HUS:issa on käytössä sähköinen ”Potilaan/omaisen vaaratapahtumailmoitus”. Sama käytäntö saatava heti koko maahan.

Meneekö eläinten terveys ja hoito tärkeysjärjestyksessä jo ihmisten hoidon edelle? Ks. edellinen blogini ”Milloin meillä Suomen heikon sote-hoitotilanteen vuoksi aletaan käsitellä ”ihmissuojelurikoksia”? Vrt. KKO:2023:33″

Ks. Potilaan/omaisen vaaratapahtumailmoitus (HUS)

Tällainen sähköinen esitäytetty ”Potilaan/omaisen vaaratapahtumailmoitus” -lomakepohja tulisi olla kaikissa hoitopaikoissa (myös paperisena kaikille saatavana), niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella, ja jonka voisi halutessaan jättää myös nimettömänä.

Myös kaikissa apteekeissa tulisi olla tällainen vastaava vaaratapahtumailmoituskäytäntö, jossa voisi ilmoittaa mahdollisista lääkevahinkotapahtumista ja reseptiepäselvyyksistä.

Kerättyjen vaaratapahtumailmoitusten kautta saaduilla tiedoilla voidaan varautua ja puuttua jo ennakolta erilaisiin vaaratapahtumiin, mikä on inhimillisesti katsottuna ensisijaista ja kärsimystä vähentävää, mutta siten säästetään myös yhteiskuntamme rajallisia sote-verovaroja sekä tuomioistuinten resursseja sote-valitusasioiden kohdalla.

Ks. Potilasvahingot, hoitohaitat ja hoitovirheet

Potilasvakuutuslain mukaan potilasvahinkona pidetään potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutunutta henkilövahinkoa. Henkilövahingon tulee olla syy-yhteydessä potilaan tutkimiseen, hoitamiseen tai niiden laiminlyöntiin.

Potilasvahinkona voidaan korvata hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, potilaan kehoon kiinteästi asennettavan laitteen vahinko, hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko, lääkkeen toimittamisvahinko tai kohtuuton vahinko.

Potilasvakuutuslain tavoitteena on puolueeton ja avoin korvausjärjestelmä, jossa korvauksen saamiseksi ei tarvitse osoittaa tuottamusta tai laiminlyöntiä. Näin toimien toivotaan haittatapahtumien mahdollisimman avointa raportointia ja mahdollisuutta niiden analysoinnin (auditoinnin) avulla ehkäistä haittatilanteita ennakolta.

Haittatilanteiden analysointi onkin katsottu yhdeksi tärkeimmistä keinoista potilasturvallisuuden ja koko hoidon laadun kehittämiseksi lähitulevaisuudessa.

Potilasvahinko, hoitohaitta ja hoitovirhe ovat käsitteinä osittain päällekkäisiä:

Potilasvahinko on potilaalle terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä aiheutunut henkilövahinko. Potilasvahinko on korvattava, jos jokin kahdeksasta potilasvakuutuslain mukaisesta korvausperusteesta täyttyy.

Hoitohaittana pidetään potilaalle hoidosta aiheutunutta haitallista seuraamusta. Se voi olla potilaalle hoidosta aiheutunut potilasvahinko tai muu hoitokomplikaatio, mutta laajasti määriteltynä se kattaa kaikki potilaan hoidon yhteydessä kokemat negatiiviset seuraukset ja tuntemukset, kuten huonosta kohtelusta aiheutuneen mielipahan. Hoitohaitta ei välttämättä johdu puutteellisesta tai virheellisestä menettelystä.

Hoitovirheellä tarkoitetaan yhden tai useamman hoitohenkilökuntaan kuuluvan ammattihenkilön selvästi virheellistä menettelyä. Hoitovirheeksi voidaan kutsua menettelyä, jonka perusteella terveydenhuoltoa valvovat viranomaiset tai asiaa käsittelevät tuomioistuimet saattaisivat määrätä ammattihenkilölle jonkin seuraamuksen. Virheellinen menettely voidaan arvioida hoitovirheeksi silloinkin, kun siitä ei ole aiheutunut potilaalle hoitohaittaa.

Sairaanhoidossa kuten kaikessa inhimillisessä toiminnassa tapahtuu väistämättä vahinkoja ja virheitä. Potilasvahingoista suurin osa olisi ennalta ehkäistävissä asianmukaisten hoito-ohjeiden ja kokeneen terveydenhuollon ammattilaisen ammattistandardin mukaan toimien.

Hoitovahingot ja -haitat sekä niiden epäilyt tulee käsitellä mahdollisimman pian pyrkien asianomaisten yhteisymmärrykseen ja asian välittömään korjaamiseen. Potilaalle tulee selvittää tarkoin, mitä on tapahtunut, sekä pyrkiä minimoimaan ja/tai korjaamaan vahingon aiheuttamat haitat. Empatia vahingon kärsinyttä potilasta kohtaan on aina tarpeen, samoin usein suoranainen anteeksipyyntö väärästä menettelystä.

Potilasta on informoitava toimintamahdollisuuksista: miten korvausta potilasvahingosta voi hakea potilasvakuutuslain perusteella, tai mitä muita valituskanavia hänellä on käytössään. Potilas on hyvä ohjata kääntymään oikeussuojakeinon valinnassa potilasasiamiehen puoleen, sillä näin voidaan usein välttyä turhilta ja pitkiltä valitusprosesseilta. Lääkärin pitää hallita omat tunteensa, hakea tarvittaessa muiden kollegojen tukea, olla moittimatta muita hoitoon osallistuneita sekä välttää perusteetonta oman toiminnan puolustelua.

Selvitystä varten lääkärin on syytä raportoida vahinkoon johtaneet tapahtumat mahdollisimman pian ja tarkkaan: aika, paikka, potilaan henkilötiedot, sairaushistoria ja häntä aikaisemmin hoitaneet tahot. Selvityksestä pitää käydä ilmi, miten potilaan tahto ja ennakoiva neuvonta oli huomioitu toimenpiteeseen ryhdyttäessä. Olosuhteet tapahtumahetkellä on syytä raportoida ja kirjoittaa muistiin: henkilökunnan riittävyys, toimenpidevälineet, laboratorio- ja röntgenpalvelut sekä työtilanne, oliko kyseessä esimerkiksi päivystys. Millainen oli vastuunjako työpaikalla? Millaiset olivat työpaikan sisäiset ohjeet ja hoitosuositukset? Oliko kaikki tarvittava tieto käytettävissä? Selvitys kannattaa laatia yleiskieltä käyttäen ja ammattitermejä välttäen.

Perusteellinen selvitys on tärkeää vahingon kokeneen potilaan, lääkärin ja muiden hoitoon osallistuneiden henkilöiden oikeusturvan kannalta. Selvitystä laadittaessa on syytä keskustella esimiehen kanssa sekä hankkia tarvittaessa oikeudellista apua. Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Hammaslääkäriliiton lakimiehet neuvovat selvitysten laadinnassa. Lisäksi Lääkäriliitto on ottanut jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen, josta voidaan korvata kuluja, jotka ovat aiheutuneet vastauksen tai selvityksen antamisesta Valviralle. Vakuutuksesta voidaan korvata myös muun muassa oikeudenkäyntikuluja, jos hoitovirheasiaa käsitellään tuomioistuimessa.

Selvitysten laatiminen sekä valitus- ja muihin prosesseihin vastaaminen on lääkärin normaalia perustyötä. Tähän työhön kannattaa suhtautua vakavasti ja varata sen tekemiseen riittävästi aikaa. Hyvällä selvityksellä ja vastauksella on mahdollista välttää turhat ja pitkäkestoiset jatkoprosessit. – –

Lähde

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu