Joko nyt metsän omistajat, maatilalliset ja matkailuyrittäjät saavat täyden korvauksen tuulimyllyjen pilkkomista metsäalueistaan?

Joko nyt metsän omistajat, maatilalliset ja matkailuyrittäjät saavat oikeudenmukaisen korvauksen esim. tuulimyllyjen pilkkomista metsäalueistaan ja tienpohjistaan? (Kuvituskuva)

Joko nyt metsänomistajat, maatilamatkailuyrittäjät, maanviljelijät saavat kunnon korvauksen tuulimyllyjen ja yhteiskunnallisesti tärkeiden infrahankkeiden alle jäävistä metsistään ja maistaan, jotka ”pakkolunastetaan” pilkkahintaan?

Joko nyt YVA-direktiivin ja Århusin yleissopimuksen mukainen – nk. suuren yleisön ja yleisön, jota asia koskee – kuuleminen ja siten maan sekä metsien omistajien perusoikeudet turvataan lailla; ja tehdään se täyden korvauksen vaatimuksen mukaisena?

Tärkeä Lausuntopalvelu.fi -palvelussa avattu lausuntopyyntö täällä. Osallistu!

”Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”

– – ”Lunastuslain uudistaminen on ollut oikeusministeriössä vireillä vuodesta 2015 lähtien. Oikeusministeriö asetti vuonna 2018 työryhmän valmistelemaan uusia säännöksiä. Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 21.3.2019 (OM julkaisuja 2019:12). Oikeusministeriö teetti lisäksi selvityksen arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista (OM julkaisuja 20/2018). Hallituksen esityksen luonnos on laadittu oikeusministeriössä virkatyönä hankkeessa aiemmin kertyneen aineiston ja lausuntopalautteen pohjalta.

Tavoitteet

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia ja eräitä muita lakeja. Muutosten keskeisenä tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja osaltaan varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen.” – – (tekstin tummennus oma)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25637/2023. Anna oma lausuntosi 16.8.2024 mennessä.

Lähde

Ks. Lunastuslain korvausperusteiden uudistaminen (OM114:00/2023 Säädösvalmistelu)

Lunastuslain korvausperusteet uudistetaan vahvistamalla omaisuudensuojaa oikeusministeriössä vireillä olleessa (OM022:00/2016) hankkeessa toimineen asiantuntija- ja virkamiestyöryhmän (OM 2019:12) ehdotuksen mukaisesti.

– – Lunastuslain korvausperusteet uudistetaan vahvistamalla omaisuudensuojaa oikeusministeriössä vireillä olleessa (OM022:00/2016) hankkeessa toimineen asiantuntija- ja virkamiestyöryhmän (OM 2019:12) ehdotuksen mukaisesti. – –

Lähde

Ks. Lainkirjoittajan opas:

4.2 Perusoikeudet lainkohdittain

– – Yleisellä yhdenvertaisuuslausekkeella ilmaistaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva pääperiaate. Siihen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. 2 – –

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu