Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskeva lausuntoaika päättyy tänään!

PIDÄ KIIRETTÄ! Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevaa työryhmämietintöä koskeva Lausuntopalvelu.fi -palvelun lausuntoaika päättyy tänään 15.3.2023!

Suora linkki lausuntopyyntöön tässä.

Ks. Oikeusministeriön julkaisuja 2023:4

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu

Työryhmän mietintö

– – ”Kannekielto ei voi koskea korvausvaatimusta, joka perustuu Euroopan unionin oikeuden noudattamatta jättämiseen, koska se tekee korvauksen saamisen mahdottomaksi ja asettaa unionin oikeutta ankaramman lisäedellytyksen (tuomio 30.9.2003, Gerhard Köbler v. Itävallan tasavalta, C-224-01, EU:C:2003:513, KKO 2013:58). Kannekielto ei voi myöskään estää Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun ihmisoikeuden loukkaukseen perustuvan korvausvaatimuksen tutkimista. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2016:20 mukaan hallinto-oikeuden virheellisen menettelyn johdosta tehtyä vahingonkorvausvaatimusta ei voitu kannekiellon vuoksi sinänsä tutkia vahingonkorvauslakiin perustuvana, mutta korvausta tuomittiin hallinto-oikeuden ratkaisun perus- ja ihmisoikeuteen kohdistuneen loukkauksen perusteella.

Kannekieltoa on oikeustieteellisessä kirjallisuudessa arvosteltu, kun sen on katsottu perustuslain 21 §:n sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklan vastaisesti rajoittavan oikeutta saada oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva päätös tuomioistuimen tutkittavaksi.” – –

Aihekokonaisuuteen liittyviä US-blogeja:

Ks. 14.3.2023 US-blogi ”Muutoksenhaussa olevien tapaturma-, potilas- ja lääkevahinkopäätöksistä valittavat tulee rinnastaa vammaisiin (HE 19/2014 vp)”

Ks. 13.3.2023 US-blogi ”Ilmoittajansuojelulla suojaa väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työssään havaitsevat EU:n tai kansallisen oikeuden rikkomista”

Ks. 10.3.2023 US-blogi ”Onko Suomi noudattanut ajantasaista Yhdenvertaisuuslakia ja lain esitöiden tavoitteita (HE 19/2014 vp), esim. saamelaiskysymyksissä?”

Ks. 9.3.2023 US-blogi ”Valtion virkamieslain (750/1994) 14 §; virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä”

Ks. 8.3.2023 US-blogi ”Elyt ja avit rikkovat YVA-, Ympäristötieto- ym. direktiivejä (LSL 57 §) ja syyllistyvät ”epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin”

Ks. 3.3.2023 US-blogi ”Voisivatko saamelaiset, joille Suomi on antanut perus- ja ihmisoikeuksia loukkaavia päätöksiä, hakea YVV:lta korvauksia ja hyvityksiä?”

Ks. 2.3.2023 US-blogi ”O. Mäenpää 15.2.2023, HE 274/2022 vp, saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta”

Ks. 28.2.2023 US-blogi ”Tulisiko KHO:2021:45 ”saamelaispäätös” purkaa perus- ja ihmisoikeusnäkökulma huomioiden HL 31 § ja 32 § vastaisena?”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu