Hannu Aro, kiitos hyvästä artikkelistasi! 🙂 Vallitsevan oikeuskäytännön tulee turvata yhdenvertaisesti kaikkien oikeussuojan

Hannu, kiitos hyvästä artikkelistasi 🙂

Nostan linkistäsi esiin tämän:

– – YSL sisältää kuitenkin aiemman tarkistamismenettelyn (71 §) poistamisen jälkeenkin mahdollisuudet muuttaa lupaa (89 §), jos ennakoimattomia ja olennaisia ympäristövaikutuksia aiheutuu

Toiminnanharjoittajalla on aina oikeus hakea luvan muuttamista.

Lupaviranomaisen on lisäksi valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön aloitteesta muutettava lupaa, jos:

1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta;

2) toiminnasta voi aiheutua tässä laissa kielletty seuraus;

3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia;

4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen;

5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi. – – (tekstin tummennus oma)

Tästä po. on esimerkkinä se, että Jyväskylän Tourujokivarteen väkisin vastoin useita kaavoitusta, rakentamista ja maankäyttöä koskevia lakeja sekä YVA-/SEA-direktiivejä ja -lainsäädäntöä ja PL 20 § – 22 §:iä sekä vastoin Jyväskylän omaa 1.1.2017 voimaanastunutta rakennusjärjestystä ja siinä säänneltyä rantarakentamista koskevia määräyksiä rakennettiin Tourujokivarteen Jyväskylän Tourulassa 2019 – 2020 ”Laukaan avovankila” (jonka nimi muutettiin myöhemmin Jyväskylän vankilaksi) ja tässä asiassa muutosta asiaan tuomioistuimista hakevat tahot ja haitankärsijät oli[si]vat saamassa avovankilahankkeen nurin lainvastaisen rakennusluvan puuttumisen ja puuttuvan ympäristö- ja maisemaluvan vuoksi ko. avovankilan pihalle aiotusta ikkunapajasta, mutta kun muutoksenhakijat olivat valitusasiassaan siinä oikeassa, että asemakaavamuutoksessa avovankilalle ja ikkunapajalle, jotka hyväksyttiin kiihkeällä äänestyksellä 27.3.2017 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa, ko. asemakaavamuutoksen alkuperäisissä virallisissa kaavakuulemisessa ei em. ikkunapajaa ollut, ko. ammattimaiseen toimintaan tarkoitettu ikkunapaja ei koskaan noussut ko. avovankilan pihalle, mutta asiassa oikeassa olleet muutoksenhakijat – jotka vaativat ikkunapajalle kemikaaleineen ja ympäristöriskeineen ympäristölupaa – saivat pitää vahinkonaan tästä ”aloitteestaan” kaikki muutoksenhakukulut kaikissa oikeusasteissa.

Siis kun nostamassasi linkissä sanotaan, että ”Toiminnanharjoittajalla on aina oikeus hakea luvan muuttamista”, niin siinä turvataan vaan toiminnaharjoittajan oikeudet asiassa, mutta asiassa muutosta hakeneet ”aloitteen tekijät” eli valituksen tehneet tahot, ”haitasta kärsivät” tahot, naapurit ja muut osalliset saavat pitää vahinkonaan valituksista, oikaisuvaatimuksista ja kanteluista syntyneet muutoksenhaku- ja asianajokulut.

Ilmeisen kohtuutonta! 🙁

Lähde

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu