (jäljempänä YVA-menettely) soveltamisalan määräytymistä, YVA-menettelyn tulosten huomioon ottamista lupamenettelyissä sekä päätösten perustelemiseen ja muutoksenhakuoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Komissio on katsonut Suomen kansallisen sääntelyn olevan puutteellista osin myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piirissä olevien sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien lupamenettelyiden osalta.
Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on parantaa ympäristöllisten näkökohtien huomion ottamista YVA-menettelyssä arvioitujen sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien sijoittamisesta päätettäessä. Muutoksilla täydennettäisiin YVA-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Osallistu asiaa koskevaan Lausuntopalvelu.fi-palvelusta löytyvään lausuntopyyntöön (VN/23/2022) 13.5. mennessä tästä.

Lausuntopyyntö VN/23/2022: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu